Ďakovný list rektora kňazského seminára

Ďakovný list rektora kňazského seminára na Nedeľu Dobrého pastiera (pre tlač nájdete Ďakovný list tu)

Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní bratia a sestry!
Slávime Nedeľu Dobrého pastiera, ktorá je Svetovým dňom modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. Pán Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier“, napriek tomu ho ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a dal nám nádej Božích detí, že v jeho mene môžeme byť spasení. O týchto výrokoch dnes

uvažujeme v čítaniach a evanjeliu dnešnej nedele. Na príklade sv. Petra v prvom čítaní vidíme aj priamosť a nebojácnosť dobrého pastiera pri ohlasovaní pravdy evanjelia.
Prežívame dobu, v ktorej sa akoby nanovo preverujú osobnostné predpoklady dobrých pastierov. V čase pandemických obmedzení sme mali možnosť vidieť vynaliezavosť a šikovnosť mnohých dobrých  pastierov, ale i odvahu a nebojácnosť, keď šlo o pravdu a dobro veriacich. Kiežby spoločnosť vždy mala dobrých, obetavých a múdrych duchovných pastierov. A za to sa nám treba modliť. Kňazský seminár je tým miestom, kde podľa slov Svätého Otca Františka dozrieva „sen o povolaní“ a uskutočňuje sa u každého bohoslovca. V zmysle jeho posolstva môžeme povedať, že
podľa príkladu sv. Jozefa, aj každý bohoslovec prechádza etapami svojho povolania: najskôr musí nebojácne urobiť rozhodnutie, zmeniť svoje plány, darovať sa a naučiť sa v tichu počúvať Božie vnuknutia. Každý povolaný vie, že povolanie dozrieva len pri každodennom prežívaní vernosti. Táto vernosť povolaniu je zároveň tajomstvom radosti, a tá ho privádza k láske, ktorá dáva zmysel životu. V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa na kňazstvo pripravuje 34 seminaristov. Do prvého ročníka sa hlási 7 nových uchádzačov. V júni bude vysvätených 5 novokňazov a 2 diakoni.  Pamätajme na nich v modlitbách.
Milovaní bratia a sestry! Spájame sa s vami v modlitbách vešpier a korunky prostredníctvom Rádia Lumen i pri svätých omšiach vysielaných z našej kaplnky vo štvrtky večer. Myslíme na všetkých dobrodincov aj pri adoráciách a osobných modlitbách. Ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu!
V modlitbách spojený
Peter Majda,
rektor kňazského seminára