V knihe Kazateľ čítame, že všetko má svoj čas. Čas prosiť i čas ďakovať. Už od malička nás rodičia učia, ako máme prosiť a ako sa pekne poďakovať. A tak aj v našej farnosti sme v nedeľu 25. septembra 2022 sme ako Božie deti vo farskej rodine spoločne prežili krásnu ďakovnú bohoslužbu, ako výraz poďakovania Pánu Bohu za úrodu v tomto roku.
Do liturgických spevov sa zapojili a slávnostnú atmosféru zvýraznili členovia Detského folklórneho súboru, i goralská muzika, ktorí na túto príležitosť prišli vyobliekaní v krojoch. Rodiny si doma pripravili košíky, do ktorých uložili ukážky plodov zeme z tohoročnej úrody, ktoré deti na začiatku omše priniesli k obetnému stolu. Tie počas svätej omše boli požehnané a po svätej omši si ich rodiny vzali domov. Svätá omša bola spojená aj s vysluhovaním sviatosti krstu, ktorý je tiež poďakovaním Bohu za dar života. Viac fotografii nájdete vo fotogalérii.

V sobotu, 17. 9. 2022, sa v našom kostole o 10:30 hod. konala sv. omša pri príležitosti 25. výročia kňazstva a 50 rokov života nášho rodáka Dušana Kubicu. Kazateľom bol vsdp. Anton Oparty, dekan na odpočinku v Oravskej Lesnej.
Koncelebrovali: vsdp. Juraj Spuchľák, dekan v Trstenej, vdp. Dušan Škrabek, oderátor dieceznej kúrie, vdp.Vladimír Maslák, vdp. Jozef Svitek, vdp. Michal Hunčaga, farár v Hubovej, vdp. Henryk Sitek, farár v Bielom Potoku pri Ružomberku, vdp. Miroslav Žmijovský.
Oslávencovi prajeme hlavne veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania v jeho ďalšej pastoračnej činnosti.
Fotografie zo sv. omše nájdete vo fotogalérií.

V nedeľu 14. 8. 2022 sme o 10:30 hod. slávili slávnostnú odpustovú svätú omšu ku cti Nanebovzatia Panny Márie, patrónky našej farnosti. Svätú omšu celebroval kňaz a moderátor Rádia Lumen Pavol Jurčaga, kde pôsobí už 24 rokov. Svätú omšu za hojnej účasti veriacich aj zo susedných farností doprevádzal chrámový zbor, goralská muzika a detský folklórny súbor Goral. Krásu nášho hladovského odpustu umocnili aj veriaci oblečení v goralských krojoch. V závere svätej omše nám bolo priblížené Rádio Lumen, jeho poslanie v mediálnom priestore a pozvanie k duchovnej účasti na vysielaní a podpore. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérií.

Stav oplotenia farského dvora a kostolný múr s klenbou sa rozpadal a časom by bolo nutné ich renovovať. A tak súbežne s kompletnou opravou chodníka ku kostolu sme týždeň pred Veľkou Nocou vyvalili aj starý plot a múr okolo kostola a farského dvora. Keďže vstupná brána tu bola od postavenia kostola, rozhodli sme sa ju znovu postaviť, ale aj trochu pozmeniť. Už za čias pána farára Jozefa Golvoňa sa uvažovalo nad vybudovaním kaplniek v okolí kostola, k čomu jeho predčasným odchodom na večnosť už nedošlo. V máji sme požehnali kaplnku pri fare zasvätenú Lurdskej Panne Márii. Dnes, 31. 7. 2022, sme požehnali novú vstupnú bránu do nášho kostola, do ktorej sú osadené kaplnky a sochy sv. Joachima a Anny – rodičov Panny Márie, ktorej je celá farnosť i náš chrám zasvätený. A takto, v roku kedy si budeme pripomínať 10 rokov od úmrtia pána farára Golvoňa, napĺňame jeho myšlienku.
Preto, v mene nás všetkých, sa chcem úprimne poďakovať Bohu za toto dielo, ktoré sa nám podarilo vytvoriť. Bez Božieho požehnania by boli márne naše namáhania.
Ďalej sa chceme poďakovať pánu starostovi, vedeniu a zamestnancom obce, že prišli s iniciatívou obnovy prepadajúceho sa chodníka ku kostolu – vďaka čomu a popri tom vznikla aj myšlienka pustiť sa do obnovy oplotenia farského dvora a kostola.
Veľké Pán Boh zaplať od nás všetkých, patrí pánovi Pavlovi Žmijovskému z Lendaku, ktorý tu s nami strávil celé veľkonočné obdobie, počas ktorého muroval vstupnú bránu do kostola, plot a kaplnku pri fare. Ďakujeme všetkým, ktorí mu boli nápomocní – zvlášť pánovi Danielovi Hutlasovi, s ktorým túto klenbu s kaplnkami stavali. Rovnako vyslovujeme vďaku pánovi Stanislavovi Kendralovi, Jozefovi Šprlákovi, Jozefovi Kendralovi, Dušanovi Bušovi a Betonárskej firme Jozefa Šprláka.
Srdečné poďakovanie vyslovujeme Firme Lukáša Bonka a jeho zamestnancom za pomoc a za zabezpečenie stavebného materiálu. Pánovi Stanislavovi Bušovi za poskytnutie drevnej hmoty a pánovi Jozefovi Planietovi za tesárske práce spojené s prípravou na oplechovanie.
Ďalej sa chceme osobitne poďakovať a vyprosiť Božie požehnanie a ochranu pre pána Jacka Sendzika a jeho firmu z družobnej obce z Poľska, že nám dokázali v krátkom čase vyhotoviť pieskovcové sochy sv. Joachima a Anny.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili toto dielo – či už duchovne – modlitbou a obetami alebo aj finančne – počas veľkonočnej a svätodušnej ofery – či súkromným darom.
Sv. Joachim a Anna, orodujte za nás!

Pred samotným posvätením brány sa konala svätá omša pri ktorej sme boli svedkami krstného obradu. Rodičom blahoželáme a všetkým prajeme veľa šťastia, zdravia a veľa Božích milosti.
Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

V pondelok, 25. 7. 2022, budeme sláviť sviatok sv. Jakuba a sv. Krištofa. Sú to patróni pútnikov, cestujúcich i motoristov. Vieme, že dnes sú motorové i nemotorové vozidlá súčasťou nášho každodenného života. Denne sa presviedčame, že ochrany na cestách nikdy nie je dosť. Preto sa dnes, v nedeľu, 24. 7. 2022, po pobožnosti o 14:00 hod. uskutočnilo požehnanie vozidiel. V modlitbe sme prosili za ochranu všetkých vodičov na cestách, aby ich všetkých Boh ochraňoval. Musíme si však uvedomiť, že požehnanie vozidla má smerovať k tomu, aby sme si ako vodiči uvedomili našu zodpovednosť za volantom i to, že Boh je s nami, že tu nie sme sami. Bolo by naivné domnievať sa, že v požehnanom vozidle sa nám nemôže nič stať a bude sa nám dobre vodiť, hoci o to nebudem dbať, hoci nebudem dodržiavať dopravné predpisy... Tu ide aj o uvedomenie si našej vlastnej zodpovednosti za seba aj za iných. Viac fotografií vo fotogalérií.

Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, 5. 7. 2022, sme pri svätej omši požehnali obnovený kalich, ktorý pre našu farnosť venoval rodák – kňaz Imrich Šimaľa. Narodil sa okolo roku 1800. Ako malý chlapec odišiel z domu, študoval v reholi cisterciánov. Po skoro 50 rokoch prišiel na návštevu rodného kraja ako kňaz - ekonóm cisterciánskeho kláštora neďaleko Salzburgu. Kostolu v Hladovke daroval viaceré omšové rúcha, strieborný pozlátený kalich, štyri zástavy, baldachýn a iné sakrálne predmety. Okrem toho podporil kostoly v Ústí nad Oravou a v Pekelníku. Chcel obdarovať dedinu vežovými hodinami, no jeho smrť roku 1878 mu v tom zabránila. Po analýze zlatníkom bol tento kalich vyrobený vo Viedni v rokoch 1800-1825 a do farnosti prinesený a darovaný v roku 1844 o čom svedčí aj vygravírovaný nápis na jeho spodnej strane. Aj takto sme v duchu tohto sviatku zachovali odkaz Solúnskych bratov, aby sme rozvíjali a zachovávali dedičstvo otcov – predovšetkým dar viery. Viac fotografii nájdete vo fotogalérií.

