Lektori

 

Podstatu služby vyjadruje aj modlitba: Všemohúci Bože, Ty si ma pozval k službe lektora. Požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal slová Sv. písma a svojím životom svedčil o tom, čo ústami prednášam. Amen!

„Hlavné zásady pre liturgické slávenie Božieho slova“ v kapitole SLUŽBY V LITURGII SLOVA hovoria: že úlohu čítať biblické čítania pri slávení omše majú lektori a diakoni.

Zásada č. 50:
„Treba mať v úcte službu lektora ustanoveného liturgickým obradom. Ak sú prítomní ustanovení lektori, majú konať svoju vlastnú úlohu aspoň v nedele a sviatky, najmä pri hlavnej omši.“

Zásada č. 55:
Aby sa u veriacich pri počúvaní posvätných čítaní vznietila v srdci láska k Svätému písmu a živý záujem oň, treba aby tí, čo sú poverení čítať Sväté písmo, boli naozaj schopní a starostlivo pripravení…
Táto príprava má byť predovšetkým duchovná, je však potrebná aj príprava technická.

Duchovná príprava predpokladá dvojakú výchovu: biblickú a liturgickú.
Biblická výchova sa má usilovať o to, aby lektori mohli pochopiť čítania v ich kontexte a svetlom viery porozumieť jadro zjavenej zvesti.

Liturgická výchova má lektorom poskytnúť určitú schopnosť chápať zmysel a štruktúru liturgie slova a vzájomný vzťah medzi liturgiou slova a liturgiou Eucharistie.

Technická príprava má čoraz lepšie uspôsobovať lektorov na umenie čítať pred ľudom či už priamo, alebo pomocou moderných prístrojov na zosilnenie hlasu.

Aj v našej farnosti máme snahu rozšíriť a stabilizovať LEKTORSKÚ SKUPINU.

Viacerí naši veriaci radi čítajú Božie slovo pri sv. omši, ale neuvedomujú si, že to nemá byť len obyčajné čítanie.

PREČO neprichádzate medzi nás?

Biblická a liturgická príprava je vždy spojená s nastupujúcim mesiacom, s Liturgiou slova a Liturgiou Eucharistie.

Pri nácviku si zdokonaľujeme najmä:
– pochopenie náročného textu a jeho liturgický význam
– čítanie textu primeranými výrazovými prístupmi
– nácvik zrozumiteľnosti čítania
– nácvik správnej výslovnosti atď.

Chceme osloviť všetkých, ale najmä mladých, ktorí majú záujem o pravidelnú lektorskú službu pri sv. omšiach, aby oznámili svoju adresu na Farskom úrade alebo u p. kostolníka.

 

(zdroj: http://rkfarnost.spisskabela.sk)