Dnešná poobedňajšia pobožnosť sa niesla v znamení modlitby za naše rodiny a v znamení sv. Mikuláša. Pri pobožnosti pred Eucharistiou sme v duchu zimných kántrových dní prosili o Božie požehnanie, pokoj a vzájomné porozumenie pre naše rodiny. Aby sme si uvedomili a naplno využili prebiehajúci adventný čas i k duchovnej obnove pred sviatkami Narodenia Pána.
Po eucharistickom požehnaní prezentovalo svoju činnosť spoločenstvo mladých s názvom Hladní po Bohu a pozývalo do svojich radov mládež od tých najmenších - žiakov I. stupňa základnej školy, ale aj tých starších. Po prezentácií medzi nás zavítal sv. Mikuláš, ktorý nás povzbudil ku konaniu dobra a milosrdenstva. Deti ho potešili piesňami aj svojou hojnou účasťou. Na záver sv. Mikuláš deťom rozdal svoje darčeky a prisľúbil, že príde aj budúci rok. Všetky fotografie nájdete v našej fotogalérií. (8. 12. 2019)

Na slávnosť Všetkých svätých sme slávili na cintoríne pobožnosť za našich zosnulých a za duše v očistci. Spoločne na tomto posvätnom mieste sme za nich predniesli Nebeskému Otcovi svoje modlitby a prosby. Sami si už pomôcť nemôžu. Pred Bohom sme pre nich jediná nádej, len my im môžeme vyprosiť milosti potrebné k dosiahnutiu svätosti. Na záver pobožnosti sme požehnali obnovený hrob pána farára Jozefa Golvoňa. Všetky fotografie nájdete v našej fotogalérii.

V pondelok, 7. 10. 2019, na sviatok Ružencovej Panny Márie, pri svätej omši si členovia ružencového bratstva (RB) v Hladovke obnovili svoje zasvätenie Panne Márii a sľub člena RB. Na záver svätej omše bolo požehnanie novej zástavy RB, ktorá je akoby mariánskym majákom na poslednej ceste časného života člena RB na cintorín. Nám žijúcim cez procesie pripomína, že cesta k Ježišovi vedie cez Máriu a s Máriou. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

V nedeľu, 22. 9. 2019, sme boli na druhej svätej omši svedkami a účastníkmi nielen krstu, ale aj my sami sme sa mohli poďakovať za tohoročnú úrodu. Do liturgických spevov sa zapojili a slávnostnú atmosféru zvýraznili aj členovia Detského folklórneho súboru a zmiešaná detsko-mládežnícka goralská muzika, ktorí na túto príležitosť prišli vyobliekaní v našich tradičných krojoch. Mamičky pripravili košíčky, do ktorých uložili ukážky plodov zeme z tohoročnej úrody, ktoré potom deti priniesli k obetnému stolu ako obetné dary. Tie pred skončením sv. omše požehnal správca farnosti vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský. Všetky fotografie nájdete tu.

Aj tento rok nám počasie 25. 8. 2019 doprialo zúčastniť sa nedeľnej svätej omše na Grape. Veriaci sa, opäť po roku, stretli na dolnom konci obce, pri kaplnke Jána Nepomuckého, kde sa začala pobožnosť krížovej cesty, ktorá smerovala na Grapu, ku krížu. V sprievode kráčali mladí i skôr narodení, tých najmladších vytlačili na kočíkoch až ku krížu ich rodičia. Tí, ktorí nevládali, alebo si netrúfali dostať sa až hore po vlastných, sa vyviezli na autách, či traktoroch. Po krížovej ceste nasledovala svätá omša, ktorú celebroval miestny správca farnosti vdp. Miroslav Žmijovský. Modlitby krížovej cesty i slávenie eucharistie sa nieslo v znamení modlitieb za manželstvá a rodiny i v duchu blížiaceho sa Pochodu za život, ktorý je verejným vyhlásením viery v život, v rodinu, v manželstvo.
Po svätej omši nasledovalo spoločné posedenie, kde už všetkých čakal výborný guľáš a malé občerstvenie. O dobrú náladu sa starala naša goralská muzika. Škoda, že hroziaci dážď troška priskoro "vyháňal" všetkých domov a tak skrátil príjemné posedenie a zábavu v prírode. Aj napriek tomu to však bolo príjemne strávené nedeľného popoludnia medzi ostatnými obyvateľmi obce. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérií.

