Sviatosti

     Sviatosti sú viditeľné posvätné znaky, cez ktoré do našej duše prúdi neviditeľná Božia milosť. Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus a sú zverené Cirkvi. Týkajú sa všetkých etáp a dôležitých chvíľ ľudského života. Dávajú životu viery vznik a rast, uzdravenie i poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života.

     Sviatosti Cirkvi sú rozdelené na sviatosti uvádzania do kresťanského života (krst, birmovanie, Eucharistia), potom sviatosti uzdravenia (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých) a nakoniec sviatosti služby spoločenstvu (sviatosť posvätnej vysviacky a manželstvo). Toto poradie umožňuje vidieť, že sviatosti tvoria určitý organizmus, v ktorom má každá sviatosť svoje dôležité miesto. V tomto organizme má Eucharistia ako „Sviatosť sviatostí“ jedinečné miesto: „Eucharistia je prameňom a vrcholom celého kresťanského života. Ostatné sviatosti úzko súvisia s Eucharistiou a sú na ňu zamerané.“

Sviatostí je sedem: