Sviatosť manželstva

 

Sviatosť manželstva je zmluva, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov, na plodenie a výchovu detí. Je to sviatosť, v ktorej dve osoby opačného pohlavia, spôsobilé pre manželstvo, vstupujú slobodne do nerozlučiteľného zväzku za účelom plodenia a výchovy potomstva a vzájomného posvätenia. Dostávajú tiež milosť na plnenie povinností tohto stavu.
     Manželstvo má božský pôvod. Neustanovil ho človek, ale Boh. Potvrdil ho Ježiš vo viacerých svojich výrokoch a svojou účasťou na svadbe v Káne Galilejskej.
Predstupňom sviatosti manželstva po spoznávaní a chodení partnerov je snúbenectvo. Je to zvláštny stav spoznávania sa navzájom a spoznávania rodinného zázemia svojho partnera. Zasnúbenie je obdobie intenzívnej prípravy a spoznávania, učenie chápať sa navzájom, počúvať, prijať jeden druhého. Sviatosť manželstva je jediná sviatosť, ktorú si vysluhujú samotní snúbenci. Vonkajším znakom sviatosti manželstva je manželská zmluva (sľub). Manželský súhlas musí byť daný slobodne. To znamená, že nikto nemôže byť do manželstva nútený. Kto by pod tlakom prijal túto sviatosť, prijal by ju neplatne.

     Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo, musia svoj úmysel prijať sviatosť manželstva hlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace dopredu. Ide o čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Podotýkame, že tento časový limit nebol stanovený miestnym správcom farnosti, ale ide o nariadenie Konferencie biskupov Slovenska. V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú pohovory s kňazom (zápis, prikázania, sviatosti a pohovor o obrade). Jednotlivé predmanželské náuky a ich termíny je potrebné dohodnúť s kňazom vo farnosti. Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad a až potom vybavovali svadobnú miestnosť, oznámenia a všetko to, čo je spojené so sobášom. A nie naopak – nechávať si dohodnutie termínu sobáša na farskom úrade ako posledné – na poslednú chvíľu. Prosíme snúbencov, aby pred uzavretím manželstva pristúpili k sviatosti zmierenia.

Čo na zápis?
     Zápis sa uskutočňuje po dohovore s kňazom v kancelárii farského úradu. Je potrebné priniesť:

 • zápisnicu o uzavretí manželstva (riadne vyplnenú a podpísanú z matričného úradu);
 • ak už boli snúbenci civilne sobášení, prinesú namiesto štátnej zápisnice potvrdenie o uzavretí civilného manželstva;
 • ak ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce manželstvo uznal cirkevný súd za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok cirkevného súdu;
 • v prípade, že ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce rozvedené civilné manželstvo možno podľa cirkevného práva považovať za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok štátneho súdu.
 • doklad o svedkoch (meno a priezvisko, vierovyznanie, zamestnanie, adresa);
 • krstný list, ak nie je ženích alebo nevesta pokrstená v našej farnosti (dátum vystavenia nesmie byť starší ako 6 mesiacov od dátumu svadby);
 • licenciu – povolenie aspoň jedného zo snúbencov, ak ani jeden nie je bytom v našej farnosti;
 • občianske preukazy;
 • úmrtný list (predošlého partnera, ak jeden, prípadne obaja sú vdovec/vdova).

Manželské prekážky:
     Manželské prekážky sú také okolnosti, pre ktoré niektoré osoby sú nespôsobilé platne uzavrieť manželstvo. Kódex kánonického práva (KKP) z roku 1983 pozná iba „rozlučujúce“ manželské prekážky a tie sú Božieho a cirkevného práva. Od manželských prekážok cirkevného práva môže príslušná cirkevná autorita oslobodiť, ale nie od manželských prekážok Božieho práva. Oslobodenie od prekážky sa volá „dišpenz“.

 • Prekážka nedostatočného veku. U nás je občianskym zákonom stanovený vek uzavretia manželstva na dovŕšených 18 rokov života. Ak je niekto pred 18. rokom súdnym výrokom vyhlásený za dospelého, môže uzavrieť manželstvo.
 • Prekážka predchádzajúcej a trvalej neschopnosti – impotencie. Spočíva v neschopnosti pohlavného styku pre telesnú vadu či už zo strany muža, alebo zo strany ženy. Táto prekážka pochádza už zo samotného prirodzeného práva, preto je nedišpenzovateľná. „Neplodnosť – sterilita“ nezabraňuje uzavretie manželstva, ani neruší jeho platnosť.
 • Prekážka manželského zväzku. Podľa Božieho zákona sa neplatne pokúša uzavrieť nové manželstvo, kto je už viazaný platným manželstvom, dokonca i nedokonaným manželským spolužitím.
 • Prekážka rozdielneho kultu. Neplatné je manželstvo medzi katolíckou osobou a osobou nepokrstenou, alebo osobou, ktorá vyznáva nekresťanské náboženstvo. Od tejto prekážky môže oslobodiť príslušná cirkevná autorita po splnení podmienok, ktoré stanoví kánonické právo.
 • Prekážka posvätných rádov. Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo diakoni, kňazi a biskupi, ktorí sú viazaní celibátom. Od tejto prekážky môže dišpenzovať jedine Apoštolská stolica.
 • Prekážka sľubu čistoty. Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú viazaní verejným večným sľubom čistoty v rehoľnom inštitúte. Takisto aj od tejto prekážky môže oslobodiť jedine Apoštolská stolica.
 • Prekážka únosu. Nemôže byť platne uzavreté manželstvo medzi mužom – únoscom a unesenou ženou alebo ženou zadržiavanou za účelom uzavretia manželstva s ňou.
 • Prekážka zločinu. Vzniká vtedy, keď ten, kto s úmyslom uzavrieť nové manželstvo s istou osobou, jej manželskému partnerovi spôsobil fyzickou alebo morálnou činnosťou smrť. Táto prekážka vzniká vtedy, keď sa zločinu dopustil sám, alebo spoločne s osobou, s ktorou chce uzavrieť nové manželstvo. Od tejto prekážky oslobodiť si tiež vyhradzuje právo jedine Apoštolská stolica.
 • Prekážka pokrvenstva. V priamej čiare je manželstvo neplatné medzi všetkými nahor i nadol a v druhom stupni bočnej čiary (brat a sestra). V bočnej čiare je manželstvo neplatné do štvrtého stupňa včítane. Medzi bratrancom a sesternicou je príbuzenstvo štvrtého stupňa bočnej čiary, mohli by platne uzavrieť manželstvo len na základe dišpenzu ordinára, ktorý môže udeliť len z vážnych dôvodov. Treba však od takýchto manželstiev všemožne odrádzať. Medzi bratrancami II. stupňa (prabratranci) niet manželskej prekážky.
 • Prekážka švagrovstva. V priamej čiare nikdy nie je dovolené manželstvo (napr. zať a svokra). V bočnej čiare švagrovstvo nie je manželskou prekážkou (napr. muž môže uzavrieť manželstvo so sestrou svojej zomrelej manželky).
 • Prekážka verejnej mravopočestnosti. Vzniká z neplatného manželstva po započatí spoločného života a zo známeho, verejného konkubinátu. Rozlučuje manželstvo v prvom stupni priamej čiary medzi mužom a pokrvnými ženy a opačne medzi ženou a pokrvnými muža (napr. muž nemôže uzavrieť manželstvo s družkou svojho otca, matka nemôže uzavrieť manželstvo s druhom svojej dcéry).
 • Prekážka zákonného príbuzenstva. Nemôžu platne uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú spojení zákonným príbuzenstvom, pochádzajúcim z osvojenia (adopcie). Prekážka platí v priamej čiare a v bočnej čiare v druhom stupni.