Dnes, v nedeľu 10. 9. 2023, sa veriaci farnosti o 11:30 hod. stretli pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého, odkiaľ sa vybrali smerom ku krížu na Grape. Počas tejto cesty prebiehala pobožnosť Loretánskych litánií, ktoré boli obetované za nového spišského biskupa vsdp. prof. Františka Trstenského a za upevnenie viery v rodinách. Po litániách, už na mieste pod krížom, sa veriaci pomodlili ruženec a o 13:00 hod. sa začala sv. omša za veriacich. Po sv. omši nasledovalo agapé - malé občerstvenie, ktoré pre všetkých pripravil obecný úrad, jeho pracovníci, poslanci v spolupráci s členkami červeného kríža, Dobrovoľnými hasičmi, poľovníkmi a ďalšími dobrovoľníkmi. Nechýbal vynikajúci guľáš, pivko pre dospelých, kofola pre deti a abstinentov a pre všetkých výborná zmrzlina. Ešte dlho do večera sa prítomní zabávali pri našej goralskej muzike, ktorá má v repertoári nielen tie "naše" - goralské, ale aj široký výber slovenských ľudových piesní.
Fotografie nájdete v našej fotogalérii.

Dňa 8. septembra 2023, na sviatok Narodenia Panny Márie, vymenoval Svätý Otec František nového diecézneho biskupa pre Spišskú diecézu. Stal sa ním dp. prof. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Slávnostné oznámenie mena diecézneho biskupa spojené s krátkou ďakovnou pobožnosťou sa konalo vo sviatok Narodenia Panny Márie v piatok 8. septembra o 12:00 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.
Dp. František TRSTENSKY sa narodil 13. marca 1973 v Trstenej (Spišská diecéza). Filozofické a teologické štúdiá absolvoval na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1997 v Tvrdošíne. Bol kaplánom v Spišských Vlachoch a v Dolnom Kubíne. V rokoch 2000 - 2004 študoval v Jeruzaleme, kde získal licenciát z biblických vied a archeológie (SSLic.). V roku 2006 získal doktorát z biblickej teológie (ThDr.) na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove, v roku 2008 sa habilitoval na docenta a Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a v roku 2015 bol vymenovaný prezidentom SR za profesora. Od roku 2004 prednáša biblické predmety na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Od roku 2014 do roku 2020 vykonával funkciu prorektora pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od roku 2020 je farárom a dekanom v Kežmarku a zároveň prednáša Novy zákon a biblickú gréčtinu v Kňazskom seminári na Spiši. Je cirkevným cenzorom a členom viacerých diecéznych komisii. Aktívne publikuje a spolupracuje s Rádiom Lumen a TV Lux v oblasti biblickej problematiky. Okrem biblických jazykov - hebrejčiny a gréčtiny - ovláda anglicky, taliansky a francúzsky jazyk a dohovorí sa aj po nemecky a poľsky.

Všetkým kňazom, diakonom, zasväteným osobám a Božiemu ľudu Spišskej diecézy!
Práve som sa vrátil zo stretnutia s apoštolským nunciom na Slovensku. S veľkou vďakou Pánu Bohu a Svätému Otcovi Františkovi Vám s radosťou oznamujem, že Svätý Otec František menoval nového diecézneho biskupa pre našu Spišskú diecézu.
Slávnostné oznámenie mena diecézneho biskupa spojené s krátkou ďakovnou pobožnosťou sa uskutoční na sviatok Narodenia Panny Márie v piatok 8. septembra o 12:00 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.
Zároveň nariaďujem, aby sa v tento deň 8. septembra o 12:00 hod. rozozvučali zvony na všetkých kostoloch našej diecézy.
Mons. Ján Kuboš,
diecézny administrátor

V pondelok, 4. 9. 2023, tak ako každý rok, sme sa ráno o 8:00 hod. stretli aj so žiakmi našej základnej a materskej školy v kostole na svätej omši, pri ktorej bolo slávnostné Veni Sancte – vzývanie Ducha Svätého na začiatku školského roka. Pri tejto príležitosti správca našej farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský požehnal aj aktovky tých najmladších žiakov - prvákov a v závere sv. omše poprial všetkým žiakom, ich rodičom, učiteľom a všetkým pracovníkom školy veľa síl a trpezlivosti do nového školského roka. Fotografie z tejto sv. omše nájdete vo fotogalérii.

V utorok, 15. 8. 2020, sme o 18:00 hod. slávili v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie odpustovú svätú omšu ku cti Nanebovzatia Panny Márie, patrónky našej farnosti. Po skončení sv. omše nasledovala eucharistická procesia po dedine. Podľa vzoru Panny Márie, ktorá po zvestovaní a vtelení putovala k Alžbete ako „prvá monštrancia“, sme aj my po svätej omši, za doprovodu našej goralskej muziky, putovali ulicami farnosti a vyprosovali si od Boha požehnanie a ochranu. Fotografie zo sv. omše i procesie nájdete v našej fotogalérii.

Po roku sme sa v nedeľu, 14. 8. 2022 o 10:30 hod., opäť stretli v našom farskom kostole a slávili slávnostnú odpustovú svätú omšu ku cti Nanebovzatia Panny Márie, patrónky našej farnosti. Svätú omšu celebroval páter Pavol Noga, CM, ktorý u nás minulý rok viedol ľudové misie. Za hojnej účasti veriacich aj zo susedných farností doprevádzal svätú omšu nielen chrámový zbor, ale aj goralská muzika a spevácka zložka detského folklórneho súboru Goral. Krásu nášho hladovského odpustu umocnili aj veriaci oblečení v goralských krojoch. Všetky fotografie zo slávnosti nájdete vo fotogalérií.

Bez motorových i nemotorových vozidiel si dnes už život nevieme ani predstaviť. Sú našou bežnou súčasťou a trávime s nimi veľkú časť života. Často však bývajú aj nástrojom nešťastia - zranení i úmrtí. A,j keď patróni pútnikov, cestujúcich a motoristov sv. Jakub a Krištof, majú svoj sviatok až o niekoľko dní, my sme dnes, v nedeľu, 9. 7. 2023, na začiatku dovolenkovej sezóny, po poobedňajšej pobožnosti v modlitbách prosili za všetkých vodičov dopravných prostriedkov, za ochranu na cestách, aby Boh ochraňoval všetkých šoférov, cestujúcich i všetkých účastníkov dopravy. Nasledovalo požehnanie vozidiel, bicyklov, kolobežiek i motorových invalidných vozíkov. Nestačí však vozidla iba požehnať a modliť sa, je potrebné nezabúdať na zodpovedné správanie sa, dodržiavanie dopravných predpisov, branie ohľadu na ostatných účastníkov cestnej premávky a neustále si uvedomovať svoju zodpovednosť nielen za seba, ale aj za iných. 

 

Farnosť Lokca Vás pozýva na púť do FATIMY A SANTIAGA DE COMPOSTELA Viac informácií o cene, termíne atď. nájdete v prílohe.

V pondelok, 5. 6. 2023 sa v našej farnosti konala svätá omša ku cti sv. Charbela. Po sv. omši nasledovalo svedectvo stigmatika Raymonda Nadera a po ňom pobožnosť ku sv. Charbelovi. Po krátkej pobožnosti si prítomní veriaci uctili ostatky sv. Charbela a boli pomazaní olejom sv. Charbela. Viac fotografií vo fotogalérií.

Svätá omša ku cti sv. Charbela, Hladovka 5. 6. 2023, krátke info TV LUX