Dnes, v nedeľu 5. 2. 2023, sa konala svätá omša spojená s uctením si prvostupňových relikvií a s pomazaním olejom sv. Charbela Makhloufa, libanonského kňaza, askétu, mystika (1828-1898) Sv. omšu celebroval Mgr. Miroslav Žmijovský a koncelebroval kňaz Marczin Bętkowsky z Krakova (PL). Na záver svätej omše bola Adorácia s Eucharistickým požehnaním a potom sa prítomným prihovoril Jacek Pajor (PL), ktorý nám priblížil život sv. Charbela. Na záver boli prítomní pomazaní olejom sv. Charbela. Fotografie zo sv. omše si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Po dlhšej prestávke, ktorú spôsobila v posledných dvoch rokoch pandemická situácia, sme tento rok opäť mohli sláviť vianočné sviatky všetci spolu tak, ako sme boli zvyknuttí v minulosti.
Polnočná svätá omša za účasti goralskej muziky a spevokolu. Po polnočnej sv. omši spievanie na fare, chrámový spevokol na sv. omši Narodenia Pána a v poobedňajších hodinách jasličková pobožnosť spojená so zbierkou Dobrá novina, ktorá by mala pomôcť zmierniť chudobu v afrických krajinách. Potom vítanie Nového roka, Novoročná svätá omša a koledovanie na obecnom úrade a na fare.
Kúsok tej našej radosti a zvykov v podaní našich veľkých i malých goralov vám ponúkame aj v našich video a foto záznamoch zo spomínaných stretnutí.


Spoločné koledovanie goralov Slovensku a Európe, ako poďakovanie za zápis goralskej kultúry do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Hladovka 6. 1. 2023


Sv. omša na slávnosť Zjavenia Pána, Hladovka 6. 1. 2023


Koledovanie na fare, Hladovka 1. 1. 2023


koledovanie na Obecnom úrade, Hladovka 1. 1. 2023


Novoročná sv. omša, Hladovka, 1. 1. 2023


Vítanie nového roka 2023, Hladovka 1. 1. 2023


Polnočná sv. omša 25. 12. 2022


Jasličková pobožnosť spojená so zbierkou Dobrá novina, 25. 12. 2022


Koledovanie na fare, Hladovka 1. 1. 2023 - foto


Koledovanie na Obecnom úrade v Hladovke, 1. 1. 2023 - foto


Fotogaléria z polnočnej sv. omše, Hladovka 25. 12. 2022 - foto


Fotogaléria zo sv. omše Narodenia Pána, Hladovka 25. 12. 2022 - foto


Fotogaléria z jasličkovej pobožnosti spojenej so zbierkou Dobrá novina, Hladovka 25. 12. 2022 - foto

 

„Nebojme sa žiť sny, o ktorých v dušiach snívame, pretože na svet prichádza Ten, 
ktorý nám pomôže vstať, aj keď pri napĺňaní svojich snov padneme k zemi.“

Hovorí sa, že v živote človeka sú chvíle, na ktoré sa jednoducho nezabúda. Takou chvíľou môže byť deň svadby, narodenia syna či dcéry, ale aj deň, keď sa nám splní jeden z dávnych snov. Vtedy náš život naplní radosť a pocit šťastia. Prežívame Vianoce. Splnil sa jeden z dávnych prísľubov. Boh, ktorý v raji sľúbil Spasiteľa, ho teraz posiela medzi nás. Prichádza medzi nás ako malé dieťa. Skromne, pokorne, v tichu.
Prišiel, aby žil uprostred nás. Aby nám načúval, stretával sa s nami, uzdravoval naše zranenia. No hlavne, aby prišiel ukázať, aký je BOH. Milujúci Otec, ktorý nezabudol na svoje deti. A práve to robí túto chvíľu výnimočnou. Vedomie, že som milovaný, prijímaný, no hlavne, že som pozvaný začať znova. Boh s človekom ešte neskončil. Kristov príchod na tento svet je odkazom Boha: Ja Pán som ťa zavolal, zoberiem ťa za ruku a budem ťa ochraňovať. Táto noc je čímsi výnimočná. Pozdvihnime oči k nebu a vyslovme to krásne ĎAKUJEM.Všetkým Vám vyprosujem slovami pápeža Františka: „Nech sú tieto dni pre všetkých priaznivým časom, ak sa naučíme voliť si to, čo sa Bohu najviac páči, a neupadneme do pokušenia myslieť si, že by tu mohlo byť niečo dôležitejšie. Nič nie je dôležitejšie ako voliť si to, čo sa Bohu najviac páči, čiže jeho milosrdenstvo, jeho lásku, jeho nehu, jeho objatie, jeho prejavy nežnosti!“ 

Vyprosujem Vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky, milosť a pokoj od novonarodeného Kráľa. Radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých dní Nového roku. Nech vo Vašich domovoch zavládne pokoj, láska a porozumenie.
_________________________________________________

Miroslav Žmijovský, správca farnosti Hladovka

 
Spomienka na minuloročné koledovanie Goralov.

