Sviatosť krstu

Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ (KKC 1213)


Krst detí

     Pokiaľ má dieťa trvalý pobyt v inej farnosti potrebujeme licenciu ku krstu, ktorú si prinesú rodičia od miestneho farára. Na fare vypíšeme krstný lístok so všetkými náležitosťami. Krst sa vysluhuje v kostole počas nedeľnej sv. omše, po dohode s kňazom je možnosť krstiť aj po omši.
Krstná náuka býva po dohode s kňazom buď v kostole alebo na farskom úrade. V prípade ak sú krstní rodičia z inej farnosti a nemôžu sa dostaviť na krstnú náuku, prinesú potvrdenie od miestneho kňaza o jej absolvovaní. K sviatosti zmierenia pristúpia rodičia a krstní rodičia v priebehu týždňa. Na krst je potrebné priniesť: krstnú sviecu a košieľku.

Podľa Kódexu kánonického práva musí krstný rodič spĺňať:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole, nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka) …;
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov.kán.874)

Krst dospelých
     Príprava prebieha jeden rok individuálnou formou po dohode kňaza s katechumenom. Po skončení prípravy príjíma krst, birmovanie a Eucharistiu.