12. Otázky na skúšku

Otázky pre birmovancov si môžete vytlačiť tu:

Základné otázky

 

 1. Kto je kresťan katolík?

Kresťan katolík je ten, kto je pokrstený a vyznáva kresťansko-katolícku vieru.

 1. Ako sa prežehnávame?

Tak, že sa poznačíme znakom kríža a pritom hovoríme: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 1. Ako sa pozdravujeme po katolícky?

Pozdravujeme sa: Pochválený buď Ježiš Kristus. Odpovedáme: Naveky Amen.

 1. Čo máme činiť, aby sme dosiahli večné spasenie?

Aby sme dosiahli večné spasenie, máme veriť čo nám Boh zjavil, plniť čo nám Boh prikázal a užívať prostriedky Božej milosti.

 1. Prečo chceš ísť na birmovku?

Odpovedz vlastnými slovami.

 1. Aké máš birmovné meno? Čo o tomto svätcovi vieš? (životopis)

 

O modlitbe

 

 1. Čo robíme keď sa modlíme?

Keď sa modlíme, rozprávame sa s Pánom Bohom.

 1. Prečo sa máme modliť?

Modliť sa máme preto, lebo Ježiš Kristus nám to prikázal, modlitbou získavame Božie požehnanie a milosť pomáhajúcu a upevňujeme v sebe milosť posväcujúcu.

 1. Kedy sa máme modliť?

Modliť sa máme pravidelne, každý deň. ( hlavne ráno a večer, pred jedlom a po jedle, pred prácou a po práci, v nebezpečenstvách, v pokušeniach a pod.)

 1. Akú modlitbu rozoznávame?

Modlitbu rozoznávame: 1. oslavnú, 2. prosebnú, 3. ďakovnú, 4. rozjímavú

 1. Základné modlitby - viď web - sekcia birmovanci - modlitby

 

O zjavených pravdách, ktoré máme veriť

 

 1. Prečo máme veriť všetko, čo nám Boh zjavil?

Preto, lebo Boh, ktorý je svätý, nemôže luhať a Boh, ktorý je vševediaci sa nemôže mýliť.

 1. Kto nás učí, čo Boh zjavil?

Tomu, čo Boh zjavil nás učí Cirkev Kristova.

 1. Z čoho učí Cirkev, čo nám Boh zjavil?

Tomu čo Boh zjavil nás učí Cirkev zo Svätého Písma a z ústneho podania – tradície.

 1. Čo je Písmo Sväté?

Sväté Písmo je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého.

 1. Kto je autorom Svätého písma?

Autorom je Boh a to tak, že inšpiruje jeho ľudských autorov, pôsobí v nich a cez nich

 1. Ako delíme Sv. Písmo?

Delíme ho na knihy Starého Zákona (46 kníh) a knihy Nového Zákona (27 kníh). Ďalej na knihy historické, múdroslovné a prorocké.

 1. Vymenuj 4 veľkých prorokov a 4 evanjelistov.

Proroci: Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel. Evanjelisti: Marek, Matúš, Lukáš, Ján.

 1. Čo je ústne podanie – tradícia?

Je to tá časť Božieho zjavenia, ktorá nebola zapísaná do kníh, bola iba ústne hlásaná.

 1. Ktoré sú hlavné zjavené pravdy, ktoré máme veriť, ale aj výslovne vedieť?
  1. Boh je len jeden.
  2. V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
  3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil.
  4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
  5. Duša ľudská je nesmrteľná.
  6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

 

Apoštolskom vyznaní viery

 

 1. Ako znie Apoštolské vyznanie viery?

Apoštolské vyznanie viery má 12 článkov a znie takto:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme

i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,

ktorý sa počal z ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,

trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.

Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,

vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,

v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých,

v odpustenie hriechov,

vo vzkriesenie tela

a v život večný. Amen.

 1. Prečo nazývame toto vyznanie viery Apoštolským?

Preto, lebo pochádza z časov apoštolských.

 1. Čo znamená veriť?

Veriť znamená povedať Bohu áno - čiže súhlasiť s Božím slovom a žiť podľa neho.

