8. Verím v Ducha Svätého, ...

8. Verím v Ducha Svätého, ...

Tlačiť

(8. článok Verím v Boha)

Birmovanci,

v doterajších prednáškach sme sa zaoberali prvou Božskou osobou – Bohom Otcom (1. čl. Verím v Boha) a druhou Božskou osobou – Božím Synom, Ježišom Kristom (2., 3., 4., 5., 6., 7. čl. Verím v Boha). V nasledujúcej prednáške sa budeme venovať tretej Božskej osobe – Duchu Svätému.

Keď sme preberali 1. čl. Verím v Boha, hovorili sme, že Boh je jeden, ale v troch osobách. Teda Boh existuje ako spoločenstvo osôb, On nie je samotár, individualista ale spoločenstvo. No všetky tieto tri osoby sú rovnakým Bohom. Ani jedna z nich nie je menší Boh ako tá druhá. Nemôžme ich od seba oddeliť, patria spolu! Preto čo veríme a vyznávame o jednom Bohu, to veríme a vyznávame o každej jednej osobe zvlášť. Preto je Duch Svätý taký istý Boh, ako Boh Otec a Boh Syn! Hovorili sme aj to, že medzi osobami v Najsvätejšej Trojici existujú vzťahy, no a Duch Svätý „vzniká“ zo vzťahu Boha Otca a Syna:

Boh Otec + Boh Syn  à Boh Duch Svätý = medzi Otcom a Synom prúdi dokonalá láska a tou láskou je Duch Svätý. Preto Duch Svätý vychádza od Otca i od Syna. Duch Svätý je vlastne výsledok lásky medzi Otcom a Synom. Presne o tomto hovorí Ježiš: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.“ (Jn 15, 26) Alebo: „Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene,“ (Jn 14, 26) Tieto citáty jasne dokazujú tri Božské osoby a vzťah medzi Bohom Otcom + Synom a Duchom Svätým.

Keďže je Duch Svätý duch, vo Svätom Písme sa znázorňuje cez symboly – voda, oheň, oblak, vkladanie rúk, alebo sa prejavuje nejakým viditeľným spôsobom. Vo Svätom Písme sa spomínajú udalosti, v ktorých sa Duch Svätý prejavil v podobe holubice (krst Ježiša v Jordáne): „Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica.“ (Lk 3, 21 – 22), ako vietor alebo ako ohnivé jazyky: „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.“ (Sk 2, 1 – 4) toto je opis prvého viditeľného zoslania Ducha Svätého na apoštolov!

Udialo sa to na 50-ty deň po Ježišovom zmŕtvychvstaní a na 10-ty deň po jeho Nanebovystúpení. Lebo Ježiš ešte keď žil na tejto zemi sľúbil apoštolom Ducha Svätého: „A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.“ (Jn 14, 16) Zoslanie Ducha Svätého na Turíce považujeme za viditeľný začiatok Cirkvi, lebo apoštoli po tejto udalosti začali verejne hovoriť o Ježišovi Kristovi. Už nemajú strach ale s veľkou odvahou vydávajú svedectvo o všetkom čo ich Ježiš učil. Duch Svätý ich k tomu obdaroval charizmami = sú to duchovné dary, ktoré apoštolom pomáhali pri ohlasovaní evanjelia a pri rozširovaní Cirkvi. Niekedy tieto charizmy boli aj zázračné, napr. apoštoli uzdravovali, vzkriesili z mŕtvych alebo rozprávali úplne inými jazykmi.

Ale Duch Svätý sa aj v súčasnosti stará o Cirkev:

  1. posväcuje Cirkev: hlavne cez sviatosti
  2. posilňuje Cirkev: členom v Cirkvi dáva silu, aby bránili Cirkev, aby v nej vykonali veľké skutky (mučeníci a svätci)
  3. chráni Cirkev: Keďže je Duchom pravdy: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy.“ (Jn 16, 12 – 13), Cirkev má charizmu neomylnosti vo veciach viery (v čo máme veriť) a vo veciach mravov (ako máme žiť podľa 10 Božích prikázaní). Neomylní v týchto dvoch oblastiach sú biskupi spolu a zvlášť pápež!

