Sviatosť Eucharistie

 

Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi. Je to pamiatka Kristovej Veľkej noci, čiže diela spásy uskutočneného Kristovým životom, smrťou a zmŕtvychvstaním, diela, ktoré sa sprítomňuje liturgickým slávením. Sám Kristus, prostredníctvom služby kňazov, prináša eucharistickú obetu. A ten istý Kristus, skutočne prítomný pod spôsobmi chleba a vína, je aj obeťou eucharistickej obety. Eucharistia ako obeta sa prináša aj na zadosťučinenie za hriechy živých i mŕtvych a na dosiahnutie duchovných alebo časných dobier od Boha.

  • Kto chce prijať Ježiša Krista v eucharistickom prijímaní, musí byť v stave milosti. Kto si je vedomý ťažkého hriechu, bez predchádzajúcej sviatostnej spovede nesmie prijímať Pánovo telo, ak nie je na to vážny dôvod a niet príležitosti vyspovedať sa; v tomto prípade si musí byť vedomý, že je povinný vzbudiť si úkon dokonalej ľútosti, ktorý zahŕňa predsavzatie čo najskôr sa vyspovedať.
  • Kto najsvätejšiu Eucharistiu už prijal, môže ju v ten istý deň prijať po druhý raz iba pri účasti na celej svätej omši.
  • Veľmi sa odporúča, aby k svätému prijímaniu pristupovali veriaci v samom Eucharistickom slávení; mimo svätej omše sa im však má vyslúžiť, keď ho z oprávneného dôvodu žiadajú, pri zachovaní liturgických obradov.
  • Kto chce prijať najsvätejšiu Eucharistiu, má sa aspoň jednu hodinu pred svätým prijímaním zdržiavať akéhokoľvek pokrmu a nápoja iba s výnimkou vody a liekov.
  • Tí, čo sú pokročilého veku a trpia nejakou chorobou, ako aj tí, ktorí ich opatrujú, môžu prijať najsvätejšiu Eucharistiu, hoci v predchádzajúcej hodine niečo požili.
  • Každý veriaci po prvom prijatí najsvätejšej Eucharistie je povinný aspoň raz do roka pristúpiť k svätému prijímaniu. Toto prikázanie sa musí splniť vo veľkonočnom období, ak sa z oprávneného dôvodu nesplní v priebehu roka v inom čase.

     Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijímať Pánovo telo. Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára sa postarať, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi posilňovali týmto božským pokrmom.

Prvé sväté prijímanie detí
     V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú každoročne náboženskú výchovu od 1. ročníka. Slávnosť sa zvyčajne koná v mesiacoch máj - jún. Zápis sa koná na začiatku školského roka do konca septembra. Príprava detí prebieha systematicky počas vyučovania náboženstva v škole od 1. ročníka. Žiaci 3. ročníka odovzdajú záväzné prihlášky na farský úrad. S prihláškou je potrebné doniesť aj krstný list dieťaťa, ak nie je pokrstené v našej farnosti . Súčasťou prípravy je aj pravidelná účasť dieťaťa na sv. omšiach za účastí detí počas prípravy.

Sväté prijímanie dospelých
     Ak ste dospelý (pokrstený) a túžite prijať Eucharistiu po prvý raz, prihláste sa na farskom úrade.

Sväté prijímanie chorých
     Každý prvý piatok v mesiaci ponúkame možnosť prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie na území našej farnosti všetkým tým, ktorí sú imobilný v ich domácnostiach. Nahlásiť sa môžete na telefónnom čísle farského úradu, alebo v sakristii kostola.