 1. Aká ma byť naša viera?

Naša viera má byť živá, pevná, stála a katolícka.

Živá - ak podľa nej žijeme a konáme

Pevná - ak nepochybujeme o pravdivosti Kristovho učenia

Stála - vie znášať ťažkosti a prinášať obete

Katolícka - ak veríme všetko, čo učí Cirkev a tak, ako verí Cirkev

 1. Ako sa staráme o svoju vieru?

Staráme sa o ňu počúvaním Božieho slova, modlitbou a prijímaním sviatostí.

 

Prvý článok - O Bohu

 

 1. Kto je Boh?

Boh je Pán celého sveta a náš Nebeský Otec.

 1. Odkedy Boh je a dokedy bude?

Boh vždy bol, je a vždy bude. Boh je večný.

 1. Môžeme vidieť Boha v pozemskom živote?

Boha tu na zemi nemôžeme vidieť, lebo Boh nemá telo. Boh je čistý duch. Aj keď ho tu na zemi nevidíme, o jeho jestvovaní nám svedčí stvorený svet, ktorý múdro stvoril a riadi ho a tiež skutočnosť, že nám dal zjavenie o sebe.

 1. Čo vie Boh?

Boh vie všetko: čo bolo, čo je a čo bude. Vie i to čo si myslíme a čo v tajnosti konáme. Boh je vševediaci.

 1. Čo môže Boh učiniť?

Boh môže učiniť všetko, čo len chce. Boh je všemohúci.

 1. Čo Boh miluje a čo nenávidí?

Boh miluje len to čo je dobré a nenávidí to čo je zlé, čiže hriech. Boh je nanajvýš svätý.

 1. Ako nás miluje Boh?

Boh nás miluje nekonečne. Dáva nám to, čo potrebujeme pre pozemský život, ale i to, čo potrebujeme k dosiahnutiu nebeskej blaženosti. Boh je nanajvýš dobrotivý.

 1. Ako zaobchádza Boh s dobrými a ako so zlými?

Boh dobrých odmeňuje a zlých trestá. Boh je nanajvýš spravodlivý.

 1. Ako Boh zaobchádza s kajúcim hriešnikom?

Boh kajúcemu hriešnikovi láskavo odpúšťa. Boh je nanajvýš milosrdný.

 1. Je viac ako jeden Boh?

Boh je len jeden.

 1. Koľko je osôb v jednom Bohu?

V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Každá osoba je pravý Boh. Jedným menom ich nazývame Najsvätejšia Trojica.

 1. Ako chválime Najsvätejšiu Trojicu?

Chválime ju týmito slovami modlitby: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

O stvorení sveta

 

 1. Kto stvoril svet?

Svet stvoril Boh.

 1. Načo Boh stvoril svet?

Boh stvoril svet na svoju česť a slávu a pre dobro človeka.

 1. Stará sa Boh aj teraz o svet?

Boh sa aj teraz stará o svet. Boh svet zachováva a riadi ho. Voláme to Božia prozreteľnosť.

 1. Ktoré sú najdokonalejšie Božie tvory?

Sú to anjeli a ľudia.

 

O anjeloch

 

 1. Kto sú anjeli?

Anjeli sú duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo.

 1. Zostali všetci anjeli dobrými?

Nie. Mnohí z nich odmietli slúžiť Bohu a boli odvrhnutí do pekla. Títo sa nazývajú zlí duchovia, diabli alebo satani.

 1. Akí sú k nám dobrí anjeli?

Dobrí anjeli nás milujú a preto nás chránia od zlého, aby sme aj my prišli do neba. Volajú sa anjeli strážni.

 1. Akí sú k nám zlí duchovia?

Zlí duchovia nám závidia, že môžeme byť spasení, preto nás nenávidia a pokúšajú, aby sme aj my prišli do pekla.

 1. Čo máme robiť, keď nás zlý duch pokúša a zvádza na hriech?

Máme prosiť Boha o pomoc a pokušeniu máme odporovať.

 

O prvých ľuďoch

 

 1. Ako sa volali prví rodičia?

Prví rodičia sa volali Adam a Eva.

