Kaplnky a kríže

V Hladovke sa nachádza niekoľko kaplniek, stĺpov (sôch) a krížov. Niektoré sú staršie, iné mladšie, niektoré označovali začiatok, alebo koniec obce, označovali hranice chotára, iné si obyvatelia postavili vo svojich záhradách, či zabudovali do fasád domov.

Kaplnka Jána Nepomuckého

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého sa nachádza na dolnom konci dediny medzi domami Hutlasovcov a Kendralovcov (Rafac). V minulosti sa pravdepodobne práve tam nachádzal dolný koniec dediny, o čom by mohol svedčiť aj pozdrav, ktorý z ďalekého sveta posielali rodáci domov po tých, ktorí sa vracali do Hladovky. "Pozdravuj syškik - od som Kiľof po som Rafac" (Pozdravuj všetkých - o Vojtečkov "Kiľofov" až po Kendralovcov "Rafacov".
Obraz sv. Jána Nepomuckého sa nachádza aj v erbe a pečati obce. Erb je umiestnený, okrem iného, na oboch koncoch obce a na budove obecného úradu. Erb je inšpirovaný historickými pečaťami obce. Socha svätého Jána Nepomuckého sa nachádza aj na hlavnom oltári v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Viac sa o Jánovi Nepomuckom dočítame napr. tu: http://it.home.pl/orava/index.htm 

 

   

Kaplnka Panny Márie sa nachádza na hornom konci obce, vo dvore Šprlákovcoch, ktorí sa o kaplnku starajú už dlhé roky. Bola postavená pravdepodobne potom, ako sa hranice horného kopca obce posunula smerom k Suchej Hore. V kaplnke sa nachádza socha Panny Márie, ktorá pochádza z hlavného oltára, zo starého, dreveného kostolíka, ktorý v roku 1808 obec predala do Liptovských Hút. Na mieste starého kostolíka dnes stojí stĺp sv. Floriána. 

Počas letných mesiacov v roku 2020 bola kaplnka Panny Márie na hornom konci obnovená. Z kaplnky boli odstránené všetky drevené predmety kvôli tomu, že socha P. Márie bola napadnutá červotočou. Socha bola zrekonštruovaná, boli vyhotovené nové kovové vchodové dvere s vitrážami a celá kaplnka prešla kompletnou renováciou – urobili sa nové vnútorné omietky, nový podstavec pod sochu, urobila sa vonkajšia fasáda a nová strecha a kaplnka bola napojená na verejné osvetlenie. Rekonštrukciu realizovala stavebná firma Lukáša Bonka za pomoci finančných darov od viacerých dobrodincov, za čo im správca farnosti vyslovil úprimné Pán Boh zaplať.
Dňa 30.09.2020, v predvečer začiatku mesiaca október, ktorý je zasvätený modlitbe posvätného ruženca a Panne Márii, bola kaplnka za účasti veriacich, aj ako prejav vďaky a prosby k Panne Márii o ochranu farnosti i v súvislosti s pandémiou coronavírusu, požehnaná správcom farnosti Miroslavom Žmijovským. 

          Kaplnka po 30. 9. 2020 a predtým.

 

 

 

 

Stĺp sv. Floriána

Stĺp sv. Floriána sa nachádza v strede obce, na mieste, kde kedysi stál pôvodný drevený kostol, ktorý bol okolo roku 1808, keď bol postavený nový kostol, prevezený do obce Huty (na Liptove). Pôvodný starý kostol bol zasvätený sv. Martinovi.
Na stĺpe sa na jeho vrchole nachádza socha sv. Floriána, vpredu na stĺpe je vytesaný obraz sv. Martina. Z jednej strany je s bleskom vytesaný sv. Donát a z druhej strany sv. Ondrej. Posledný raz bol stĺp renovovaný v júli 2017.

 

Kríž pod Grapou Kríž pod Grapou - Rok 2007 bol rokom bezprostrednej prípravy na 220. výročie založenia farnosti a 410. výročie založenia obce. Slávnostná svätá omša bola 12. 8. 2007. Celebroval ju J. E. Dr. prof. mons. František Tondra, diecézny biskup. Pri tejto príležitosti sa zišli aj veriaci z farnosti Suchá Hora. Hoci počasie nevyšlo, v kostole bolo ako v rozkvitnutej záhrade, pretože z oboch farností prišli dospelí aj deti v slávnostných krojoch. Po svätej omši Otec biskup posvätil kríž, ktorý dalo vyrobiť obecné zastupiteľstvo na čele so starostkou M. Kendralovou. 15. 8. 2007 sa o 15:00 hodine začala Krížová cesta pri kaplnke svätého Jána Nepomuckého a smerovala nad Stavjanec, kde bol kríž slávnostne vztýčený. Krížovú cestu viedol páter D. Šimaľa SVD. O 17.00 hodine bola svätá omša, ktorú slúžil vsdp. Michal Tondra. Pri kríži bola umiestnená tabuľa s textom: „Kríž bol postavený a posvätený pri príležitosti 220. výročia založenia farnosti ako symbol viery a vďaky za Božiu pomoc a ochranu. Hladovka 15. 8. 2007.“ Pozerajme do budúcnosti s Nádejou a Vierou, že náš cirkevný život bude pokračovať v náväznosti na dosiahnuté méty duchovného života, že neustrnieme na polceste a vždy budeme mať na pamäti pokoru pred majestátom Boha, jeho Syna a Matky Božej.
V pondelok 15. 8. 2016 pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie, duchovný otec farnosti Ondrej Lajčin posvätil zrekonštruovaný železný kríž s kombináciou dreva, ktorý nahradil predchádzajúci drevený kríž, ktorý bol počas búrok poškodený a zlomil sa. Nový kríž je po bokoch doplnený led osvetlením. Elektrickú energiu zabezpečuje solárny systém. Obyvatelia upravili aj okolie kríža, aby sa tam opäť mohli stretávať pri rôznych príležitostiach - stretnutiach s Bohom.

 

Kríž medzi Hladovkou a Vitanovou  Kríž medzi Hladovkou a Vitanovou - stojí na hranici chotára s Vitanovou, po pravej strane hlavnej cesty smerom na Vitanovú. Jeho vznik sa datuje do roku 1855, čo je vygravírované v zadnej časti podstavca.. Zvyšná časť textu je nečitateľná. Ide o vygravírovaný nápis podčiarknutý nepravidelným oblúkom. Bol viackrát rekonštruovaný, o čom svedčili viditeľné početné vrstvy maliarských náterov. Naposledy bol obnovený v lete 2017. Ako majitelia sú vedení: Anna Bugajová, Margita Šimalová a Ľubomír Šprlák. 

 

Kríž pri Vojtečkoch Kríž pri Vojtečkoch (č. d. 73) v minulosti zrejme označoval horný koniec dediny o čom by sme sa mohli domnievať zo zachovalého pozdravu, ktorý posielali rodáci z Hladovky z ďalekej cudziny po tých, ktorí sa do Hladovky vracali: "Pozdravuj syškik - od som Kiľof po som Rafac" (Pozdravuj všetkých - o Vojtečkov "Kiľofov" až po Kendralovcov "Rafacov".

 

Stĺp Panny Márie Stĺp Panny Márie - pred domom s č. d. 80

 

Kríž Martina Kubicu na cintoríne Kríž Martina Šprláka na cintoríne - V júli 2012 sa dostali v rámci rôznych rekonštrukčných prác v obci na rad aj kultúrne a historické pamiatky v našej obci. V strede cintorína sa nachádza kríž, ktorý bol postavený pravdepodobne v XVIII. storočí. Každý rok sa pri ňom pravidelne na dušičky konáva spoločná pobožnosť. Počas rekonštrukčných prác sa zistilo, že bol postavený na pamiatku Martinovi Šprlákovi, ktorý sa narodil v roku 1771 a zomrel ako 50. ročný 5. augusta 1821 a ktorý je označovaný ako "donor" darca, ktorý prispel na novopostavený kostol. 
Veľkou zaujímavosťou a zhodou okolnosti je možno aj to, že práve 5. augusta 2012 sme dostali e-mail z Maďarska, v ktorom nás potomkovia žiadajú o poskytnutie informácií o svojich predkoch Šprlák, Sperlak, Sperlagh, ktorí žili v našej obci. V zaslanom rodokmeni sa nachádzajú aj informácie o rode Šprlák, ktoré sa zhodujú z textom na kameni pod krížom. Časť rodokmeňa si môžete pozrieť v prílohe 1 a prílohe 2.

 

Kríž na "cholerskom" cintoríne Kríž na "cholerskom" cintoríne - Kríž nám pripomína cintorín, ktorý bol zriadený v čase, keď sa okolo roku 1831 aj cez Hladovku prehnala cholera. Dnes nám tento cintorín priopomína už len tento kríž.

 

Obrázok centrálneho kríža na cintoríne

Centrálny kríž na cintoríne - 1. novembra 2018, na slávnosť Všetkých svätých, bol v cintoríne – na mieste odpočinku našich najdrahších – požehnaný nový centrálny kríž. Požehnanie vykonal správca farnosti Miroslav Žmijovský za prítomnosti veriacich.
Tento kríž vyrobili miestni veriaci vrátane jeho osadenia. Aj takouto formou chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto diela. Zvlášť pánovi starostovi, Mariánovi Brnušákovi za ústretovosť a pomoc pri zháňaní materiálu na zhotovenie kríža: za dovoz dreva, obstaranie železa a betónu; firme pána Františka Jendroľa z Klina za drevené hranoly na kríž z červeného smreka; pánovi Stanislavovi Bušovi – podnikateľovi s drevom – za presušenie hranolov; pánovi Jozefovi Jašovi za zváračské práce; pánovi Augustínovi Šprlákovi za úpravu drevených trámov a finálne zhotovenie kríža; Pánovi Stanislavovi Bušovi – z Poľany – za rezbárske práce - vyzdobenie kríža našimi goralskými motívmi; zamestnancom obecného úradu, ktorí sa podieľali na odstránení starých pňov a koreňov a pri výkopových prácach. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým...