Požehnanie novej vstupnej brány do kostola

Stav oplotenia farského dvora a kostolný múr s klenbou sa rozpadal a časom by bolo nutné ich renovovať. A tak súbežne s kompletnou opravou chodníka ku kostolu sme týždeň pred Veľkou Nocou vyvalili aj starý plot a múr okolo kostola a farského dvora. Keďže vstupná brána tu bola od postavenia kostola, rozhodli sme sa ju znovu postaviť, ale aj trochu pozmeniť. Už za čias pána farára Jozefa Golvoňa sa uvažovalo nad vybudovaním kaplniek v okolí kostola, k čomu jeho predčasným odchodom na večnosť už nedošlo. V máji sme požehnali kaplnku pri fare zasvätenú Lurdskej Panne Márii. Dnes, 31. 7. 2022, sme požehnali novú vstupnú bránu do nášho kostola, do ktorej sú osadené kaplnky a sochy sv. Joachima a Anny – rodičov Panny Márie, ktorej je celá farnosť i náš chrám zasvätený. A takto, v roku kedy si budeme pripomínať 10 rokov od úmrtia pána farára Golvoňa, napĺňame jeho myšlienku.
Preto, v mene nás všetkých, sa chcem úprimne poďakovať Bohu za toto dielo, ktoré sa nám podarilo vytvoriť. Bez Božieho požehnania by boli márne naše namáhania.
Ďalej sa chceme poďakovať pánu starostovi, vedeniu a zamestnancom obce, že prišli s iniciatívou obnovy prepadajúceho sa chodníka ku kostolu – vďaka čomu a popri tom vznikla aj myšlienka pustiť sa do obnovy oplotenia farského dvora a kostola.
Veľké Pán Boh zaplať od nás všetkých, patrí pánovi Pavlovi Žmijovskému z Lendaku, ktorý tu s nami strávil celé veľkonočné obdobie, počas ktorého muroval vstupnú bránu do kostola, plot a kaplnku pri fare. Ďakujeme všetkým, ktorí mu boli nápomocní – zvlášť pánovi Danielovi Hutlasovi, s ktorým túto klenbu s kaplnkami stavali. Rovnako vyslovujeme vďaku pánovi Stanislavovi Kendralovi, Jozefovi Šprlákovi, Jozefovi Kendralovi, Dušanovi Bušovi a Betonárskej firme Jozefa Šprláka.
Srdečné poďakovanie vyslovujeme Firme Lukáša Bonka a jeho zamestnancom za pomoc a za zabezpečenie stavebného materiálu. Pánovi Stanislavovi Bušovi za poskytnutie drevnej hmoty a pánovi Jozefovi Planietovi za tesárske práce spojené s prípravou na oplechovanie.
Ďalej sa chceme osobitne poďakovať a vyprosiť Božie požehnanie a ochranu pre pána Jacka Sendzika a jeho firmu z družobnej obce z Poľska, že nám dokázali v krátkom čase vyhotoviť pieskovcové sochy sv. Joachima a Anny.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili toto dielo – či už duchovne – modlitbou a obetami alebo aj finančne – počas veľkonočnej a svätodušnej ofery – či súkromným darom.
Sv. Joachim a Anna, orodujte za nás!

Pred samotným posvätením brány sa konala svätá omša pri ktorej sme boli svedkami krstného obradu. Rodičom blahoželáme a všetkým prajeme veľa šťastia, zdravia a veľa Božích milosti.
Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.