 1. Z čoho pozostáva človek?

Človek pozostáva z duše a tela.

 1. Komu sa podobá ľudská duša?

Ľudská duša sa podobá Bohu.

 1. V čom sa podobá ľudská duša Bohu?

Ľudská duša sa podobá Bohu vtom, že má rozum  a slobodnú vôľu a že je nesmrteľná.

 1. Načo stvoril Boh ľudí?

Boh stvoril ľudí na to, aby ho poznali, milovali a jemu slúžili a tak prišli do neba.

 1. Kde bývali prví ľudia?

Prví ľudia bývali v raji.

 1. Boli prví ľudia v raji blažení?

Prví ľudia boli v raji blažení, nič netrpeli a nikdy nemali zomrieť.

 1. Ostali prví ľudia navždy blažení?

Nie, lebo spáchali hriech a tým uvalili na seba Boží trest.

 1. Ako spáchali prví ľudia hriech.

Tým, že neposlúchli Pána Boha, vedome a dobrovoľne porušili jeho príkaz.

 1. Aké následky mal hriech, ktorý prví ľudia spáchali?

Rozum človeka sa zatemnil, vôľa sa stala náchylnou k zlému, ľudia museli veľa trpieť a stratili Božiu milosť, preto nemohli prísť do neba.

 1. Čo dedíme po prvých rodičoch?

Po prvých rodičoch sme zdedili dedičný hriech aj  následky tohto hriechu.

 1. Bol niektorý človek uchránený od dedičného hriechu?

Od dedičného hriechu bola uchránená jedine Panna Mária.

 1. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi?

Boh sa zmiloval nad ľuďmi tak, že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa.

 1. Kto je prisľúbený Vykupiteľ?

Prisľúbený Vykupiteľ je Ježiš Kristus.

 

Druhý článok

 

 1. Kto je Ježiš Kristus?

Ježiš Kristus je druhá božská osoba, jednorodený Syn Boží, ktorý sa pre nás stal človekom.

 1. Čo znamená meno Ježiš?

Meno Ježiš znamená Spasiteľ alebo Vykupiteľ.

 1. Čo znamená meno Kristus?

Meno Kristus znamená pomazaný.

 

Tretí článok

 

 1. Ako sa stal Syn Boží človekom?

Tak, že pôsobením Ducha Svätého vzal na seba ľudské telo a takú dušu ako máme my ľudia, ale zároveň neprestal byť Bohom.

 1. Čo značí výraz "vtelenie"?

V jednej Božskej osobe Ježiša Krista existujú dve prirodzenosti – BOŽSKÁ a ĽUDSKÁ. Toto spojenie BOŽSKEJ a ĽUDSKEJ prirodzenosti v jednej Božskej osobe (v Ježišovi Kristovi) sa nazýva VTELENIE.

 1. Kto je matkou Pána Ježiša?

Matkou Pána Ježiša je Panna Mária, preto ju voláme Bohorodička.

 1. Čo znamená "Nepoškvrnené počatie"?

Značí to, že z Božej milosti a vzhľadom na budúce zásluhy Ježiša Krista bola Panna Mária už od svojho počatia uchránená od dedičného hriechu.

 1. Kto bol pestúnom Pána Ježiša?

Pestúnom Pána Ježiša bol sv. Jozef. Otcom Pána  Ježiša je sám Boh.

 1. Prečo sa stal Syn Boží človekom?

Syn Boží sa stal človekom aby nás slovom a príkladom učil a aby nás svojím utrpením a smrťou vykúpil a spasil.

 1. Čo učil Ježiš?

Ježiš učil všetko, čo máme veriť a činiť, aby sme boli spasení. Jeho učenie sa nazýva Evanjelium, čo v slovenčine znamená: „radostná zvesť“.

 1. Čím dokázal Ježiš pravdivosť svojho učenia?

Pravdivosť svojho učenia dokázal Ježiš svojím svätým životom, svojimi zázrakmi a svojimi proroctvami.

 

Štvrtý článok

 

 1. Prečo trpel a umrel Ježiš Kristus?

Ježiš Kristus trpel a umrel preto, aby dal zadosťučinenie Bohu za naše hriechy, aby nás vykúpil od večného zatratenia  a aby nás spasil.

