Veľkonočné sviatky 2024

Tohtoročné veľkonočné sviatky sme začali slávením Palmovej (Kvetnej) nedele 24. 3. 2024. Pred svätou omšou celebrant Mgr. Miroslav Žmijovský požehnal zelené ratolesti. V spoločnom sprievode cez kostol sme si pripomenuli Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema a začala sa sláviť svätá omša. 

Na poobedie si krížovú cestu - Ekologickú krížovú cestu - vzala pod patronát naša mládež, ktorá je organizovaná v Spoločenstve mladých s názvom Hladní po Bohu.

Na Zelený štvrtok, ktorý je pamiatkou Pánovej večere, sme slávili ustanovenie dvoch sviatostí - sviatosti kňazstva a sviatosti Oltárnej, ktorej ustanovenie sme si pripomenuli večernou svätou omšou. Úloha apoštolov pri umývaní nôh sa tento rok ušla našim tretiakom, ktorí v tomto roku prvý krát príjmu Pána Ježiša v Eucharistii.

Veľký piatok sme o 11:00 hod. začali krížovou cestou.

Počas obradov Veľkého piatku sme si pripomenuli Ježišove umučenie a jeho smrť na kríži. Zazneli pašie, príbeh o umučení, ukrižovaní a smrti Ježiša Krista. Po svätom prijímaní kňaz spolu s miništrantmi preniesli Sviatosť oltárnu k hrobu Pána Ježiša na poklonu veriacim a po tichej adorácií sa obrady ukončili.

Veľkonočnú Vigíliu na Bielu sobotu sme začali zapálením paškálu pri kostole: Od paškálu si zapálili sviece miništranti a od nich sviece veriaci ľud. Nasledovala samotná sv. omša, ktorá bola ukončená krátkou procesiou kňaza so sviatosťou oltárnou, sochou Zmŕtvychvstalého Krista, miništrantov a hasičov okolo kostola.
Medzi fotografiami sa nachádza aj video, na ktorom je zaznamenaný spôsob "zahaľovania a odhaľovania" oltára - prekrytie hlavnej sochy Panny Márie obrazom ukrižovaného.


Biela sobota, Hladovka 30. 3. 2024

Na Veľkonočnú nedeľu, 31. 3. 2024, boli pri prvej svätej omši požehnané jedlá. Tento zvyk na istý čas v Hladovke zanikol. Už niekoľko rokov sa však jedlá opäť požehnávajú a niektoré rodiny si tento tradičný zvyk opäť pripomínajú a prinášajú svoje košíky s jedlami na svätú omšu na požehnanie.


Veľkonočná nedeľa, 31. 3. 2024, II. svätá omša na fotografiách.