Miništranti

Čo vlastne znamená miništrovať?

Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu, voláme miništranti. Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu. Vznešenosť miništrantskej služby spočíva v tom, že vo svätej omši sa sprístupňuje nekrvavým spôsobom obeta Ježiša Krista na kríži, ktorou sa svojmu otcovi obetoval za naše hriechy sám Boží Syn. Miništrant je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi opravdivo, skutočne a podstatne prítomnému vo Sviatosti oltárnej pod spôsobom chleba a vína.


Miništranti - sľub nových miništrantov, 27. 6. 2019


Miništranti - rok 2018

Otázky pre nových miništrantov

Otázky su rozdelene na tri časti:

 • prvá časť (otázky číslo 1-21)
 • druhá časť (22-54)
 • tretia časť (55-77)

Kostol

 1. Čo je to kostol? Je to dom Boží, v ktorom prebýva Ježiš prítomný v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
 2. Ktoré sú hlavné časti kostola? Svätyňa, loď a veža.
 3. Čo je to svätyňa? Je to najposvätnejšie miesto v kostole, v ktorom sa nachádzajú bohostánok a obetný stôl. V tomto priestore sa správame veľmi úctivo, pred bohostánkom kľakáme, pred obetným stolom sa ukláňame.
 4. Čo je to loď? Je to miesto, v ktorom sa zhromažďuje na bohoslužbu veriaci ľud.
 5. Čo je to chór? Chór je súčasťou lode kostola. Je to miesto pre organistu. V našom kostole je to miesto aj pre mužov a mládencov.
 6. Na čo slúži veža? Veža kostola má dvojaké poslanie: 1. je to akoby vztýčený prst, ktorý nám ukazuje, že cieľom nášho života je nebo a 2. vo veži kostola sú zvony, ktoré nás volajú na sv. omšu, pripomínajú nám rannú, obednú a večernú modlitbu a oznamujú smrť veriacich vo farnosti.
 7. Čo je to sakristia? Je to miestnosť, v ktorej sa pripravujú kňaz a miništranti na slávenie sv. omše a na pobožnosti. V tejto miestnosti sú odložené všetky veci potrebné na slávenie sv. omše a na pobožnosti.
 8. Ktoré hlavné zariadenie sa nachádza v kostole? Bohostánok, obetný stôl, ambón, sédes, oltárny kríž, krstiteľnica, spovednica, orgán, oltáre a sochy svätých.
 9. Čo je to bohostánok? Je to skrinka na hlavnom oltári, v ktorej sa uchováva Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. Na prítomnosť Pána Ježiša v bohostánku nás upozorňuje večné svetlo umiestnené v tesnej blízkosti bohostánku.
 10. Čo je to obetný stôl? Je to miesto, na ktorom sa koná najhlavnejšia časť sv. omše bohoslužba obety. Na tomto mieste sa chlieb a víno premieňajú na Ježišovo Telo a Krv. Na tomto mieste sa Pán Ježiš za nás pri sv. omši obetuje.
 11. Čo je to ambón? Je to miesto, z ktorého sa číta v kostole Božie slovo a ohlasuje sa evanjelium.
 12. Čo je to sédes? Je to miesto, z ktorého kňaz vedie liturgiu sv. omše a na ktorom sedí, keď pri omši posluhujú ostatní veriaci (lektori).
 13. Čo je to oltárny kríž? Je to kríž stojaci v blízkosti oltára (obetného stola), ktorý nám pripomína, že to čo sa stalo na kríži, to isté sa koná pri sv. omši na oltári – Pán Ježiš sa za nás obetuje. Pri slávení sv. omše sa používa aj procesiový kríž pri procesii - slávnostnom vstupe do kostola.
 14. Čo je to krstiteľnica? Je to miesto, kde sa krstí a kde sú uložené veci potrebné na krst.
 15. Čo je to spovednica? Je to miestnosť, v ktorej nám nebeský Otec službou kňaza odpúšťa naše hriechy.
 16. Čo je to orgán? Je to hudobný nástroj, ktorý sa požíva v kostole na doprevádzanie spevu veriacich.
 17. Čo sú to oltáre? Sú to miesta, na ktorých sa niekedy tiež slúžila sv. omša chrbtom k ľudu. Každý oltár pozostáva z troch časti: 1. z oltárnej skrine, v ktorej sa nachádzajú sochy a vyobrazenia svätých, 2. z oltárnej dosky (menza), 3. v oltárnej doske sú uložené telesné pozostatky svätých.
 18. Čo sú sochy svätých? Sochám svätých sa neklaniame, iba si nimi uctievame svätcov, ktorý svojím životom oslávili Boha a Boh ich za to tiež oslávil a urobil ich svätými.
 19. Ako sa správame v kostole? Pán Ježiš o kostole povedal, že to je dom modlitby a nie lotrovský pelech, preto aj my sa v kostole správame veľmi úctivo, zachovávame posvätné ticho, nebeháme po kostole, pri prechádzaní pred bohostánkom si vždy pokľakneme na pravé koleno a pri príchode i odchode z kostola sa vždy prežehnáme sv. vodou.