 1. Za ktoré hriechy trpel a umrel Ježiš Kristus?

Ježiš Kristus trpel a umrel za všetky hriechy celého sveta, za dedičný hriech i za všetky ostatné hriechy.

 

Piaty článok

 

 1. Čo znamenajú slová „zostúpil k zosnulým“?

Tieto slová znamenajú, že Ježiš Kristus zostúpil po jeho smrti do predpeklia, kde duše spravodlivých zosnulých očakávali vykúpenie a spasenie, aby im oznámil, že už sú vykúpení a spasení.

 1. Čo sa stalo na tretí deň po smrti Pána Ježiša?

Na tretí deň po smrti Pán Ježiš slávne vstal z mŕtvych. je to vrcholná a najdôležitejšia pravda našej viery!!! Veľkonočné tajomstvo = utrpenie + smrť + zmŕtvychvstanie.

 

 

Šiesty článok

 

 1. Kedy vystúpil Kristus na nebesia?

Kristus vystúpil na nebesia na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní.

 1. Čo znamenajú slová „sedí po pravici Boha Otca všemohúceho“?

Tieto slová znamenajú, že Ježiš Kristus aj ako človek aj ako Boh vládne božskou mocou na zemi i na nebi, je Pánom celého vesmíru.

 

Siedmy článok

 

 1. Kedy príde Ježiš súdiť živých i mŕtvych?

Ježiš príde súdiť živých i mŕtvych na konci sveta.

 1. Ako sa nazýva súd na konci sveta?

Súd na konci sveta sa nazýva „Posledný súd“ alebo „Všeobecný súd“.

 1. Kde pôjdu po poslednom súde dobrí a kde zlí?

Po poslednom súde pôjdu dobrí do neba a zlí do pekla (do večného zatratenia).

 

Ôsmy článok

 

 1. Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je tretia božská osoba, opravdivý Boh s Otcom i Synom.

 1. Kedy poslal Ježiš Kristus svojej Cirkvi Ducha Svätého?

Ježiš Kristus poslal svojej Cirkvi Ducha Svätého na desiaty deň po svojom nanebovstúpení, na sviatok Turíc.

 1. Prečo poslal Ježiš svojej Cirkvi Ducha Svätého?

Ježiš poslal svojej Cirkvi Ducha Svätého preto, aby v Cirkvi a v ľudských dušiach účinkoval.

 1. Ako účinkuje Duch Svätý v Cirkvi?

Duch Svätý účinkuje v Cirkvi tak, že ju vyučuje a riadi.

 1. Ako účinkuje Duch Svätý v ľudských dušiach?

V ľudských dušiach účinkuje Duch Svätý tak, že ich posilňuje a posväcuje.

 1. Vymenuj sedem darov Ducha Svätého.

Sedem darov Ducha Svätého sú: 1. dar múdrosti, 2. dar rozumu, 3. dar rady, 4. dar sily, 5. dar poznania, 6. dar nábožnosti, 7. dar  bázne božej

 

Deviaty článok

 

 1. Kto založil Cirkev?

Cirkev založil Ježiš Kristus.

 1. Ako sa delí Cirkev?

Cirkev sa delí na : a) Cirkev oslávenú – anjeli a svätí v nebi; b) Cirkev trpiacu – duše v očistci; c) Cirkev putujúcu – ľudia na zemi

 1. Koho ustanovil Ježiš Kristus za hlavu Cirkvi putujúcej?

Ježiš Kristus ustanovil za hlavu Cirkvi putujúcej (za svojho zástupcu tu na zemi) sv. Petra, apoštola.

 1. Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi putujúcej po smrti sv. Petra?

Viditeľnou hlavou Cirkvi putujúcej po smrti sv. Petra je jeho nástupca - pápež – Rímsky biskup.

 1. Koho ustanovil Ježiš Kristus za predstavených Cirkvi putujúcej pod vedením sv. Petra?

Za predstavených Cirkvi putujúcej pod vedením sv. Petra ustanovil Ježiš Kristus apoštolov.