V nedeľu, 18. 8. 2019, sme o 10:30 hod. v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie slávili slávnostnú odpustovú svätú omšu, ktorú celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Spolu s ním koncelebrovali Mgr. Miroslav Žmijovský a náš rodák Mgr. Dušan Šimaľa, SVD.
Táto slávnosť bola i naším poďakovaním Pánu Bohu za práce, ktoré sme vykonali pri obnove kostola, ktorú sme začali v novembri 2018. Odvtedy sa vymenili okná a vložili nové vitráže; urobilo sa nové nerezové zábradlie v predsieni kostola a na schodisku na chór, zhotovil sa a zreštauroval sa nový oltárny kríž, vymaľoval sa interiér kostola a nainštalovalo sa nové vnútorné osvetlenie...
Na záver svätej omše otec biskup požehnal spomínané nové vitráže v lodi kostola. Do liturgických spevov a modlitieb počas svätej omše sa okrem veriacich zapájal aj chrámový spevokol, detský spevokol i goralská muzika z Hladovky.. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

Dnes, v nedeľu 28. 7. 2019, sme sa pri príležitosti sviatku sv. Jakuba a sv. Krištofa, ktorí sú patróni pútnikov, cestujúcich i motoristov zúčastnili poobedňajšej pobožnosti, na ktorej sme vo svojich modlitbách prosili za šoférov, cyklistov, cestujúcich - všetkých účastníkov cestnej premávky, aby nás Boh na cestách sprevádzal a ochraňoval. Po pobožnosti nasledovalo požehnanie vozidiel. Nielen pri takejto príležitosti, ale vždy si máme uvedomovať našu zodpovednosť za volantom i to, že Boh je s nami, no že aj v požehnanom vozidle sa nám bude dobre vodiť len vtedy, ak sa budeme správať zodpovedne, dodržiavajúc dopravné predpisy, brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky a neustále si uvedomovať zodpovednosť za seba aj za iných. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

27. júna 2019, v predvečer slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bolo pri večernej svätej omši slávnostné uvedenie nových miništrantov do liturgickej služby. Piati chlapci tretieho ročníka ZŠ zložili miništrantský sľub – zaviazali sa, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť horlivo, nábožne a radostne. Starší miništranti ich následne obliekli do liturgického odevu a potom sa zapojili do eucharistického slávenia pri oltári. Vyprosujme pre nich horlivosť v ich službe Pánovmu oltáru a vernosť ich krstným záväzkom. Všetky fotografie nájdete tu.

V sobotu 22. 6. 2019, sme sa vďaka spolupráci spoločenstva Totus Tuus Mária, členov RN z Vitanovej, RB z Hladovky, RB zo Suchej Hory a RB z Bobrova, spoločne vypravili na púť za našou milovanou Matkou Máriou na horu Butkov do Skalného Sanktuária Božieho Milosrdenstva, nad obcou Ladce. (https://www.krizbutkov.sk/)
Témou tohto stretnutia bolo: Ako prežiť 20 sobôt podľa bl. Batrola Longa (širiteľ Ruženca a Pompejskej novény (https://modlitba.sk/?p=7642/ )
Stretnutie a prvý príhovor viedol otec Ľuboš Václavek so spoločenstvom Bethany, na tému Mária Matka Milosrdenstva. Potom nasledovala Svätá omša, ktorú celebroval Mons. Tomáš Gális, a po prestávke, ktorú svojim spevom spríjemňovala Hanka Servická, nasledoval praktický príhovor ako prežiť 20 sobôt v modlitbe a slávení Svätej omše podľa bl. Bartola Longa, ktorý viedol otec František Romaňák. Potom nasledovali odprosovacie modlitby pri Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
V prvom rade by sme sa chceli poďakovať Bohu za jeho dobrotu a milosrdenstvo, za to, že nás Matka Milosrdenstva pozvala stráviť tento požehnaný čas, na takom krásnom mieste a na koniec všetkým tým ktorí toto stretnutie na oslavu Boha pripravili.Posilnení, povzbudení vytrvať v modlitbe a šírení Ruženca sme sa vo veľkej radosti, pokoji a jednote vrátili domov.
"TEN KTO BUDE ŠÍRIŤ RUŽENEC BUDE ZACHRÁNENÝ"
Niekoľko fotografií z púte nájdete tu.

Pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, známeho i pod názvom Božie Telo, sme slávili slávnostnú svätú omšu, ktorá je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo sviatosti oltárnej. Sviatok Božieho Tela už oddávna sprevádza tradícia procesií. Tú sme na záver svätej omše uskutočnili aj v našej farnosti. Touto procesiou sme symbolicky oznámili svetu tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno. Sprievod sa postupne zastavil pri štyroch oltárikoch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Pri oltárikoch sa konala bohoslužba slova, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Naše pozemské putovanie s Eucharistiou – s Ježišom Kristom spojilo všetkých veriacich v jednu veľkú rodinu okolo nášho Nebeského Otca. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsypávali na cestu lupene kvetov. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorý prispeli k dôstojnému sláveniu tohto sviatku a procesie. Zvlášť goralskej muzike za doprevádzanie pri svätej omši a procesii; hasičom; veriacim, ktorí pripravovali oltáriky. Veľká vďaka patrí i všetkým, ktorí prispeli na zakúpenie nového baldachýnu, ktorý sme pri tejto príležitosti použili prvý krát. Všetky fotografie zo slávnosti nájdete v našej fotogalérii.