VII. a X. BOŽIE PRIKÁZANIE

Tlačiť

VII. Božie prikázanie - „Nepokradneš.“

Birmovanci, pomaly ale isto končíme s preberaním 10 Božích prikázaní a v nasledujúcich riadkoch si povieme niečo o správnom vzťahu k veciam, ktoré vlastníme ako svoj majetok a k veciam, ktoré vlastnia naši blížni.

Majetok: Cirkev učí, že človek má právo na súkromné vlastníctvo, na majetok, ale iba taký, ktorý získal spravodlivým, čestným spôsobom. Ani pán Ježiš výslovne neodmietal bohatých ľudí, sám za nimi chodil (Napr. Zachej), alebo mal aj bohatých priateľov (Napr. Nikodém, Jozef Arimatei). No upozorňoval na chamtivosť, prílišnú pripútanosť na bohatstvo a že taký človek ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ježiš povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ (Lk 12, 15)

Svoj osobný, súkromný majetok máme získavať čestne a nemáme byť naň pripútaný, aby nás neovládalo sebectvo. Máme sa vedieť s tými vecami, ktoré vlastníme, aj podeliť. Taktiež sa máme o svoj majetok starať, zaobchádzať šetrne s tým čo máme, máme si vážiť veci, ktoré vlastníme.

Poznáme ešte aj spoločný majetok, ktorý patrí viacerým ľuďom, používajú ho viacerí ľudia, alebo slúži viacerým. Preto s ním nemáme zaobchádzať, ako keby patril iba nám, nemáme si ho privlastňovať, máme zaobchádzať s ním šetrne. Každý človek ktorému taký majetok patrí, je zaň zodpovedný!

Hriechy v oblasti majetku:

  • Krádež: = prisvojenie si majetku druhého, proti jeho vôli alebo privlastnenie si spoločného majetku. Ukradnutá vec sa nikdy nestane našim vlastníctvom, nech by uplynulo aj viac rokov. Stále sme povinní ukradnutú vec vrátiť a vzniknutú škodu nahradiť. Je to podmienka k získaniu odpustenia hriechu. (Napr. nestačí sa iba vyspovedať, že som ukradol, je potrebné aj vec vrátiť, alebo nejako nahradiť – ak nie v plnej miere, aspoň časť!) Ani tzv. drobné krádeže (Napr. z práce) nie sú dovolené, lebo aj tie spôsobujú škodu niekomu inému a keď sa ukradne viacej drobných vecí, je z toho vec s veľkou hodnotou.

            Ku krádeži dochádza taktiež: nevyplatením spravodlivej mzdy, špekulovanie a podvody s majetkom kvôli zisku na úkor druhých ľudí, falšovaním šekov, faktúr a iných dokumentov za účelom obohatenia sa. Taktiež daňové, alebo obchodné podvody, zneužívanie spoločenského vlastníctva na súkromné účely, atď. Krádež je tým väčší hriech, čím sa ukradla drahšia vec, alebo sa urobila väčšia škoda!

  • Lúpež: = krádež s použitím násilia. Je to veľmi ťažký hriech, lebo sa to ohrozuje aj život a zdravie človeka.
  • Nevrátenie nájdenej veci: Pri nájdenej veci musíme urobiť všetko preto, aby sme našli majiteľa, ak sa majiteľ nenájde, vec môže patriť tomu, kto ju našiel.
  • Úplatok: Podplácanie niekoho, aby urobil niečo nečestným spôsobom. Hriech má ten, čo dáva úplatok, aj ten čo úplatok berie. Iné je dať dar (Napr. peniaze) potom. To nie je úplatok, ale odmena.
  • Vandalizmus: Zvlášť u mladých ľudí je tento hriech veľmi rozšírený. Deje sa to v autobusoch, na staniciach, po diskotékach, v okolí baroch, v mestách, atď. Je to ťažký hriech, lebo ničí všeobecné dobro všetkých a zvlášť keď ide o veľké škody!

            práca: Do tohto božieho prikázania spadá aj téma práce – zamestnania, zamestnávateľov, zamestnancov, atď. Pre kresťana je každá čestná, dobrá práca posvätná, lebo sa ňou stáva spolupracovníkom Boha Stvoriteľa. Nemáme právo pohŕdať akoukoľvek poctivou prácou! Človek si má svoju prácu vykonávať čestne, ako najlepšie vie, zodpovedne, nie „odfláknuť“ ju!!! Kto sa vyhýba poctivej práci a môže pracovať, no žije na úkor iných, ten pácha hriech príživníctva. Štát a spoločnosť má pomáhať občanom, aby si našli prácu. Zamestnanci môžu siahnuť k nenásilnému štrajku iba vtedy, keď sa to javí ako jediný spôsob na vyriešenie problému. Vedúci podnikov majú zodpovednosť za svoje operácie. Musia brať do úvahy dobro osôb a nie iba zvyšovanie ziskov, i keď tie sú nutné pre zaistenie ďalších investícií, budúcnosti podniku, zamestnanosť. Ťažko sa previňujú tí zamestnávatelia, ktorí nevyplácajú zamestnancom spravodlivú mzdu! = Je to tzv. DO NEBA VOLAJÚCI HRIECH.

            Do tohto Božieho prikázania patrí aj ochrana životného prostredia, ochrana prírody, zvierat, okolia. V súčasnej dobe ide častokrát o veľké hriechy preto, lebo to má veľké následky, keď niekto svojou činnosťou, prácou ničí životné prostredie, prírodu, zvieratá. No na druhej strane badať prehnanú lásku voči domácim zvieratám (psy, mačky), ktoré sa viac ochraňujú ako ľudia. Myslí sa tu prehnané finančné zbierky pre útulky a popritom množstvo ľudí trpí biedou!!!

            Ďalej do 7. Božieho prikázania patrí povinnosť ľudí – zvlášť kresťanov, aby sa zapájali do politického, verejného a sociálneho života a vnášali tam kresťanskú vieru.

 

X. Božie prikázanie - „Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho“

 Toto Božie prikázanie hovorí o tom, že sa máme chrániť chamtivosti, žiadostivosti po majetku. Taktiež závisti a žiarlivosti na toho, keď má niekto viac ako my! Zvlášť je to nebezpečné, keď človek svoj život zameria na to, aby mal stále viac a viac. A keď ide napr. o otca rodiny, vtedy dochádza k tomu, že ten otec má málo času pre svoje deti, ktoré potrebujú viac jeho záujem o ne, ako jeho peniaze! Aj majitelia podnikov vtedy myslia iba na zisk a ich zamestnanci na to doplácajú.

            Túto tému zakončím jedným veľmi múdrim príslovím, ktoré na základe vlastnej skúsenosti vymysleli naši predkovia:

márne sú ľudské namáhania ak nieto Božieho požehnania!