Príhovor rektora KU - Nedeľa KU 2018

Nedeľa Katolíckej univerzity

(28. január 2018)

Drahí otcovia arcibiskupi a biskupi, spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, bratia a sestry, ctení naši dobrodinci a priatelia Katolíckej univerzity,

nedeľa 28. januára 2018 s liturgickou spomienkou na sv. Tomáša Akvinského, vynikajúceho teológa stredoveku, je z ustanovenia KBS venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku ako jej nedeľa.

Chceme túto nedeľu využiť ponajprv ako príležitosť poďakovať sa Pánu Bohu za vznik a poslanie Katolíckej univerzity. Rovnako sa chceme spoločne poďakovať za všetkých jej doterajších absolventov. Naša vďaka patrí Pánu Bohu aj za jej prítomnosť: študentov, pedagógov, zamestnancov a za všetkých našich dobrodincov duchovných i materiálnych darov. Ďakujeme hlavne chorým a trpiacim za prinášané obety a všetkým za dar modlitby a ľudskej sympatie.

Každé kresťanské „Pán Boh zaplať!“, ale aj ľudské „ďakujem“ otvára nový nádejný priestor budúcnosti tak samotnej univerzity, ako aj všetkých nás, ktorí sme s ňou spojení a to cez naše „prosím, prosíme...!“ Prosíme, aby Pán požehnával a odmenil tých, ktorí pre dobro Katolíckej univerzity pracujú, obetujú sa, modlia sa i trpia. Modlíme sa spoločne za Katolícku univerzitu, aby sa denne ponárala do pokoja a tvorivého ticha a mohla v pokoji byť služob­níčkou pravdy v láske. Prosme, nech Božie požehnanie sprevádza celé dielo Katolíckej univerzity v Ružomberku. Kiež by sa jej darilo „vyrábať" čím viac duchovného „kyslíka" na ozdravenie duchovného ovzdušia na našom milova­nom Slovensku.

Aj pre tento rok ostáva hlavným poslaním Katolíckej univerzity pestovať vedu a vieru v našej spoločnosti; stáť v službách hlásania Evanjelia pre dobro života; pomáhať pri budovaní civilizácie lásky poskytovaním všestranného vzdelávania,  ale aj kresťanskej kultúry a to všetko v kontexte premodleného a osobného svedectva každého z nás. Katolícka univerzita má pred sebou výzvu, ktorá je vložená do jej podstaty: aby bola miestom, kde prebieha ten vznešený zápas o porozumenie skutočného poznania, ktoré môže človek dosiahnuť vtedy, keď dosiahne vyváženosť medzi poznaním, ktoré prináša viera  a poznaním, ktoré prináša rozum.

Vrúcne vám ďakujem v mene súčasných 3629 študentov Katolíckej univerzity ako aj v mene jej pedagógov i zamestnancov za vašu podporu. Chcem všetkých nádejných študentov i záujemcov o štúdium pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý bude na Katolíckej univerzite v Ružomberku v utorok 6. februára 2018.

S úctou

Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku