Veľkonočné sviatky 2023

Palmovou nedeľou 2. 4. 2023 sme aj v našej farnosti začali sláviť Svätý týždeň. Na úvod sv. omše sme v daždivom počasí požehnali zelené ratolesti a sprievodom cez kostol sme si pripomenuli Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema.
Poobedňajšiu krížovú cestu mala v réžii naša mládež organizovaná v Spoločenstve mladých - Hladní po Bohu. Po krížovej ceste ešte prítomným predstavili svoju činnosť za posledné roky i plány do najbližšej budúcnosti.

Ďalšie fotografie zo sv. omše i krížovej cesty nájdete v našej fotogalérii - sv. omša, - krížová cesta 2. 4. 2023

Na Zelený štvrtok večer, sme slávili svätú omšu na pamiatku Ježišovej poslednej večere, kedy ustanovil sviatosť kňazstva a sviatosť Eucharistie. Ježiš pri tejto večeri, pred prvým prijatím Eucharistie, umyl učeníkom nohy a zanechal im tak príkaz lásky. To sme si symbolicky pripomenuli aj u nás, keď kňaz umyl nohy deťom, ktoré pristúpia v tomto roku prvýkrát k Eucharistii. Po skončení svätej omše veriaci celú noc bdeli v modlitbách pri bočnom bohostánku, ktorý predstavuje Getsemanskú záhradu, kde sa Ježiš potil krvou.


Viac fotografií zo sv. omše Štvrtka svätého týždňa nájdete vo fotogalérii 6. 4. 2023

Na Veľký piatok sme sa stali svedkami Pánovho utrpenia a jeho smrti na kríži. Najprv dopoludnia pri pobožnosti krížovej cesty a potom priamo pri obradoch Veľkého piatku. Znakom našej hlbokej pokory pred Kristom, ktorý je až do prachu zeme pokorený a potupený bolo gesto, keď si kňaz s asistenciou ľahli na zem tvárou dolu. Po pašiách a slávnostných prosbách veriacich sme vzdali úctu a poklonu svätému krížu. Na konci obradov bola vystavená sviatosť oltárna v Božom hrobe k poklone.


Fotogaléria
z Obradov Veľkého piatku (Piatku utrpenia Pána), 7. 4. 2023 

Počas dňa, na Bielu sobotu, mohli veriaci zotrvať v modlitbe pri Božom hrobe. Večer o 20:00 hod. sme začali sláviť veľkonočnú vigíliu obradom požehnania ohňa a novej veľkonočnej sviece – paškálu. Následne sme sledovali v bohoslužbe slova najdôležitejšie Božie diela v histórii Izraela a Cirkvi, ktoré vyvrcholili správou o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Po posvätení vody sme si so zažatými sviecami obnovili svoje krstné sľuby. Na záver svätej omše sme uskutočnili slávnostnú procesiu na oslavu Kristovho zmŕtvychvstania.


Fotogaléria z veľkonočnej vigilie Bielej soboty, 8. 4. 2023


Fotogaléria Veľkonočnej nedele, 9. 4. 2023


Svätá omša - Veľkonočná nedeľa, Hladovka 9. 4. 2023