V nedeľu, 10. 12. 2017, u nás celebroval obidve sv. omše vdp. ThDr. Martin Koleják, PhD., ktorý je rodákom z Liesku. Vo svojej homílií nám okrem iného v krátkosti predstavil výnimočného človeka, lekára Pavla Straussa, ktorý sa narodil v roku 1912 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Vykreslil ho ako veľkého človeka, ktorý celý svoj život zasvätil hľadaniu pravdy a ktorý svojim životom bol, a môže byť vzorom aj pre náš život v dnešnej dobe. Po sv. omši si mohli veriaci zakúpiť publikáciu o tomto "hľadačovi pravdy" od samotného autora.

Dnešná streda 6. 12. 2017, bola aj pre naše deti veľkým prekvapením. Kým po iné roky ich navštevoval Mikuláš doma, tento rok ich zastihol po detskej sv. omši ešte v kostole. Deti mu najskôr zaspievali niekoľko piesni, zahrali scénku z jeho mladosti a potom ich Mikuláš všetkých obdaroval balíčkom plným sladkosti. Ušlo sa nielen deťom, ale aj p. farárovi, kostolníkovi, kantorke, starostovi, p. učiteľovi i vedúcej spevokolu. Potom mu deti opäť zaspievali niekoľko piesni a všetci zababušení do zimných vetroviek sa v peknom snehovom počasí vybrali domov. Všetky fotografie z akcie nájdete tu.

V nedeľu, 3. 12. 2017, sa pri prvej sv. omši posvätil adventný veniec pred obetným stolom, ktorý nám pripomína blížiace sa Vianoce a ktorého sviece symbolizujú nielen štyri týždne adventu, ale aj našu duchovnú prípravu na slávenie Vianoc. Potom kňaz požehnal aj adventné vence, ktoré si priniesli na posvätenie veriaci. Pri druhej svätej omši kňaz posvätil, okrem adventných vencov veriacich, aj sochu Jána Krstiteľa s Ježišom Kristom, ktorá sa po dlhých rokoch vrátila na svoje pôvodne miesto – na krstiteľnicu.
Pripomeňme si. Okrúhly tvar venca, nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v Kristovi. Šišky, oriešky alebo semienka, ktoré zdobia veniec sú symbolom života a vzkriesenia. Všetko dokopy vyjadruje nesmrteľnosť našej duše a nový, večný život nájdený v Kristovi. Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne adventu. Svetlo opäť znamená Kristus, svetlo sveta.

V nedeľu 24. 9. 2017 sme sa počas druhej sv. omše o 10:00 hod. zúčastnili nielen krstnej slávnosti, ale aj poďakovania za úrodu. Členovia Detského folklórneho súboru Goral, ktorí sú zároveň členmi detského speváckeho zboru sa zapojili do slávenia sv. omše nielen svojimi spevmi a muzikou, ale aj nesením obetných darov - ukážok plodov zeme z tohoročnej úrody, ktoré pripravili ich mamičky. Aj dnešný nedeľný deň dotvárali sviatočnú atmosféru kroje, piesne i naša goralská muzika. Všetky fotografie zo slávnosti nájdete tu.


V utorok 15. 8. 2017 sa veriaci farnosti Hladovka stretli na dolnom konci obce, kde sa o 15:00 hodine mala začať krížová cesta. Najskôr však bola posvätená kaplnka Jána Nepomuckého, ktorá prešla v júli tohto roku kompletnou rekonštrukciou. Krížová cesta smerovala ku krížu nad Grapou, kde sa o 16:30 hod. konala odpustová svätá omša, posvätenie liečivých bylín a kvetov. Potom sa všetci presunulí o kúsok ďalej, kde ich už čakalo malé posedenie pri guľáši. Okrem

guľášu pripravili pracovníci obecného úradu, členovia Miestnej organizácie Červeného kríža, hasiči a poľovníci, pre všetkých prítomných aj malé občerstvenie a všetkým dobre padla v príjemnom počasí aj zmrzlina. Do liturgie sa zapájal aj spevokol, goralská muzika i členovia Detského folklórneho súboru Goral. 
Všetky fotografie zo spomínaného poobedia nájdete tu.


V nedeľu 13. 8. 2017 sa o 10:30 hod. v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie konala slávnostná odpustová sv. omša, ktorú celebroval vdp. Miroslav Žmijovský. Obyvateľov obce sprevádzala na ceste do kostola i z kostola i v samotnom kostole goralská muzika, no nechýbali ani liturgické spevy ľudu, či piesne odspievané spevokolom. Všetky fotografie zo slávnosti nájdete tu:
 
Dnes, v stredu, 5. 7. 2017 sme na slávnostnej svätej omši pri príležitosti sviatku našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, privítali v našej obci nového farského administrátora, kňaza, vdp Mgr. Miroslava Žmijovského. Okrem starostu, PhDr. Mariána Brnušáka, a

zástupkyne farskej rady, Márie Skorušovej, ho na sv. omši privítali aj mladí gorali, goralská muzika i ostatní obyvatelia obce Hladovka. Prajeme mu veľa šťastia, zdravia, úspechov a Božieho požehnania a trpezlivosti v jeho pastoračnej činnosti medzi nami. Všetky fotografie zo slávnosti nájdete tu.