 1. Kto sú predstavení Cirkvi putujúcej po smrti apoštolov?

Sú to ich nástupcovia – biskupi.

 1. Čo je Cirkev putujúca?

Cirkev putujúca je spoločenstvo na zemi žijúcich ľudí, ktorí sú pokrstení, veria učeniu Ježiša Krista a uznávajú za svoju viditeľnú hlavu Rímskeho biskupa – pápeža.

 1. Ako možno poznať Cirkev založenú Ježišom Kristom?

Môžeme ju poznať podľa toho, že má tieto znaky – známky: 1. jedna, 2. svätá, 3. katolícka, 4. apoštolská

 1. Je Rímskokatolícka Cirkev jedna?

Áno, pretože má jednu hlavu, vždy a všade učila a učí jedno a to isté, vždy a všade vysluhovala a vysluhuje tie isté  sviatosti, vždy a všade obetovala a obetuje Bohu jednu a tú istú obetu – sv. omšu.

 1. Je Rímskokatolícka Cirkev svätá?

Áno, pretože má svätého zakladateľa – Ježiša Krista, jej učenie je sväté a má prostriedky na posväcovanie duší.

 1. Prečo je Rímskokatolícka Cirkev katolícka?

Je katolícka preto, lebo:

 1. trvá neprestajne od čias Ježiša Krista a bude trvať do konca sveta, čiže je všeobecná časovo,
 2. apoštoli a ich nástupcovia dostali rozkaz rozšíriť ju po celom svete, je všeobecná priestorovo
 3. každý človek môže a má byť jej členom, je všeobecná spoločensky.
 1. Je Rímskokatolícka Cirkev apoštolská?

Áno, pretože ju rozširovali apoštoli, jej učenie sa zhoduje s učením, ktoré hlásali z rozkazu Ježiša Krista apoštoli a jej predstavení sú nástupcovia apoštolov.

 1. Načo založil Ježiš Kristus Cirkev?

Ježiš Kristus založil Cirkev na to, aby viedla ľudí ku spaseniu.

 1. Čo znamenajú slová „spoločenstvo svätých“

Tieto slová znamenajú, že všetci členovia Cirkvi sú duchovne spojení a môžu si duchovne navzájom pomáhať.

 1. Kto patrí do spoločenstva svätých?

Do spoločenstva svätých patrí každý člen Cirkvi oslávenej, trpiacej i putujúcej.

 1. Ako nám pomáhajú členovia Cirkvi oslávenej?

Pomáhajú nám tak, že za nás orodujú u Boha v nebi.

 1. Ako môžeme pomáhať my členom Cirkvi trpiacej?

Členom Cirkvi trpiacej môžeme pomáhať modlitbami, získavaním odpustkov, dobrými skutkami a  obetou sv. omše.

Dvanásty článok

 

 1. Čo sa stane s dušou človeka, keď zomrie?

Keď človek zomrie, Boh bude súdiť jeho dušu.

 1. Ako sa nazýva súd po smrti človeka?

Nazýva sa osobitný súd.

 1. Kde môže prísť ľudská duša po osobitnom súde?

Ľudská duša môže prísť po osobitnom súde buď do neba, do očistca alebo do pekla (do večného zatratenia).

 1. Ktoré duše prídu do neba?

Tie ktoré nemajú žiadneho hriechu a nezasluhujú si žiaden trest.

 1. Čím odmeňuje Boh duše v nebi?

Boh ich odmeňuje tým, že ho môžu vidieť z tváre do tváre, požívajú v ňom blaženosť a sú sním spojení vo večnej láske.

 1. Ako trpia duše v pekle?

Tak, že sú si vedomí toho, že nikdy neuvidia Boha a nikdy nebudú môcť požívať jeho blaženosť.

 1. Ktoré duše prídu do očistca?

Do očistca prídu duše ľudí, ktorí zomreli v stave všedného hriechu a ktorí si zasluhujú časné tresty za hriechy, ktoré v živote spáchali.

 1. Čo znamená slovo „Amen“?

Slovo „Amen“ znamená „tak je“ alebo „nech sa tak stane“