Odomknúť. Zamknúť. Zasvietiť a sfúknuť sviečky. Vypnúť a zapnúť zvony. Pripraviť všetko na dôstojné slávenie sv. omše. Čo nám to pripomína? Áno, je to každodenná činnosť kostolníkov a kostolníčok. Vykonávajú svoju službu nezištne, z lásky, obetujúco, za každého počasia či ročného obdobia. Z celých síl. Takmer všetok svoj voľný čas venujú Bohu i blížnym.
Jedným z takýchto darujúcich ľudí, ktorý svoj život zasvätil službe Bohu i Božiemu chrámu je aj náš pán kostolník Karol Greštiak, ktorý sa v týchto dňoch dožíva vzácneho životného jubilea 80 rokov. Svoju kostolnícku službu začal vykonávať pred 16. rokmi a vykonáva ju dodnes - i napriek zdravotným ťažkostiam. Nedá sa pár slovami opísať táto služba, ktorá je vždy spojená s obetou.
Do ďalších rokov života mu prajeme pevné zdravie, veľa Božích milostí, optimizmu, radosti, trpezlivosti a vytrvalosti.
Zároveň k nemu vysielame možno neskromnú prosbu o láskavosť a porozumenie - zotrvať ešte aspoň krátky čas v službe, kým bude ustanovený do funkcie kostolníka niekto z radov našich farníkov.
Z príležitosti tohto významného jubilea mu diecézny biskup Mons. Štefan Sečka udelil plaketu sv. Martina ako prejav vďačnosti a uznania za 16 rokov služby kostolníka v našej farnosti. Rovnako mu jeho životnému jubileu udelil apoštolské požehnanie i Svätý Otec František.
V nedeľu, 31. 3. 2019, v hladovskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, počas druhej nedeľnej svätej omše, blahoželal, poďakoval, odovzdal plaketu i apoštolské požehnanie vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský.

Dňa 11. 3. 2019 oslávi pani Angela Kozerová – dlhoročná organistka v našej farnosti – 75 rokov života. Pri tejto príležitosti jej chceme v mene celej farnosti i touto cestou srdečne zablahoželať. Vyprosujeme jej veľa Božích milostí, pomoci a požehnania do ďalších dní života.
Pri tejto príležitosti jej diecézny biskup Mons. Štefan Sečka udelil zlatú plaketu sv. Martina ako prejav vďačnosti a uznania za 57 rokov služby organistky v našej farnosti. Túto plaketu sme jej odovzdali pri svätej omši v nedeľu 10.03.2019. Rovnako k jej životnému jubileu jej Svätý otec František udelil svoje apoštolské požehnanie.

V nedeľu 24. 2. 2019 popoludní sa v našej farnosti po prvý krát uskutočnil ples svätých – Nebo na zemi. Okolo 50 detí zaujímavo a tvorivo stvárnilo rôznych svätých a blahoslavených Cirkvi, medzi ktorými nechýbala napr. Panna Mária, Don Bosco, Matka Tereza, Filoména, Terezka, Charbel... a mnohí iní. Deti preukázali aj vedomosti o svojich svätcoch, keď ich mali predstaviť a niečo o nich povedať. Zažili tiež veľa zábavy pri tanci a súťažiach. Nechýbalo ani sladké občerstvenie v podobe šišiek, za čo patrí veľké poďakovanie naším kuchárkam. Kúsok z atmosféry „nebeského spoločenstva“ si užili aj prítomní rodičia detí, ktorí spolu s nimi zdieľali ich radosť a medzi sebou navzájom vytvorili spoločenstvo v družných rozhovoroch a stretnutiach. Aj rodičom patrí poďakovanie za tvorivé pripravovanie kostýmov na túto príležitosť. A rovnako poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomohli pri príprave a realizácii tohto plesu. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérií.

V piatok - 22. 2. 2019 -  sa večernej svätej omše za účastí detí zúčastnila rehoľná sestra Beáta – vincentka – so svojimi "pomocníčkami", ktoré navštívili našu farnosť, aby zvlášť deťom predstavili poslanie, cieľ a pôsobenie Združenia Mariánskej mládeže (Mariánskej družiny). Predstavili nám i aktivitu pre rodiny „Podomová návšteva Panny Márie zázračnej medaily“. Dievčatá - členky Mariánskej družiny z Lokce, porozprávali o ich činnosti v tomto spoločenstve, o tom ako často sa schádzajú a aká je náplň týchto stretnutí. Ostatné fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérií.

To, že tradície v Hladovke sú ešte aj v roku 2018 stále živé, dokázali naši veriaci aj počas tohoročných vianočných sviatkov. Vyobliekaní v tradičných goralských krojoch, sa stretávali v našom farskom kostole, aby slávili sväté omše, alebo na jasličkovej pobožnosti, ktorá bola spojená so zbierkou Dobrá novina podporili dobré diela v Afrike. V kostole tak zneli nielen slovenské vianočné koledy, ale aj goralské piesne sprevádzané goralskou muzikou. Pre tých, ktorí sú ďaleko od domova, alebo ich len jednoducho zaujíma, ako žijú gorali v oravskej obci Hladovka, sme pripravili video záznamy a zhotovili niekoľko desiatok fotografií.
Fotogaléria zo sv. omše na Božie narodenie.
Fotogaléria z jasličkovej pobožnosti - Dobrej noviny..