4. adventná nedeľa, 18.12.2022, zostane pre Filipa a Mateja pamätným dňom. Počas druhej svätej omše boli slávnostne uvedení ako noví miništranti do liturgickej služby. Zložili miništrantský sľub, v ktorom sa zaviazali, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť horlivo, nábožne a radostne. Po sľube ich starší miništranti obliekli do liturgického odevu a potom sa už mohli zapojiť do eucharistického slávenia pri oltári. Vyprosujme pre nich horlivosť v ich službe Pánovmu oltáru a vernosť ich krstným záväzkom a prajeme im, aby sa im v ich miništrantskej službe darilo. Ostatné fotografie zo sv. omše nájdete tu.

 

Po dvoch dlhých rokoch, kedy sa k nám kvôli pandémii Mikuláš nedostal, sa mu to tento rok podarilo a presne načas, v utorok, 6.12. 2022. Ešte šťastie, že mu v príprave darčekov pre deti pomohol obecný a farský úrad. A tak stihol aj sv. omšu, za účasti detí, na ktorej v závere vylosoval víťazov týždennej súťaže, v ktorej mali deti nakresliť Mikuláša. No a po sv. omši už rozdeľoval darčeky všetkým deťom, ktoré sa ho už nevedeli dočkať a radi mu niečo predniesli, zaspievali, zarecitovali alebo sa pomodlili. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

V sobotu 12. novembra pri večernej svätej omši sme začali v našej farnosti po 14 rokoch Ľudové misie, ktoré budú viesť pátri misionári z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Správca farnosti vdp. Miroslav Žmijovský na úvod svätej omše privítal pátrov Pavla Nogu a Dominika Pavla a predniesol modlitbu za misionárov a farnosť. Následne im odovzdal štólu - symbol kňazskej moci a symbolický kľúč od farnosti a sŕdc veriacich. V kázni P. Pavol objasnil veriacim obsahovú náplň misií a povzbudil ich k vykonaniu si generálnej svätej spovede.

Článok misionára pátra Dominika Pavla, CM. na stránkach Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (https://www.vincentini.sk):
https://www.vincentini.sk/nase-aktivity/ludove-misie/hladovka-ludove-misie-sk?fbclid=IwAR2xxhqWdtpHz2wYkX73iBsztKnS1vaKDBDKRjARLFMSAnbrp24bUG3yAOk

Z tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska o ľudových misách v Hladovke v r. 2022  

Misie v Hladovke - reportáž TV LUX, 22. 11. 2022  - odkaz na video

Nedeľa 20. 11. 2022 - Záverečná ďakovná pobožnosť - video  /  foto  
Nedeľa 20. 11. 2022 - II. sv. omša s misijnou kázňou Kríž - video  /  foto
Nedeľa 20. 11. 2022 - I. sv. omša s misijnou kázňou Krížvideo  /  foto

Sobota 19. 11. 2022 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou Panna Mária - video  /  foto
Sobota 19. 11. 2022
- Divadielko o Zázračnej medaile - video  /  foto
Sobota 19. 11. 2022
- Stretnutie s mládežou - foto  
Sobota 19. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Modlitba - video  /  foto

Piatok 18. 11. 2022 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou - Láska - video  /  foto
Piatok 18. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Utrpenie - video  /  foto  
Piatok 18. 11. 2022
 - Krížová cesta - video  /  foto

Štvrtok 17. 11. 2022 - Adorácia na spôsob TAIZÉ - video  /  foto
Štvrtok 17. 11. 2022
 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou - Eucharistia - video  /  foto
Štvrtok 17. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Viera - video  /  foto   

Streda 16. 11. 2022 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou - Ježiš - darca života - video  /  foto  
Streda 16. 11. 2022
 - Sv. omša za účasti detí - video  /  foto
Streda 16. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Cirkev - video  /  foto   
V Stredu po sv. omši Večer svedectiev - spoločenstvo Dismas - so svedectvami sa s nami podelil kpt. Michal Libant - video  /  foto - fotoalbum večernej sv. omše.

Utorok 15. 11. 2022 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou Smrť a súd, po sv. omši sa konala pobožnosť za zosnulých -  video /  foto  
Utorok 15. 11. 2022
 - Sv. omša za účasti detí - video  /  foto  
Utorok 15. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Spoveď -  video foto  

Pondelok 14. 11. 2022 - Stavovská náuka pre ženy - foto
Pondelok 14. 11. 2022
 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou Obrátenie -  videofoto  
Pondelok 14. 11. 2022
- Sv. omša za účasti detí -  videofoto 
Pondelok 14. 11. 2022
 - Dopoludňajšia návšteva v škole -  video /  foto
Pondelok 14. 11. 2022 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Hriech -  videofoto  

Nedeľa 13. 11. 2022 - Korunka Božieho milosrdenstva, stretnutie s mládežou, stavovská náuka pre mužov - foto
Nedeľa 13. 11. 2022
- II. sv. omša s misijnou kázňou Generálna sv. spoveď - video  /  foto  
Nedeľa 13. 11. 2022 - I. sv. omša - misijná kázeň Generálna sv. spoveď -  video  /  foto  

Sobota 12. 11. 2022 - Úvodná sv. omša s misijnou kázňou: Kde si, Adam? - video / foto  

Od 12. až do 20. novembra budú v našej farnosti prebiehať ľudové misie, ktoré budú viesť misionári z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Dva týždne pred ich začiatkom nás prišli misionári v rámci nedeľných svätých omší pozvať a povzbudiť k účasti na misiách. 30. 10. 2022 slávil s nami eucharistiu páter Dominik Pavol, CM a 6. 11. 2022 páter Pavol Noga, CM. Fotografie zo sv. omší nájdete v našej fotogalérií: 30. 10. 2022 a 6. 11. 2022.