 

Náš kostol

 1. V ktorom roku bol postavený náš kostol vHladovke? 1800-1808.
 2. Komu je zasvätený náš kostol? Nanebovzatiu Panny Márie

 

Liturgické odevy

 1. Čo je to liturgický odev? Liturgický odev je posvätné oblečenie kňaza a miništrantov, ktoré si z úcty obliekajú ku sv. omši a na pobožnosti. Kto nemá liturgický odev, nemal by ani posluhovať pri bohoslužobných úkonoch (okrem kostolníka)
 2. Ktoré je liturgické oblečenie kňaza? Ornát, štóla, alba, pluvial, superka, reverenda, biret., naplecné vélum.
 3. Ktoré je liturgické oblečenie miništranta? Sukňa (kamža), košieľka (superka), golierik (králik)
 4. Čo je to ornát? Je to vrchné omšové rúcho kňaza. Je farebne odlíšené podľa liturgických období a slávnosti:

Biele – vianočné, veľkonočné obdobie a sviatky Pána Ježiša.
Fialové – adventné, pôstne obdobie a pohreby
Zelené – obdobie cez rok
Červené – sviatky Ducha Svätého a spomienky na mučeníkov
Modré – sviatky Panny Márie
Zlaté – zastupuje každú farbu, naviac sa používa na veľké sviatky

 1. Čo je to štóla? Je to pás, ktorý nosí kňaz pod ornátom prevesený okolo krku. Je to znak kňazskej moci.
 2. Čo je to alba? Je to dlhá košeľa, ktorú kňaz nosí pod ornátom. Slovo alba znamená, že má byť bielej farby.
 3. Čo je to pluvial? Je to tiež vrchné rúcho kňaza, nepoužíva sa na sv. omše, ale pri pobožnostiach, pohreboch a sobášoch.
 4. Čo je to superka? Je to biela košeľa, ktorú si kňaz oblieka na reverendu a  tiež ju nepoužíva pri sv. omši, ale pri pobožnostiach a ostatných bohoslužobných úkonoch.
 5. Čo je to reverenda? Je to kňazské oblečenie, ktoré kňaz používa aj mimo slávenia sv. omše.
 6. Čo je to biret? Je to čiapka, ktorú kňaz môže nosiť pri bohoslužobných úkonoch.
 7. Čo je to sukňa (kamža)? Miništrant ju oblieka ku košieľke (superke), keďže nenosí reverendu.
 8. Čo je to košieľka (superka)? Je to vrchné oblečenie miništranta pri sv. omši a ostatných bohoslužobných úkonoch a je bielej farby.
 9. Čo je to golier (králik)? Je to oblečenie miništranta okolo krku.
 10. Čo je to naplecné vélum? Je to odev, ktorý kňaz používa pri eucharistickom požehnaní s Najsv. Sviatosťou Oltárnou.

 

Liturgické nádoby

 1. Ktoré nádoby a predmety sa používajú pri liturgii? Kalich, miska, paténa, ampulky, ciborium, monštrancia, korporál, pála, pulifikatórium, kalichové vélum, kadidlo, kropenička, sviece, paškál.
 2. Čo je to kalich? Kalich je nádoba, v ktorej sa pri sv. omši víno premení na Ježišovu krv. Má tri časti: 1. pohár, 2. stojan a 3. prsteň.
 3. Čo je to miska? Miska je nádoba na malé hostie, ktoré sa pri sv. omši premenia na Ježišovo telo.
 4. Čo je to paténa? Paténa je tacká na veľkú hostiu, miništrant ňou aj zachytáva drobné čiastočky Sviatosti Oltárnej pri rozdávaní sv. prijímania.
 5. Čo sú to ampulky? Sú do dva poháriky, do ktorých sa pripravuje voda a víno na sv. omšu.
 6. Čo je to lavabo? Je to nádoba alebo tacka, do ktorej si kňaz pri obetovaní umýva ruky.
 7. Čo je to ciborium? Je to väčšia nádoba ako je obetná miska na uchovávanie malých hostií v bohostánku. V ciboriu sa môže vystaviť Sviatosť Oltárna aj na poklonu.
 8. Čo je to monštrancia? Monštrancia je slávnostná skrinka na vystavenie Sviatosti Oltárnej k verejnej poklone. Pri ciboriu sa nemusí používať kadidlo pri monštrancii áno.
 9. Čo je to korporál? Je to rozkladací obrúsok na kalichu, ktorí sa rozkladá pri sv. omši na oltár aj všade, kde má byť položená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna.
 10. Čo je to pála? Je to pevná štvorcová prikrývka na zakrytie kalicha.
 11. Čo je to pulifikatórium? Je to utierka, ktorou sa utierajú posvätné nádoby.
 12. Čo je to kalichové vélum? Je to prikrývka na ciborium, alebo na kalich.
 13. Čo je to kadidlo? Je to nádoba na posvätný oheň.
 14. Čo je to loďka? Je to nádoba na tymian do posvätného ohňa?
 15. Čo je to tymián? Je to prírodná voňavá živica do posvätného ohňa.
 16. Čo je to kropenička? Je to nádoba na sv. vodu.
 17. Čo je to svieca? Svieca je živé svetlo pri sv. omši, ktoré nám naznačuje, že tak, ako sa spaľuje svieca, tak aj my máme byť horliví a zapálení za Krista.
 18. Čo je to paškál? Je veľká svieca symbolizujúca Ježiša Krista posvätená na Bielu sobotu. Používa sa vo veľkonočnom období a pri pohreboch ako symbol zmŕtvychvstania.
 19. Čo sú to posvätné oleje? Sú to tri druhy olejov: 1. olej katechumenov, 2. krizma, 3. olej chorých, ktoré sa používajú pri vysluhovaní sviatosti. sú posvätené biskupom na Zelený štvrtok.

