Sviatosť posvätnej vysviacky

 

Kňazstvo je sviatosť, ktorou Ježiš udeľuje svoju kňazskú moc a dáva potrebnú milosť k tomuto úradu. Ježiš Kristus je pravý a večný kňaz. Vykonáva kňazský úrad a poslanie. Je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Aby mohol nepretržite pokračovať v svojej kňazskej službe aj po odchode do neba, ustanovil sviatosť kňazstva. Ňou prepožičiava svoju kňazskú moc kňazom. Pomocou nich ako živých nástrojov je prítomný v Cirkvi a stále pokračuje v kňazskom poslaní. Kňazstvo je prostrednicka služba medzi Bohom a ľuďmi. Je to služba na poučovanie a posväcovanie ľudí v Cirkvi.
     Kňazom sa môže stať iba muž, ktorého Boh povoláva k tejto posvätnej službe. Príprava na kňazstvo sa uskutočňuje štúdiom posvätnej teológie a výchovou v kňazskom seminári. Je spoločnou starosťou celej Cirkvi. Za kňazské povolania sa pravidelne modlíme a napomáhame ich rozvoj. 

     Sviatosť kňazstva udeľuje biskup vkladaním rúk a modlitbou pri kňazskej vysviacke. Sviatosť kňazstva udeľuje kňazskú moc, Božiu milosť a nezmazateľný znak, ktorý spôsobuje, že kňaz je kňazom naveky. Z Kristovho ustanovenia sú tri stupne kňazstva:

  • Biskup má plnosť kňazskej moci. Je nástupcom apoštolov.
  • Kňaz je spolupracovník biskupa a jeho sprítomňovateľ medzi veriacimi.
  • Diakon je pomocníkom biskupa a kňazov.

Poslaním kňaza je:

  • hlásať evanjelium;
  • prinášať obetu svätej omše;
  • vysluhovať sviatosti;
  • modliť sa za ľudí a požehnávať ich. Kňaz je sprítomňovateľom Krista a jeho zástupcom na zemi. Je všetkým pre všetkých.

     Mladíci, ktorí v sebe pocítia povolanie ku kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi našej diecézy, sa môžu prostredníctvom prihlášky uchádzať o prijatie do kňazského seminára a na denné štúdium študijného odboru katolícka teológia, ktorý je určený kandidátom kňazstva. Predtým je potrebné konzultovať úmysel so svojím kňazom. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke kňazského seminára alebo teologickej fakulty.