1. novembra, na slávnosť všetkých svätých, sa o 15:00 hodine konala na cintoríne pobožnosť za zosnulých. Počas nej sme Korunkou k Božiemu milosrdenstvu vyprosovali milosti pre duše v očistci. Nasledovali litánie k všetkým svätým a modlitby za zosnulých príbuzných, priateľov, dobrodincov, kňazov a všetkých zosnulých. Po pobožnosti sa pán farár Miroslav Žmijovský, rodák kňaz Dušan Škrabek a veriaci ešte pomodlil aj pri hrobe kňaza Jozefa Golvoňa, ktorého 10. výročie úmrtia sme si nedávno pripomenuli. Viac fotografií vo fotogalérií.

V nedeľu, 9. 10. 2022, sme si na druhej svätej omši pripomenuli 10. výročie od úmrtia duchovného otca Jozefa Golvoňna, ktorý bol v rokoch 1994 - 2012 naším duchovným otcom. Po sv. omši následovala krátka modlitba pri jeho hrobe na cintoríne.

PaedDr. Jozef Golvoň pochádzal z Brezovice a narodil sa 7. 8. 1941 Štefanovi Golvoňovi a Márii, rodenej Tomčíkovej. Na kňaza bol ordinovaný 28. 6. 1964 v Bratislave. Od 1. 7. 1964 bol kaplánom v Rabči, odtiaľ po jednomesačnom pôsobení odišiel na vojenskú prezenčnú službu do Brna. Po odslúžení vojenskej povinnosti opätovne nastúpil do Rabče. Od 25. 11. 1966 nastúpil ako kaplán do farnosti v Letanovciach. Od 1. 5. 1968 pôsobil ako kaplán v Spišskom Podhradí, od 16. 7. 1970 v Markušovciach a od 17. 7. 1971 opäť v Letanovciach. V tej istej obci sa stáva správcom farnosti. 1. 7. 1994 prišiel do Hladovky, kde pôsobil až do svojej smrti. Od 1. 1. 2002 bol spišským biskupom vymenovaný za prodekana trstenského dekanátu a v tejto funkcii pôsobil až do 1. 12. 2006. V piatok 5. 10. 2012, neskoro v noci ho s krvácaním do mozgu previezli do dolnokubinskej nemocnice, kde 9. 10. 2012, krátko pred 21:00 hod. dokončil svoju životnú púť. Je pochovaný v Hladovke.
Počas pôsobenia PaedDr. Jozefa Golvoňa vo funkcii správcu farnosti sa robili vo farskom kostole rôzne drobné stavebné práce. Tou najväčšou bola prístavba a nadstavba sakristie a ozvučenie kostola zodpovedajúce požiadavkám doby.
Dlhé roky zbieral podklady, dokumenty, piesne, fakty, rozprávania starých ľudí o svojej rodnej obci Brezovici. Z obrovského materiálu, zbieraného vyše 40 rokov, vznikla vzácna kniha – monografia pod titulom Brezovice v čase dejín a v priestore kultúry. (Vydal Obecný úrad v Brezovici v roku 2000, ISBN: 9788096837069.) Knižne vyšla aj jeho rigorózna doktorská práca pod titulom Občiansky a naboženský život v Brezovici (Vydala Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2006) V rokoch 2004 – 2009 sústavne študoval archívne materiály a historické knihy o Orave, zbieral podklady a neznámy historický materiál o obci Hladovka, mnohé dokumenty xeroxoval, prepisoval, spresňoval, z čoho vznikla Monografia obce Hladovka (1597-2010) rok vydania 2010, ISBN 9788097044251.
Viac fotografii zo sv. omše i cintorína nájdete vo fotogalérií.
Ďalšie prílohy:
Fotografie:  
- 40 výročie kňazskej vysviacky vdp. Jozefa Golvoňa, 27. 6. 2004  
- Zádušná omša za vdp Jozefom Golvoňom, 12. 10. 2012    
- Pohrebná sv. omša vdp Jozefa Golvoňa, 13. 10. 2012    
- Spomienka na vdp. Jozefa Golvoňa, 9. 10. 2013   

Videa:

V našej fotogalérií i na Youtube kanáli je veľa ďalších spomienok na chvíle, ktoré sme spolu s ním v našej farnosti Hladovka prežili.
Večné odpočinutie daj mu Pane...