 

Liturgické knihy

 1. Ktoré sú liturgické knihy? Misál, výňatok z misálu, lekcionár, prosby, modlitebník, kniha obradu krstu a sobáša, pohrebná knižka, direktórium.
 2. Čo je to misál? Misál je kniha, v ktorej je napísaný celý priebeh sv. omše. Na sv. omšu sa chystá na stojan (pulpit), s ktorým sa položí na obetný stôl.
 3. Čo je to výňatok z misála? Je to kniha, v ktorej sú z misálu vybraté modlitby dňa a modlitby po sv. prijímaní. Používa sa pri sédese.
 4. Čo je to lekcionár? Je to kniha, v ktorej sú zo Sv. písma vybraté čítania na sv. omšu. Má päť zväzkov: I. na nedele a sviatky, II. na obdobie adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné, III. a IV. Na obdobie cez rok a V. na vysluhovanie sviatosti a pohrebov. Chystá sa na ambón.
 5. Čo sú to prosby? Je to kniha, v ktorej sú napísané prosby, ktoré sa čítajú pri sv. omši. Pre kňaza sa chystá ku sédesu, pre čitateľa ku ambónu.
 6. Čo je to modlitebník? Je to kniha, ktorá sa používa pri pobožnostiach a pri požehnaní osôb a posvätení náboženských predmetov (obrazy, sochy, knižky, ruženec).
 7. Čo je to kniha obradu krstu a sobáša? Je to kniha, ktorá sa používa pri vysluhovaní krstu a uzatváraní sobáša. Chystá sa ku sédesu.
 8. Čo je to pohrebná knižka? Je to knižka, v ktorej sú pohrebné obrady. Používa sa v dome smútku.
 9. Čo je to direktórium? Je to knižka, ktorá sa nepoužíva pri sv. omši, ale ešte pred sv. omšou v sakristii. V nej je zaznačené, aká sv. omša sa bude sláviť v ten deň a na ktorej strane v liturgických knihách nájdeme modlitby a čítania potrebné ku sv. omši.

 

Sv. omša

 1. Čo je to sv. omša? Sv. omša je sprítomnenie obety kríža. Posledná večera, obeta na kríži a sv. omša je jedná a tá istá obeta.
 2. Ktoré sú hlavné časti sv. omše? 1. bohoslužba slova a 2. bohoslužba obety
 3. Ktoré sú hlavné časti bohoslužby obety? 1. obetovanie, 2. premenenie, 3. prijímanie
 4. Postup bohoslužby slova: 1. prežehnanie a pozdrav, 2. úkon kajúcnosti, 3. Sláva Bohu, 4. modlitba dňa, 5. prvé čítanie, 6. žalm, 7. druhé čítanie, 8. alelujový verš, 9. evanjelium, 10. kázeň, 11. Verím v Boha, 12. prosby.
 5. Postup bohoslužby obety: 1. obetovanie, 2. modlitba nad obetnými darmi, 3. pieseň vďaky, 4. Svätý, svätý, 5. eucharistická modlitba, 6. Otče náš, 7. obrad pokoja, 8. Baránok boží, 9. sv. prijímanie, 10. modlitba po prijímaní, 11. záverečné požehnanie a prepustenie ľudu.
 6. Aké je správanie miništranta počas sv. omše? Nerozpráva sa s ľuďmi, ale s Bohom. Nevrtí sa, ale sústredí sa na to, čo sa robí na oltári. Odpovedá na výzvy kňaza a spieva a dáva tak príklad deťom, ktoré sú vpredu v kostole.

 

Ostatné

 1. Ako sa volá sv. Otec? Frantisek I.., vlastným menom Jorge Mario Bergoglio.
 2. V akom štáte býva Sv. otec? Vatikán
 3. Akú farbu má pápežská zástava? Žlto – bielu.
 4. Ako sa volajú naši spišský biskupi? Diecézny biskup sa volá Štefan Sečka, pomocny biskup sa vola Andrej Imrich.
 5. Ako sa volá čiapka a palica, ktorú nosí biskup? Mitra a berla.
 6. Ako sa volá mesto, v ktorom býva náš spišský biskup? Spiská Kapitula – Spišské Podhradie
 7. Ako sa volá kostol, na Spišskej kapitule, v ktorom slúži sv. omše biskup? Katedrála sv. Martina.
 8. Ktorý svätý je patrónom našej diecézy? Sv. Martin

 

(zdroj: farahrustin.itall.sk)