VI. a IX. BOŽIE PRIKÁZANIE

VI. Božie prikázanie
„Nezosmilníš.“

Tlačiť

Pokračujeme veľmi dôležitým, zaujímavým a náročným prikázaním – Nezosmilníš. Ako už tušíte toto Božie prikázanie sa týka ľudskej sexuality, ktorú každý normálny zdravý človek vo svojom živote pociťuje. Nikto ju nemôže v sebe poprieť, pretože je v každom z nás. Boh nás takých stvoril a keď stvoril človeka, vo svätom písme je napísané: „A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“ (Gn 1, 31) Teda aj ľudská sexualita je Bohom stvorená ako dobrá, nie hriešna, len človek si s ňou robí čo chce – človek ju používa hriešne.

Pohlavnosť má v živote človeka spĺňať dve úlohy:

 1. Telesný prejav manželskej lásky.
 2. Plodenie detí.

Pri pohlavnom styku sa dvaja stávajú jedným telom, ako to povedal Boh: „...muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.“ (Gn 2, 24) Ide tu o vzájomné telesné sebadarovanie sa. Preto je logické, že so to môže diať iba u ľudí, ktorí si vzájomne patria = manželia. Iba medzi manželmi je morálne dovolený pohlavný styk! Mimo manželstva je to ťažko hriešne. Ďalej sa vyžaduje, aby to boli osoby schopné tohto úkonu a rôzneho pohlavia - teda muž a žena. Rovnako, aby nebránili počatiu nejakým neprirodzeným spôsobom.

Časté názory za predmanželský pohlavný život:

            Pred manželstvom si treba vyskúšať, či sa k sebe po sexuálnej stránke hodia: Tento názor hovoria najčastejšie ľudia, ktorí majú na mysli fyzickú zhodu. Lenže tá funguje vždy. A ak by aj nefungovala (Napr. manželia by nemohli mať spolu pohlavný styk = impotencia), manželstvo sa stáva neplatným! Tá sexuálna zhoda je problém v duchovnej oblasti. A zhoda v duchovnej oblasti sa nadobúda pocitom istoty, nerozlučiteľnosti vzťahu, slobody a že nemôžu nastať nechcené následky – toto všetko sa nadobúda iba v manželstve.

Práve sexuálne skúsenosti pred manželstvom spôsobujú nezhodu v sexuálnom živote v manželstve, pretože tu prichádza na rad porovnávanie, že s tým (s tou) to bolo lepšie, ako s terajším manželom (s manželkou). Práve obojstranný nedostatok predmanželských sexuálnych skúseností, sexuálnu zhodu v manželstve veľmi uľahčuje. Veľmi sa odporúča, aby si pred manželstvom snúbenci vyskúšali sexuálnu zdržanlivosť, pretože sa aj v manželstve stáva, že pre nejaké (Napr. zdravotné dôvody, tehotenstvo) manželia nemôžu mať dlhšiu dobu pohlavný styk!

       Pohlavným stykom pred manželstvom si dievča viac pripúta svojho chlapca: Akonáhle dôjde medzi chlapcom a dievčaťom k pohlavnému styku, začnú sa na seba pozerať inak. Chlapec zistí, že jeho city k dievčaťu už nie sú také silné ako predtým, dokonca stratí v jeho očiach niečo zo svojej príťažlivosti. Dievča sa častokrát cíti využité. Pravdepodobnosť, že sa dvojica, ktorá praktizovala pohlavné styky, rozíde, je väčšia ako u dvojice, ktoré ich nepraktizovali. Prečo? Mimomanželský život spôsobuje žiarlivosť a nedôveru – niektorí chlapci si povedia: „Keď to ona robí so mnou, môže to urobiť aj s niekým iným!“

       Prečo by sme to nemohli urobiť, keď sa máme radi?: V takomto prípade je to nepravá láska. Sebecká, ktorá chce dosiahnuť svoje. Pravá láska vydrží čakať až do manželstva, dokáže sa obetovať. Pravá láska pochádza od Boha, lebo Boh je láska a iba on nám dáva tie správne kritériá na lásku! Kto dá kritérium na to, čo je láska a čo láska nie? Ak by to dával človek, tak je otázkou času, kedy bude prejav lásky napr. aj pedofília, homosexualita! Lebo človek si veľa vecí skryje za slovíčko láska.

