Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených "sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom". ­(KKC 1285)

     Naposledy sa v našej farnosti konala birmovka 27. apríla 2014. Sviatosť birmovania prijalo 60 birmovancov. Najbližšie sa bude vysluhovať v roku 2018. Od septembra 2017 sa začala bezprostredná príprava. Ak nie je v oznamoch uvedené ináč, každý piatok večerná svätá omša bude za účasti birmovancov. Jednotlivé okruhy tém, katechézy a iné materiály k birmovke nájdete tu:


Každý birmovanec by mal spĺňať tieto podmienky:

 • navštevuje vo svojej škole hodiny náboženskej výchovy a zúčastňuje sa na stretnutiach v rámci prípravy na birmovku
 • v nedeľu a v prikázané sviatky sa zúčastňuje na sv. omšiach
 • preukazuje solídne vedomosti z náboženskej výchovy
 • vedie aktívny duchovný život (pravidelne pristupuje k svätej spovedi)
 • podľa svojich možností sa zapája do náboženského života vo farnosti
 • vo svojom okolí vydáva pekné svedectvo kresťanského života a je príkladom pre ostatných v učení, v práci, v prežívaní voľného času, v správaní a vyjadrovaní sa

Kto môže byť birmovným rodičom:

 • má byť určený samotným birmovancom alebo jeho rodičmi (pokiaľ je birmovanec ešte dieťa)
 • má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu
 • katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie
 • pokiaľ je ženatý, manželstvo bolo uzatvorené v katolíckom obrade
 • má byť praktizujúcim kresťanom
 • nemôže to byť otec alebo matka birmovanca
 • kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom
 • odporúča sa, aby bol birmovným rodičom krstný rodič birmovanca

Dary Ducha Svätého

 • Dar múdrosti: Duch Svätý nám pomáha, aby sme v Bohu videli najvyššie dobro a svoje šťastie. Človek, ktorý nemá alebo nepoužíva dar múdrosti, často zamieňa stvorenie so Stvoriteľom, svoj cieľ vidí v stvorených veciach a od nich očakáva blaženosť. Človek, ktorý má a používa dar múdrosti, posudzuje všetko spod zorného uhla večnosti a jasne chápe, že aj zlé veci v živote (neúspech, utrpenie atď.), ak ich znášame z lásky k Bohu, nám môžu poslúžiť pre budúce šťastie v nebi.
 • Dar rozumu: ním chápeme zmysel života a vieme rozoznať dobro od zla. Otvára nám pravý zmysel Svätého písma a liturgických obradov. Umožňuje nám pochopiť kto je Ježiš a čo pre nás urobil. Dar rozumu spôsobuje, že aj tí najjednoduchší ľudia (dokonca i deti) dokážu chápať Božie pravdy.
 • Dar rady: pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Duch Svätý nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia.
 • Dar sily: pomáha nám žiť podľa našej viery aj napriek ťažkostiam. Umožňuje nám hrdinské činy. Dáva nám odvahu postaviť sa zoči-voči našim nepriateľom a nepriateľom Boha.
 • Dar poznania (vedomosti): pomocou tohoto daru hľadáme a prijímame pravdu. Tento dar viac pôsobí na srdce než na rozum. Ním poznávame (zakusujeme) Božiu lásku, presviedčame sa o nej. Človek, obdarený darom poznania má osobitnú schopnosť poznávať a konať, čo slúži na Božiu slávu, na spásu seba i blížneho.
 • Dar nábožnosti: nám pomáha žiť v priateľstve s Pánom Bohom. Vzbudzuje v nás túžbu po modlitbe ako aj úctu a dôveru k Bohu.
 • Dar bázne voči Bohu: nás vedie k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru si dokážeme uvedomiť ohavnosť hriechu ako aj Boží majestát. Máme strach z toho, že by sme sa mohli od Boha navždy odlúčiť.