Formy účasti v Ružencovom bratstve

Šírenie a oživenie modlitby posvätného ruženca v dominikánskom duchu uskutočňujú mnohí veriaci, ktorí sú formovaní dominikánskou mariánskou spiritualitou a zaväzujú sa modliť a šíriť modlitbu posvätného ruženca. Sú súčasťou tzv. dominikánskeho ružencového hnutia, a tvoria ho viaceré ružencové spoločenstvá. Medzi najznámejšie patria spoločenstvá Živého, Svätého a Večného ruženca.


Živý ruženec

Členmi Živého ruženca je skupina dvadsiatich členov, tzv. ruža. Horliteľ ruže je zodpovedný za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev. Člena Živého ruženca zaväzuje: pomodliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca s úmyslom za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov RB, za duše v očistci, za Rehoľu dominikánov, za duchovných pastierov (biskupov, kňazov) a za našu farnosť. K týmto úmyslom možno pridať aj ďalšie, ktoré sa môžu meniť. (za uzdravenie, obrátenie … ) Spoločné mesačné stretnutie RB, pri ktorom si členovia vzájomne vymenia ružencové tajomstvá napomáha k spoločnej modlitbe a vzájomnému spoznávaniu sa; odstraňuje sa tak idividualizmus a vytvára sa pravé kresťanské spoločenstvo.


Svätý ruženec

Člen Svätého ruženca nahlási svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt horliteľovi RB, ktoré sú potrebné na zaevidovanie do Knihy Svätého ruženca v DMC, ktoré pridelí evidenčné číslo. Člena Svätého ruženca zaväzuje: pomodliť sa celý posvätný ruženec (radostný, svetla, bolestný a slávnostný) za jeden týždeň (napr. v jeden deň dva desiatky, v iný tri alebo v jeden deň celý ruženec). Treba zachovať postupnosť v modlitbe celého ruženca, to znamená – najprv sa pomodliť ruženec radostný, potom svetla, bolestný a nakoniec slávnostný. Člen sa môže, ale nemusí zúčastniť mesačného stretnutia RB.


Večný ruženec

Člen Večného ruženca nahlási svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum a presný čas bdenia (mesačne, alebo ročne) horliteľovi RB, ktoré sú potrebné na zaevidovanie do Knihy Večného ruženca v DMC, ktoré pridelí evidenčné číslo. Člen Večného ruženca sa modlí na štyri hlavné úmysly a jeho modlitba má apoštolský charakter: Radostné tajomstvá za obrátenie hriešnikov. Tajomstvá svetla za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia. Bolestné tajomstvá za večnú spásu umierajúcich. Slávnostné tajomstvá za vyslobodenie duší z očistca. Člena Večného ruženca zaväzuje: raz mesačne alebo ročne si zvoliť čas bdenia, kedy sa pomodlí všetky tajomstvá (teda radostné, svetla, bolestné a nakoniec slávnostné). Člen sa môže, ale nemusí zúčastniť mesačného stretnutia RB.