Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily

Urob zo svojej domácnosti svätyňu Panny Márie, Božej Matky.

 

V utorok 11. júna 2019, do našej farnosti zavítal P. Ondrej Skočík, CM – z rehole Lazaristov spolu s rehoľnými sestričkami Vincentkami. Pri svätej omši nám priblížil poslanie tejto modlitbovej aktivity. Na záver požehnal dve kaplnky a odovzdal ich zástupcom prvých rodín. Kaplnka zotrvá v každej rodine jeden týždeň a potom sa odovzdá do ďalšej rodiny, čím bude putovať po celej našej farnosti. Vo farnosti tak vznikli dve skupiny, ktorých zoznam nájdete tu: (zoznam)

Čo je to „podomová návšteva“?
Podomová návšteva je apoštolátom Združenia Zázračnej medaily, ktorého cieľom je šíriť úctu k Nepoškvrnenej, snažiť sa o posväcovanie a formáciu svojich členov a o evanjelizáciu ľudí vzdialených od Cirkvi.

V čom spočíva „podomová návšteva“?
Vo vytvorení skupiny tridsiatich rodín. Do každej rodiny príde na týždeň kaplnka so sochou Panny Márie podľa vopred určenej dohody. Panna Mária tak prebýva celý týždeň v jednej domácnosti. Skupina si menuje svojho Zodpovedného, ktorý sa stará o poradie návštev a tiež o dobrý stav kaplnky.

Čo je cieľom týchto „návštev“?
• Orientovať rodiny smerom k Bohu a urobiť z každej domácnosti malú svätyňu.
• Podporovať modlitbu „v rodine“, aby sa stala realitou myšlienka, že „rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“
• Oživiť kresťanský život tých, ktorí ju prijali do svojho domu.

Ako sa realizuje táto „návšteva“?
Keď rodina prijíma kaplnku so sochou Panny Márie, modlí sa pozdravnú modlitbu k Panne Márii. Potom nasleduje krátke slávenie: bohoslužba Slova alebo sa spoločne pomodlia ruženec, alebo niečo podobné. Kaplnka zostáva v domácnosti až do nasledujúceho týždňa, kedy je prenesená do ďalšej vopred určenej rodiny. Počas týždňa „pobytu“ Panny Márie v danej rodine sa odporúča venovať viac času osobnej alebo spoločnej modlitbe.

Krátky obrad
• Vystaviť kaplnku Panny Márie na najviditeľnejšom mieste v dome; je možné zažať pri nej svetlo ako symbol viery a úcty.
• Už je tradíciou, že v tento deň sa celá rodina zhromaždí a spojí v modlitbe sv. ruženca, alebo sa spoločne niečo pomodlia pred Pannou Máriou.
• Najkrajší dar, ktorý môžeme ponúknuť Nebeskej Matke je, že sa všetci zasvätíme jej Nepoškvrnenému Srdcu a budeme sa upevňovať v našom kresťanskom živote pristupovaním k sviatosti zmierenia a prijímaním Eucharistie.