       Asi najväčší problém v sexuálnej oblasti je v tom, že človek sexualitu zúžil iba na telesnú oblasť. No popritom sa ľudská sexualita veľmi dotýka nie len tela človeka, ale aj duchovnej oblasti v človeku. Preto sú predčasné sexuálne vzťahy príčinou duchovných problémov, depresií, hlbokých sklamaní a častých výčitiek. A zvlášť u dievčat, pretože tie sú v tejto oblasti oveľa citlivejšie a zraniteľnejšie ako chlapci. Príliš skoré začatie so sexuálnym životom a prílišné zachádzanie ďalej a ďalej v telesných prejavoch medzi chlapcom a dievčaťom, zanechávajú obrovskú stopu v ľudskej psychike. Pretože ľudská sexualita patrí do intímnej oblasti, čiže do oblasti najhlbšieho vnútra, kde sa veľmi ľahko stanú silné zranenia a ublíženia!

       Tu je teraz namieste otázka: Čo si môžu dvaja mladí ľudia dovoliť v telesnej oblasti, keď spolu chodia? Treba si uvedomiť, že inak prežíva telesné zážitky chlapec a inak dievča! Dievčatá sú viac citlivejšie, v nich to zanecháva väčšie stopy, v podobe spomienok, výčitiek, obviňovaní. Chlapci sa skôr vyrovnajú s prípadným zranením v tejto oblasti. No chlapci sú v telesných aktivitách oveľa aktívnejší, viac pokúšajú, dobiedzajú. Kým dievčaťu by stačili iba objatia, chlapci chcú viac, atď. Tá hranica závisí od toho, čo to s tými mladými ľuďmi robí, či ich to pokúša stále ďalej a ďalej, alebo sa vedia stopnúť. Aká je hranica? Vášnivé bosky sú dovolené medzi snúbencami. Čím ďalej budú túto hranicu posúvať, tým horšie!

       Zvlášť dievčatá majú v tomto smere veľkú úlohu: čo chlapcovi dovolia, to si chlapec voči nej dovolí a keď oni povedia nie, tak chlapec sa musí zastaviť, ak nie je násilník! Dievčatá, vychovávajte si v tomto smere chlapcov, aby si boli vedomí hraníc. Vaše neraz vyzývavé obliekanie sa (Napr. hlboké výstrihy, krátke sukne, obtiahnuté tričká na ramienka) pôsobí dráždivo na chlapcov! Ja viem že vy taký úmysel nemáte, ale buďte si vedomé, že to žiadneho zdravého, normálneho chlapca nenechá na pokoji. Muži sú v tomto smere iní!

       Súčasná doba je veľmi nasiaknutá sexualitou, erotizmom. Všade okolo nás to vidieť, počuť. Hriechy proti 6. prikázaniu:

Vnútorné hriechy proti čistote:

 • Nečisté myšlienky: sú myšlienky a predstavy nejakej veci so sexuálnej oblasti - ak sa konajú pre sexuálne vzrušenie sú hriešne.
  • Nečistá túžba: je túžba vykonať nedovolenú sexuálnu akciu - je toho istého druhu, ako žiadaný skutok (Každý, kto z hriešnou túžbou pozrie na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci)
  • Sledovanie erotických a porno filmov: tu je dôležité si uvedomiť, že ak človek úmyselne pozerá také filmy, alebo vyhľadáva vo filmoch také scény, alebo tie filmy pozerá kvôli tým scénam, je to ťažký hriech. No ak človek takéto scény vo filmoch nevyhľadáva, ale sa tomu nevyhneme, aby sme také scény videli, za to človek nemá hriech.

Vonkajšie hriechy proti čistote:

