Ružencové bratstvo v Hladovke

Prvá písomná zmienka o založení RB v Hladovke ktorá sa našla je z r. 1928. Nakoľko postupom času RB zaniklo a skupinky ľudí sa nemodlili a nestretávali na spoločnej modlitbe ruženca, bolo potrebné urobiť reformu a založiť nové RB.
Dňa 23. 10. 2016 sa preto v našej farnosti vykonala reforma RB, ktorú viedol promótor pre ruženec P. Šimon Tyrol, OP. Boli rozdané prihlášky do RB, ktoré sa zbierali do 18. 11. 2016. Po sčítaní prihlášok a rozdelení sa vytvorilo RB vo farnosti v tomto zložení: 

Živý ruženec:

2 úplné ruže (po 20 veriacich)
1 neúplná (19 veriacich)

Večný ruženec:

3 veriaci

Svätý ruženec:

1 veriaci

2. 12. 2016 svätou omšou, pán farár v krátkosti predstavil RB poprial mu a vyprosoval veľa milostí. Pri svätej omši boli požehnané preukazy RB, kartičky Ružencových tajomstiev, zakladacia listina. Po svätej omši bola prvá spoločná modlitba členov RB, losovanie kartičiek ružencových tajomstiev, zloženie sľubu Ružencovej Panne Márii a voľby horliteľov ruží. Horliteľkou RB sa stala Ružena Greštiaková.

RB pri Kostole Nanebovstúpenia Panny Márie v Hladovke bolo nanovo založené ku dňu 2.12.2016  kedy bola vystavená i zakladacia listina.

Osobný postreh z diania obnovy RB:

RB je pre nás veľkou radosťou, novou skúsenosťou, takou živou vodou pre farnosť. Táto reforma vo farnosti rozprúdila diskusiu a novú evanjelizáciu - ľudia sa veľmi boja záväzku, radšej sa budú modliť sami, odhovárajú druhých, aby sa zapísali a prijali záväzok. Ruženčiarov zapálila táto forma modlitby ruženca, z prvého stretnutia odchádzali šťastní, plní radosti, začali evanjelizovať a povzbudzovať ľudí k modlitbe ruženca. Pozývame vás do RB: nakoľko je toto spoločenstvo otvorené, veríme, že prídu i ďalší noví členovia....

Stav RB po roku od založenia:

Dňa 2. 12. 2017 sa konala svätá omša za všetkých živých a mŕtvych členov RB, pri ktorej sme prosili a ďakovali za všetky dobrodenia, ktoré sme prostredníctvom RB dostali. Mali sme možnosť získať úplné odpustky.

Živý ruženec:

  • Ruža Kráľovnej pokoja – horliteľka: Martina Šprláková
  • Ruža Kráľovnej pomoci – horliteľka: Jana Števuliaková
  • Ruža Kráľovnej posvätného ruženca – horliteľ: Ľubomír Greštiak
  • Neúplná (7 veriacich) ruža Kráľovnej anjelov – vedie: Ľubomíra Števuliaková

Večný ruženec:

3 veriaci

Svätý ruženec:

1 veriaci

Čestní členovia (chorí): priradení k ruži č. 3 (3 členovia), dve členky sú už vo večnosti (+ Emília Hubjaková, + Oľga Švecová)