Základné modlitby a pravdy

ZÁKLADNÉ MODLITBY A PRAVDY

OTČE NÁŠ - modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.


ANJELSKÉ POZDRAVENIE

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen


VERÍM V BOHA

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

 

CHVÁLA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov.  Amen

 

ŠESŤ HLAVNÝCH PRÁVD

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
 5. Duša človeka je nesmrteľná.
 6. Božia milosť je na spásu potrebná.

 

DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca a svoju matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

 

PÄTORO CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
 2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

 SEDEM SVIATOSTÍ

1. Krst.
2. Birmovanie.
3. Eucharistia.
4. Pokánie.
5. Pomazanie chorých.
6. Posvätná vysviacka.
7. Manželstvo.


SKUTKY TELESNÉHO MILOSRDENSTVA

 1. Dávať jesť hladným.
 2. Dávať piť smädným.
 3. Prichýliť pocestných.
 4. Odievať nahých.
 5. Navštevovať chorých.
 6. Poskytovať pomoc väzňom.
 7. Pochovávať mŕtvych.

 
SKUTKY DUCHOVNEHO MILOSRDENSTVA

 1. Napomínať hriešnikov.
 2. Poúčať nevedomých.
 3. Dobre radiť pochybujúcim.
 4. Tešiť zarmútených.
 5. Trpezlivo znášať krivdu.
 6. Odpúšťať ubližujúcim.
 7. Modliť sa za živých a mŕtvych.


SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV

 1. Pýcha.
 2. Lakomstvo.
 3. Smilstvo.
 4. Závisť.
 5. Obžerstvo.
 6. Hnev.
 7. Lenivosť.

DEVÄŤ CUDZÍCH HRIECHOV

 1. Dávať iným radu na hriech.
 2. Povzbudzovať iných na hriech.
 3. Iným kázať hrešiť.
 4. Súhlasiť s hriechom iných.
 5. Pomáhať pri hriechu iných.
 6. Mlčať pri hriechu iných.
 7. Zastávať hriechy iných.
 8. Netrestať hriechy iných.
 9. Chváliť hriechy iných.

 

HLAVNÉ ČNOSTI

 1. Viera
 2. Nádej
 3. Láska

 

HLAVNÉ PRIKÁZANIE

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.