Sväteniny

     Sväteniny sú posvätné znaky ustanovené Cirkvou, ktorými sa posväcujú niektoré okolnosti života. Obsahujú modlitbu, ktorú sprevádza znak kríža a iné znaky. Medzi sväteninami majú dôležité miesto požehnania, ktoré sú oslavou Boha a prosbou o jeho dary, ako aj zasvätenia osôb a posvätenie vecí na kult Boha. Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života.

Požehnávanie osôb
     Požehnávanie osôb je hlboko zakorenené v kresťanskej tradícii. Veriaci ním od nepamäti prosia Boha o pomoc a ochranu pred zlom, ale tiež ním vyjadrujú svoju vďačnosť a dôveru v Božiu Prozreteľnosť.
     Obrad požehnania osôb je uspôsobený k požehnaniu: matky pred pôrodom a po pôrode; detí; snúbencov; starších ľudí a ľudí zápasiacich s chorobou; k požehnaniu jubilujúcich manželov; požehnaniu rodín; pútnikov chystajúcich sa na púť a vracajúcich sa z púte.
     O požehnanie je vhodné požiadať pred a po sv. omši, prípadne si ho včas dohodnúť s kňazom osobne, alebo telefonicky.

Požehnávanie príbytkov
     Požehnávanie príbytkov je v kresťanskej tradícii spojené prevažne s vianočným obdobím. Je ale vhodné o požehnanie príbytku, ale i nebytových priestorov, žiadať počas celého roka. Zvyčajne sa požehnávajú nové a zrekonštruované priestory, ale tiež priestory v ktorých došlo k tragédiám a priestory, ktoré majú slúžiť verejnosti. Požehnanie príbytkov je nutné dohodnúť vopred na farskom úrade či už osobne, alebo telefonicky.

Požehnávanie predmetov
     Požehnávanie predmetov je zakorenené hlboko v kresťanskej tradícii. Katolícky obrad požehnania je uspôsobený k požehnaniu: kríža; liturgického rúcha; ruženca; obrazov a sôch svätých; zvona; hudobného nástroja slúžiaceho k sakrálnym účelom; liturgických nádob; krížovej cesty; ale tiež k požehnaniu úžitkových predmetov, predovšetkým dopravných prostriedkov. Požehnaním predmetu prosíme Boha, aby chránil osobu, ktorá tento predmet bude používať. Požehnanie malých predmetov je možné dohodnúť a vykonať pred a po sv. omši. Požehnanie vozidiel a veľkých predmetov je vhodné včas vopred dohodnúť s kňazom.

 

Požehnanie matky pred pôrodom
      Požehnanie matky pred pôrodom sa môže konať pre jednu ženu predovšetkým v kruhu vlastnej rodiny alebo pre viaceré ženy, napríklad v nemocnici alebo v kostole. 
Tento obrad môže konať kňaz alebo diakon. 

(Požehnanie matky po pôrode i novonarodeného dieťaťa je súčasťou obradu krstu detí, preto sa nekoná samostatne. Avšak v prípade, ak sa rodička z vážnych príčin nemohla zúčastniť na slávení krstu svojho dieťaťa, je možné aj toto požehnanie udeliť.)