V utorok, 28. 6. 2022, sa za účasti emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha a takmer štyridsiatky ďalších kňazov konal pohreb nášho farníka, Milana Kubicu, otca nášho rodáka a kňaza, Mgr. Dušana Kubicu. Odpočinutie večné daj mu, Pane...
Fotogaléria

V utorok, 21. 6. 2022 sa v Tvrdošíne konala svätá omša pri príležitosti 25. výročia kňazstva. Medzi oslávencami boli: Mgr. Martin Jurči z Tvrdošína, Prof. František Trstenský (Kežmarok), Ján Rusnák (Pruské), Peter Žofiak (Or.Jasenica), Pavol Vaňovský (Batizovce), Jaroslav Majda (Krušetnica) a náš rodák Mgr. Dušan Kubica z Hladovky, ktorý bude sláviť sv. omšu v Hladovke 17. 9. 2022
Fotogaléria

Jún sa neodmysliteľne spája s predprázdninovým slnkom, koncom školského roka a slávnosťou Božieho Tela. Každý veriaci by však mal pamätať aj na to, že v júni nám Cirkev ponúka pobožnosť ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V centre kresťanského posolstva je láska, samozrejme, správne pochopená, ktorá je vlastne celým posolstvom Cirkvi. Kresťanská láska je o schopnosti obetovať sa pre Boha i pre druhých. Čím viac študujeme dejiny kresťanstva, tým viac si uvedomujeme, že evanjelium sa nezameriava ani tak na lásku človeka k Bohu, ako na Božiu lásku k nám. Z tohto dôvodu sa Cirkev rozhodla zasvätiť mesiac jún tomuto tajomstvu, aby nám pripomenula hĺbku Božej lásky. Pápež Lev XIII. považoval túto zbožnosť za „najosvedčenejšiu formu religiozity“, za „účinný liek na choroby našej doby“, ktoré dnes oveľa ostrejšie útočia na ľudí i celé spoločnosti a ničia ich. „Je to zbožnosť, ktorú odporúčame všetkým, pretože všetkým bude prospešná,“ dodal.
Preto sme v utorok, 21. 6. 2022, v týždni, v ktorom slávime slávnosť Božského Srdca aj my putovali ku Kaplnke Božského Srdca v našej farnosti, kde sme slávili svätú omšu. Fotogaléria.

Dnes, 19. 6. 2022, sme z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, známeho i pod názvom Božie Telo, slávili slávnostnú svätú omšu, ktorá je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo sviatosti oltárnej. Sviatok Božieho Tela už oddávna sprevádza tradícia eucharistických procesií. Tú sme pre nepriazeň počasia presunuli zo štvrtku na nedeľu, na záver svätej omše. Touto procesiou sme symbolicky oznámili svetu tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno. Sprievod sa postupne zastavil pri štyroch oltárikoch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Pri oltárikoch sa konala bohoslužba slova, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Naše pozemské putovanie s Eucharistiou – s Ježišom Kristom spojilo všetkých veriacich v jednu veľkú rodinu okolo nášho Nebeského Otca. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsypávali na cestu lupene kvetov. Dievčatá v kroji niesli sochu Panny Márie, ktorá bola dlhé roky v sklade, ale v minulosti sa niesla práve počas procesií. Aj Panna Mária je eucharistická žena – bola prvou živou monštranciou, keď putovala k Alžbete a pod srdcom nosila Ježiša. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorý prispeli k dôstojnému sláveniu tohto sviatku a procesie. Zvlášť goralskej muzike za doprevádzanie pri svätej omši a procesii; hasičom; veriacim, ktorí pripravovali oltáriky. Ako to vyzeralo, si môžete pozrieť vo fotogalérií.