 

Sedem darov Ducha Svätého:

Okrem tých predchádzajúcich troch spôsoboch, nás Duch Svätý obdarováva aj svojimi darmi. Poznáme tzv. sedem darov Ducha Svätého:

  1. Dar múdrosti: Tento dar nám pomáha múdro žiť. Človek môže mať školy, tituly, vzdelanie, ale napr. pre slávu, kariéru zanedbáva svoju rodinu, alebo svoju dušu!!!
  2. Dar rozumu: Tento dar nám pomáha ľahšie spoznávať nové veci, ľahšie sa učiť, rozvíjať talenty (schopnosti) v nás.
  3. Dar rady: Pomáha nám vedieť sa v živote správne rozhodovať a vedieť správne poradiť aj iným.
  4. Dar sily: Pomáha nám vykonať dobrú vec, postaviť sa za dobrú vec a dodáva nám sily v boji proti hriechom, pokušeniam.
  5. Dar poznania: Hlavne nám pomáha spoznávať našu vieru.
  6. Dar nábožnosti: Pomáha nám modliť sa a zúčastňovať sa na sv. omšiach s radosťou. Máme si prosiť o tento dar hlavne vtedy, keď sa nám nechce modliť, alebo chodiť do kostola.
  7. Dar bázne pred Bohom: Nám pomáha mať správnu úctu, rešpekt pred Bohom. Tento dar nám dodáva správneho strachu, či obavy pred hriechom. Lebo tým hriechom urazíme Boha.

Charizmy: Okrem 7 darov Ducha Svätého máme množstvo ďalších darov, ktoré voláme charizmy Ducha Svätého. Ako som už spomenul vyššie, sú to duchovné dary, ktoré apoštolom pomáhali pri ohlasovaní evanjelia a pri rozširovaní Cirkvi. Ale aj dnes nám Duch Svätý chce dať svoje dary – charizmy. Napr. dar rozlišovania – vedieť rozlíšiť čo pochádza od Boha a čo od diabla, dar vychovávať – zvlášť potrebný dar pre rodičov a učiteľov, dar odvahy – nebojácne sa priznať k svojej viere v každej životnej situácii, dar vytrvalosti – vytrvalo kráčať v živote za Kristom, atď. O akýkoľvek dar máme a môžeme prosiť Ducha Svätého. On nám ho veľmi rád dá.   

Poznáme ešte aj tzv. ovocie Ducha Svätého: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Sú to vlastne prejavy Ducha Svätého, ktoré spomína sv. apoštol Pavol vo svojom liste Galaťanom = Gal 5, 22 – 23. Človek, ktorý túži po Duchu Svätom a snaží sa žiť tak, aby bol naplnený Duchom Svätým, zažíva vo svojom živote takéto ovocie a aj jeho život prináša druhým ľuďom takéto ovocie.

Ježiš Kristus nás všetkých chce naplniť svojim Svätým Duchom, lebo Ho prisľúbil práve nám: „Nenechám vás ako siroty, prídem k vám“ (Jn 14, 18), chce nás obdariť svojimi darmi, chce nám pomáhať v našom živote, chce nás robiť opravdivo šťastnými z toho, že sme naplnení Duchom Svätým. Duch Svätý je úžasný pomocník, sprievodca pre náš život, prečo po ňom netúžiť?

Vám, milí birmovanci sa vo sviatosti birmovania daruje tento Duch Svätý, dostane jeho dary, bude vo vás, vo vašom živote, len bude záležať od vás, či mu dovolíte aby sa prejavil, aby pôsobil vo vašom živote. Ďalším sviatostným a duchovným životom budete tohto Božieho Ducha v sebe neustále oživovať, podporovať. A samozrejme aj neustálou modlitbou a prosbou k Nemu, aby sa vo vašom živote prejavil!!!