 • Onania (masturbácia, sebaukájanie): tento skutok je hriešny preto, lebo sexuálna rozkoš sa tu vyhľadáva mimo pohlavného vzťahu v manželstve. Ide o sebecké, hriešne užívanie si, ktoré oslabuje človeka pri sebaovládaní v tejto oblasti a človek tým stráca túžbu po osobnej čistote vo svojej telesnej oblasti. Za tento hriech sa človek stáva menej zodpovedným, ak je to v ňom ako silný návyk, zlozvyk. Alebo ho k tomu hriechu vedú rôzne okolnosti – psychika, stres, atď. Ale aj tak sa má snažiť zápasiť s touto vecou a postupne sa je zbavovať. Častý sviatostný život (sv. spoveď a prijímanie) je k tomu vynikajúcou pomôckou!!!
 • Homosexualita, lesbizmus: tu ide o sexuálnu aktivitu medzi rovnakými pohlaviami. Cirkev vôbec neodmieta, nepohŕda takými ľuďmi, ktorí pocítili v sebe inú sexuálnu orientáciu. Môže to byť dedičné, získané. Aj podľa odbornej medicínskej literatúry, sa toto radí medzi sexuálne poruchy, chyby, úchylky. Podľa Božích prikázaní nemôžme tolerovať sexuálny život medzi ľuďmi rovnakého pohlavia. Preto neodsudzujeme homosexuálov (lesbičky), ale odsudzujeme homosexuálne praktiky, čiže homosexuálny telesný život.
 • Smilstvo: dokonalá sexuálna akcia dvoch slobodných ľudí po vzájomnom súhlase; ak by súhlas chýbal šlo by o znásilnenie. Ťažšie formy smilstva sú:
 • Konkubinát: Je to stály stav smilstva 1 muža s 1 ženou, ktorí spolu bývajú a napodobňujú manželský stav. Konkubinanti nemôžu dostať rozhrešenie z dôvodu blízkej a dobrovoľnej príležitosti k hriechu. Musia túto príležitosť odstrániť.
 • Prostitúcia: Je pre všetkých prístupné smilstvo za peniaze alebo pre sexuálnu radosť. Platí tu to isté, čo o konkubináte.
 • Cudzoložstvo: Je sexuálna akcia, kde aspoň jeden je viazaný manželstvom (tzv. manželská nevera).
 • Krvismilstvo (incest): sexuálna aktivita medzi príbuznými. (Napr. Zneužívanie, otec – dcéra)

            Poznáme i množstvo sexuálnych porúch – hriechov v živote človeka, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú a delia sa podľa spôsobu vzrušenia:

 • Pedofília: sexuálna aktivita s deťmi.
 • Gerontofília: sexuálna aktivita so starými ľuďmi.
 • Nekrofília: sexuálna aktivita s mŕtvolami.
 • Exhibicionizmus: vyzliekanie sa na verejnosti.
 • Erotografománia: hľadanie sexuálnej radosti písaním a kreslením sexuálnych vecí.
 • A mnohé iné sexuálne úchylky.

IX. Božie prikázanie
„Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.“

Toto Božie prikázanie hovorí o tom, že nemáme v sebe udržiavať, živiť, podporovať rôzne myšlienky, predstavy, túžby po telesných, zmyselných, erotických a sexuálnych veciach. Máme si v tomto smere chrániť svoje oči, uši a vyhýbať sa takým miestam, pohľadom, rozhovorom, ktoré pokúšajú na hriechy proti týmto prikázaniam. Ježiš povedal: „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ (Mt 5, 27)

Niekoľko poznámok k rôznym spôsobom antikoncepcie:

 • Prerušená akcia - pred manželovým orgazmom. Začína prirodzene, končí neprirodzene - nie je dovolené.
 • Mechanické prostriedky - u muža kondóm; u ženy vnútromaternicové telieska - ktoré zabraňujú zahniezdeniu už oplodneného vajíčka - pôsobia abortívne - pokiaľ neodstráni nedáva sa rozhrešenie.
 • Chemické prostriedky - Dnes najčastejšie sa používajú dva typy.

- Hormonálna antikoncepcia - potláča ovuláciu - ak sa užívajú z terapeutických dôvodov (liečenie sterility, regulácia mesačného cyklu, v čase kojenia) alebo pre oddialenie menštruácie z nejakého dôvodu (športové alebo spoločenské podujatie...) vtedy je dovolená.

- Antikoncepcia zabraňujúca zahniezdenie oplodneného vajíčka (tabletka po) - pôsobí abortívne - sú nedovolené.

        Na túto tému by sa dalo písať ešte množstvo vecí, ale na záver by som chcel spomenúť najdôležitejšiu vec, a to je naša snaha o čistotu v tejto oblasti. Ježiš povedal: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8) Teda hriechy v tejto oblasti proti osobnej čistote nás veľmi vzďaľujú od Boha. Boh nechce aby sme boli otrokmi vlastnej telesnosti, on nám ju nedal na našu škodu, ale pre naše dobro. A ponúka nám aj mnoho prostriedkov rád, usmernení, ako nepadať, nehrešiť proti týmto prikázaniam. Sú to napríklad: pravidelná, úprimná modlitba, pravidelné a časté prijímanie sviatostí, premáhanie sa a bojovanie s pokušeniami, sebazapieranie = zrieknem sa niečoho, napr. toho filmu, tej spoločnosti, takých rečí, takej zábavy, atď., vyhýbanie sa tým veciam, ktoré nás oslabujú v tejto oblasti, atď.