Ružencové bratstvo v Hladovke


Prvá písomná zmienka o založení RB v Hladovke ktorá sa našla je z r. 1928. Nakoľko postupom času RB zaniklo a skupinky ľudí sa nemodlili a nestretávali na spoločnej modlitbe ruženca, bolo potrebné urobiť reformu a založiť nové RB.
Dňa 23. 10. 2016 sa preto v našej farnosti vykonala reforma RB, ktorú viedol promótor pre ruženec P. Šimon Tyrol, OP. Boli rozdané prihlášky do RB, ktoré sa zbierali do 18. 11. 2016. Reforma sa ukončila 2. 12. 2016 spoločnou modlitbou členov RB, losovaním kartičiek ružencových tajomstiev, zložením sľubu, voľbami horliteľov, týmto dňom bude RB vo farnosti zapísané a bude vystavená zakladacia listina RB vo farnosti Hladovka pri kostole Nanebovstúpenia Panny Márie.

Osobný postreh z diania RB od 2016-2019:
RB je pre nás veľkou radosťou, novou skúsenosťou s Pannou Máriou, živou vodou a hnacím motorom v modlitbe. Začiatok reformy v r. 2016 vo farnosti rozprúdil diskusiu a evanjelizáciu prostredníctvom Ruženca. Spočiatku sa veriaci báli záväzku a organizácie bratstva, presadzovali a volili sa modliť Ruženec samostatne, postupom času a po prvotnej skúsenosti so spoločenstvom (mnohí nikdy v spoločenstve neboli) sa „Ruženčiari“ zapálili pre toto spoločenstvo a modlitba Ruženca sa v našej farnosti rozšírila.
Mnohí členovia bratstva sa začali modliť Pompejskú novénu (3 časti Ruženca - 54 dní), aj toto svedčí o tom, že modlitbu Ruženca si zamilovali, zo stretnutí RB odchádzajú radostní, povzbudzujú ľudí k modlitbe Ruženca a pozývajú k „Ruženčiarom“.
V roku 2016 sme začínali s 2 úplnými ružami a 1 neúplnou ružou, dnes k 1. 1. 2020 sú to 4 úplné ruže a 5 ruža sa otvára so 6 členmi.
Na tak malú farnosť s počtom obyvateľov 1 043 je to veľmi pekné číslo - 86 ľudí + 3 čestní členovia. Mnohí si myslia, že RB sa skladá iba z „babiek“ ale tak to nie je, v bratstve sú: starší, mladí, muži, ženy, deti a samozrejme naši chorí, a tí čo nás predišli do večnosti (Emília Hubjaková, Oľga Švecová, Daňková Elena, Šprláková Mária) 
Spoločenstvo je otvorené, z celého srdca každého jedného pozývame do školy Márie, ktorá nás učí láske, vernosti, vytrvalosti a dôvere v Boha.

Živý ruženec:
1. Ruža Kráľovnej pokoja - horliteľ: Martina Šprláková
2. Ruža Kráľovnej pomoci - horliteľ: Jana Števuliaková
3. Ruža Kráľovnej posvätného ruženca - horliteľ: Ľubomír Greštiak
4. Ruža Kráľovnej anjelov - horliteľ: Miroslava Bírešová
5. Ruža Kráľovnej Rodiny – je otvorená, môžete sa prihlásiť: Ľubomíra Števuliaková, 0908 228 756

Večný ruženec: 3 veriaci
Svätý ruženec: 1 veriaci

v Hladovke 10. 1. 2020
Horliteľka RB: Greštiaková Ruženka