Sviatosť pomazania chorých

 

Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to pomazanie chorých. “Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje tým, čo vážne ochoreli, pomazaním na čele a na rukách olivovým alebo podľa okolností iným rastlinným riadne posväteným olejom, pričom sa iba raz hovoria slová: „Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní.“
     Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby. Túto sviatosť môžu vysluhovať iba biskupi a kňazi. Na jej udelenie používajú olej posvätený biskupom alebo, v prípade potreby, kňazom, ktorý sviatosť vysluhuje. Slávenie tejto sviatosti v podstate spočíva v pomazaní chorého olejom na čele a na rukách. Toto pomazanie sprevádza liturgická modlitba vysluhujúceho kňaza, ktorou vyprosuje osobitnú milosť tejto sviatosti.

Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky:

 • spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
 • posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;
 • odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;
 • navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
 • prípravu na prechod do večného života. (KKC 1499-1532)


Kto môže prijať sviatosť pomazania chorých?

     Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu pre chorobu alebo starobu začína ocitať pre chorobu v nebezpečenstve.

 • Veriaci , ktorý dosiahol „ vek používania rozumu“ je podľa Kánonického práva človek, ktorý zavŕši 7. rok života.
 • Pod podmienkou „ocitať sa pre chorobu v nebezpečenstve“ sa myslí na nebezpečenstvo smrti. Sviatosť pomazania chorých má teda právo prijať veriaci, ktorý ochorel na takú chorobu, pri ktorej je vážne nebezpečenstvo smrti.
 • Byť „pre starobu v nebezpečenstve“ znamená rovnako nachádzať sa v nebezpečenstve smrti. Sviatosť pomazania chorých môže prijať veriaci, ktorý dôsledkom staroby, značne upadá na sile alebo má viac ako 75 rokov.
 • Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stáva vážnejším.
 • Pomazanie chorých sa nemá udeliť tým, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.
 • Pred pomazaní chorých treba pristúpiť k sviatosti zmierenia ( nemusí to byť v deň prijatia sv. pomazania chorých) a po prijatí pomazania chorých tiež pristúpiť k sv. prijímaniu.

     Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme kedykoľvek na požiadanie. V rámci liturgického slávenia túto sviatosť udeľujeme 11. februára, kedy slávime Svetový deň chorých. Prosíme Vás, aby ste nás volali predovšetkým k chorým, ktorých treba sviatostne pripraviť na cestu do večnosti.
     Našich chorých navštevujeme pravidelne každý mesiac na prvý piatok. Nahlásiť sa môžete na telefónnom čísle farského úradu, alebo v sakristii kostola.