3. Sviatosť birmovania - Duchovná zrelosť kresťana

DUCHOVNÁ ZRELOSŤ KRESŤANA

Tlačiť

Udalosť Turíc sa vlastne neskončila, ona je tajomne predĺ­žená na celé dejiny Cirkvi. Pán Ježiš ustavične posiela a udeľuje prisľúbeného Ducha Svätého, za riadnych okolností najmä pro­stredníctvom svätých sviatostí. Pán Ježiš nám udeľuje Ducha Svätého všetkými sviatosťami, napr. vo sv. krste na „znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého", vo sviatosti pokánia „na odpustenie našich hriechov" atď. Predsa osobitným spôsobom ho dostávame sviatosťou birmovania. Preto slávnosť birmovky voláme „osob­nými Turícami, Turícami farnosti". Krásne to vyjadruje výrok Svätého písma: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali." (Rim 5, 5) Túto sviatosť vy­sluhovali samotní apoštoli, ako nám o tom svedčí to isté Sväté písmo.

            Sviatosť birmovania je sviatosť, v ktorej Duch Svätý posilňuje pokrsteného človeka, aby svoju vieru vyznával a podľa nej aj žil.

     Sviatosť birmovania je sviatosť posilnenia vo viere, ako je sviatosť pomazania chorých posilnením v chorobe, starobe a zvlášť v smrteľnom zápase. Sv. krstom je človek znovuzrodený z vody a z Ducha Svätého, vo sviatosti birmovania Duch Svätý spô­sobuje v pokrstenom človeku kresťanskú, nadprirodzenú zrelosť a dospelosť. Zrelosť a dospelosť spočíva v istej samostatnosti a najmä zodpovednosti! Sviatosť birmovania pokrsteného človeka užšie spája s Cirkvou a dáva mu plnšiu účasť na jej živote a po­slaní. Birmovanie je doplnkom krstu, preto pri jej udeľovaní je veľmi zdôraznené aj obnovenie krstných sľubov.

     Sviatosť birmovania nie je nevyhnutná k spáse, povinní sú ju prijať tí, čo majú k tomu príležitosť. U nás sa udeľuje mladým kresťanom, čo už dovŕšili trinásty rok svojho života, po prime­ranej príprave. Príprava na sviatosť birmovania spočíva v rozší­rení a prehĺbení náboženských vedomostí, vo vrúcnej a vytrvalej modlitbe, zvlášť k Duchu Svätému a v konaní dobrých, záslužných skutkov. Sviatosť birmovania je jedna zo sviatostí kresťanského zasvätenia a možno ju prijať iba raz v živote, lebo vtláča do duše sviatostný znak. V latinskom obrade prvotným vysluhovateľom sviatosti birmovania je biskup, mimoriadnym kňaz.

     Birmovanie je sviatosť živých, čo znamená, že sa musí prijať v stave milosti posväcujúcej. Príprava na prijatie sviatosti bir­movania spravidla končí a vrcholí dobrou sv. spoveďou.

     Sviatosť birmovania robí z mladého kresťana svedka Krista vo svete a apoštola Cirkvi. Toto birmovné poslanie svedka a apoštola má pobirmovaný realizovať aj svojimi ústami, no predovšetkým príkladom svojho opravdivého kresťanského života. Sviatosťou birmovania dosahuje birmovanec rozmnoženie mi­losti posväcujúcej, právo na mnohé pomáhajúce milosti a sedem darov Ducha Svätého.

  • Dary Ducha Svätého:

     Dar múdrosti; Dar rozumu; Dar rady; Dar sily; Dar poznania; Dar nábožnosti; Dar bázne voči Bohu

     „Darom múdrosti" nám Duch Svätý pomáha spoznať Božie pravdy a prežívať ich krásu, aby nám boli svetlom pri utváraní pevných životných postojov a zásad.

     „Darom rozumu" nám Duch Svätý pomáha správne chápať Božie pravdy.

     „Darom rady" nám Duch Svätý pomáha, aby sme sa zvlášť v spletitých prípadoch správne rozhodli pre to, čo je na Božiu slávu a čo slúži k našej spáse.

     „Darom sily" nám Duch Svätý pomáha, aby sme mali vždy od­vahu a silu vykonať aj napriek všetkým prekážkam to, čo od nás požaduje Boh.

     „Darom poznania"(umenia) nám Duch Svätý pomáha, aby sme zo stvorených vecí poznávali Stvoriteľa, a tak si osvojovali schop­nosť a umenie čítať z knihy prírody.

     „Darom nábožnosti" nám Duch Svätý pomáha, aby sme ako Božie deti vždy a vo všetkom dávali prednosť nebeskému Otcovi, a tak mali schopnosť s dôverou a vytrvalo sa modliť.

     „Darom bázne voči Bohu" nám Duch Svätý pomáha, aby sme sa okrem hriechu nebáli ničoho, lebo hriech je najväčší nevďak voči Bohu a najväčšie nešťastie pre človeka. Bázeň, ktorá nepo­chádza zo strachu pred Bohom, ale z lásky nemu, nás robí citli­vých voči hriechu!

     Ku birmovke privádza birmovanca jeho birmovný rodič, naj­lepšie je, keď je to zároveň jeho krstný rodič. Birmovný rodič musí byť už pobirmovaný a riadne žijúci kresťan - katolík. Bir­movanec si volí aj birmovné meno, má to byť meno niektorého svätca, ktorého chce mať ako orodovníka a ako príklad hodný nasledovania.

     Sviatosť birmovania udeľuje biskup spravidla vo sv. omši, po evanjeliu sú birmovanci otcovi biskupovi predstavení a po kázni obnovia pred ním a celou farnosťou svoje krstné sľuby. Biskup najprv vzýva o príchod Ducha Svätého na birmovancov, aby ich naplnil a obdaroval svojimi siedmimi darmi. Potom biskup udeľuje sviatosť birmovania jednotlivým birmovancom tak, že položí ruku na hlavu birmovanca a poznačí ho na čele sv. krizmou znakom sv. kríža a pritom hovorí: „(Meno), prijmi znak Daru Ducha Svä­tého." Birmovanec odpovie: „Amen." Na to biskup pozdraví bir­movanca: „Pokoj s tebou" Birmovanec odpovie: „I s duchom tvojím." Birmovný rodič stojí za svojím birmovancom a má polo­ženú pravú ruku na jeho pravom pleci.

     Krizma je olivový olej pomiešaný s balzamom a posvätený biskupom na Zelený štvrtok. Vkladanie rúk biskupa znázorňuje príchod prisľúbeného Ducha Svätého, pomazanie sv. olejom zná­zorňuje krásu a vôňu čnostného života a posilnenie pre zápas o vieru a mravnú bezúhonnosť. Birmovanci pred slávnosťou bir­movky by sa mali podrobiť skúške.