V sobotu 8. 12. 2018 sme si aj v našej farnosti pripomenuli a slávili prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie dvomi svätými omšami. Prvou sv. omšou o 9:00 hod. a druhou o 14:00 hod, po ktorej sa naši farníci stretli v priestoroch pred farským úradom, kde bol nainštalovaný drevený betlehem, ktorý zakúpila obec Hladovka. Po jeho požehnaní nás pred ním poctil svojou prítomnosťou sv. Mikuláš, ktorý obdaroval menšie i väčšie deti a ušlo sa, ako povedal Mikuláš, aj tým, ktorých vídava v kostole najčastejšie, vdp. farárovi, kostolníkovi i obom kantorkám. Mikuláš potom spolu s deťmi rozsvietil vianočný stromček, ktorý nám bude svietiť počas celého vianočného obdobia. Po jeho rozsvietení sme sa všetci presunuli do priestorov základnej školy, kde na nás čakali vianočné trhy. Nechýbal ani horúci punč (pre deti samozrejme nealkoholický) a vynikajúca kapustnica. Krásna akcia s bohatou účasťou, ktorá podobne, ako všetky ostatné akcie v obci, stmeľuje a zbližuje jej obyvateľov. Všetky fotografie z poobedia nájdete v našej fotogalérii.

V nedeľu, 2. 12. 2018, bol tak, ako každý rok,  pri oboch sv. omšiach posvätený a adventný veniec pred obetným stolom, i adventné vence, ktoré si doniesli veriaci a ktoré budú súčasťou ich domovov počas najbližších štyroch týždňov. Adventný veniec nám pripomína blížiace sa Vianoce a jeho sviece symbolizujú nielen štyri týždne adventu, ale aj našu duchovnú prípravu na slávenie Vianoc. 

„Mnohí máme kríž zavesený vo svojich domoch, nad dverami v kuchyni, alebo v obývačke. Ten ukrižovaný je neraz svedkom našich osobných pádov i rodinných tragédií, hádok, nedorozumení, zrád a klamstiev, a pritom to z nás vychádza, ako keby tam ten Ježiš ani nevisel, akoby tam ani nebol! – Zabudnutý, zaprášený – uvedomujeme si ako mu musí prísť ľúto? Nedovoľme, aby jeho obeta na kríži bola v našich osobných dejinách márna. Nech by sme spravili čokoľvek, stále nás prijme. Pod krížom hľadajme zmysel svojho života!“
1. novembra 2018, na slávnosť Všetkých svätých, bol v cintoríne – na mieste odpočinku našich najdrahších – požehnaný nový centrálny kríž. Nech sa nad hrobmi vypína ako znamenie víťazstva i nádeje. Patrične si ho preto vždy uctime. Nech je pre nás mementom na večnosť a svetlom pre náš každodenný život. Požehnanie vykonal správca farnosti Miroslav Žmijovský za prítomnosti veriacich.
Tento kríž vyrobili miestni veriaci vrátane jeho osadenia. Aj takouto formou chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto diela. Zvlášť pánovi starostovi, Mariánovi Brnušákovi za ústretovosť a pomoc pri zháňaní materiálu na zhotovenie kríža: za dovoz dreva, obstaranie železa a betónu; firme pána Františka Jendroľa z Klina za drevené hranoly na kríž z červeného smreka; pánovi Stanislavovi Bušovi – podnikateľovi s drevom – za presušenie hranolov; pánovi Jozefovi Jašovi za zváračské práce; pánovi Augustínovi Šprlákovi za úpravu drevených trámov a finálne zhotovenie kríža; Pánovi Stanislavovi Bušovi – z Poľany – za rezbárske práce - vyzdobenie kríža našimi goralskými motívmi; zamestnancom obecného úradu, ktorí sa podieľali na odstránení starých pňov a koreňov a pri výkopových prácach. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým...
Po požehnaní kríža nasledovala pri ňom dušičková pobožnosť, pri ktorej sme sa modlitbou spojili s trpiacou cirkvou v očistci a vyprosovali sme pre nich potrebné milosti.(foto: Daniela Korčeková)

Vo štvrtok, 25. 10. 2018, navštívil našu farnosť kňaz Pavol Tondra, ktorý už niekoľko rokov pôsobí na misii v Kazachstane. Najskôr celebroval sv. omšu a po nej nám v besede predstavil prostredníctvom prezentácie, filmu i rozprávania prácu misionárov v tejto krajine, v kazašských stepiach, v priestoroch bývalého najväčšieho koncentračného tábora. Poprosil nás hlavne o duchovnú podporu. So súhlasom otca biskupa Štefana Sečku túto misiu naši farníci podporili aj formou zvončeka pri svätej omši finančným darom. Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.