4. adventná nedeľa, 18.12.2022, zostane pre Filipa a Mateja pamätným dňom. Počas druhej svätej omše boli slávnostne uvedení ako noví miništranti do liturgickej služby. Zložili miništrantský sľub, v ktorom sa zaviazali, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť horlivo, nábožne a radostne. Po sľube ich starší miništranti obliekli do liturgického odevu a potom sa už mohli zapojiť do eucharistického slávenia pri oltári. Vyprosujme pre nich horlivosť v ich službe Pánovmu oltáru a vernosť ich krstným záväzkom a prajeme im, aby sa im v ich miništrantskej službe darilo. Ostatné fotografie zo sv. omše nájdete tu.

 

Po dvoch dlhých rokoch, kedy sa k nám kvôli pandémii Mikuláš nedostal, sa mu to tento rok podarilo a presne načas, v utorok, 6.12. 2022. Ešte šťastie, že mu v príprave darčekov pre deti pomohol obecný a farský úrad. A tak stihol aj sv. omšu, za účasti detí, na ktorej v závere vylosoval víťazov týždennej súťaže, v ktorej mali deti nakresliť Mikuláša. No a po sv. omši už rozdeľoval darčeky všetkým deťom, ktoré sa ho už nevedeli dočkať a radi mu niečo predniesli, zaspievali, zarecitovali alebo sa pomodlili. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

V sobotu 12. novembra pri večernej svätej omši sme začali v našej farnosti po 14 rokoch Ľudové misie, ktoré budú viesť pátri misionári z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Správca farnosti vdp. Miroslav Žmijovský na úvod svätej omše privítal pátrov Pavla Nogu a Dominika Pavla a predniesol modlitbu za misionárov a farnosť. Následne im odovzdal štólu - symbol kňazskej moci a symbolický kľúč od farnosti a sŕdc veriacich. V kázni P. Pavol objasnil veriacim obsahovú náplň misií a povzbudil ich k vykonaniu si generálnej svätej spovede.

Článok misionára pátra Dominika Pavla, CM. na stránkach Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (https://www.vincentini.sk):
https://www.vincentini.sk/nase-aktivity/ludove-misie/hladovka-ludove-misie-sk?fbclid=IwAR2xxhqWdtpHz2wYkX73iBsztKnS1vaKDBDKRjARLFMSAnbrp24bUG3yAOk

Z tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska o ľudových misách v Hladovke v r. 2022  

Misie v Hladovke - reportáž TV LUX, 22. 11. 2022  - odkaz na video

Nedeľa 20. 11. 2022 - Záverečná ďakovná pobožnosť - video  /  foto  
Nedeľa 20. 11. 2022 - II. sv. omša s misijnou kázňou Kríž - video  /  foto
Nedeľa 20. 11. 2022 - I. sv. omša s misijnou kázňou Krížvideo  /  foto

Sobota 19. 11. 2022 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou Panna Mária - video  /  foto
Sobota 19. 11. 2022
- Divadielko o Zázračnej medaile - video  /  foto
Sobota 19. 11. 2022
- Stretnutie s mládežou - foto  
Sobota 19. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Modlitba - video  /  foto

Piatok 18. 11. 2022 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou - Láska - video  /  foto
Piatok 18. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Utrpenie - video  /  foto  
Piatok 18. 11. 2022
 - Krížová cesta - video  /  foto

Štvrtok 17. 11. 2022 - Adorácia na spôsob TAIZÉ - video  /  foto
Štvrtok 17. 11. 2022
 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou - Eucharistia - video  /  foto
Štvrtok 17. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Viera - video  /  foto   

Streda 16. 11. 2022 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou - Ježiš - darca života - video  /  foto  
Streda 16. 11. 2022
 - Sv. omša za účasti detí - video  /  foto
Streda 16. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Cirkev - video  /  foto   
V Stredu po sv. omši Večer svedectiev - spoločenstvo Dismas - so svedectvami sa s nami podelil kpt. Michal Libant - video  /  foto - fotoalbum večernej sv. omše.

Utorok 15. 11. 2022 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou Smrť a súd, po sv. omši sa konala pobožnosť za zosnulých -  video /  foto  
Utorok 15. 11. 2022
 - Sv. omša za účasti detí - video  /  foto  
Utorok 15. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Spoveď -  video foto  

Pondelok 14. 11. 2022 - Stavovská náuka pre ženy - foto
Pondelok 14. 11. 2022
 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou Obrátenie -  videofoto  
Pondelok 14. 11. 2022
- Sv. omša za účasti detí -  videofoto 
Pondelok 14. 11. 2022
 - Dopoludňajšia návšteva v škole -  video /  foto
Pondelok 14. 11. 2022 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Hriech -  videofoto  

Nedeľa 13. 11. 2022 - Korunka Božieho milosrdenstva, stretnutie s mládežou, stavovská náuka pre mužov - foto
Nedeľa 13. 11. 2022
- II. sv. omša s misijnou kázňou Generálna sv. spoveď - video  /  foto  
Nedeľa 13. 11. 2022 - I. sv. omša - misijná kázeň Generálna sv. spoveď -  video  /  foto  

Sobota 12. 11. 2022 - Úvodná sv. omša s misijnou kázňou: Kde si, Adam? - video / foto  

Od 12. až do 20. novembra budú v našej farnosti prebiehať ľudové misie, ktoré budú viesť misionári z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Dva týždne pred ich začiatkom nás prišli misionári v rámci nedeľných svätých omší pozvať a povzbudiť k účasti na misiách. 30. 10. 2022 slávil s nami eucharistiu páter Dominik Pavol, CM a 6. 11. 2022 páter Pavol Noga, CM. Fotografie zo sv. omší nájdete v našej fotogalérií: 30. 10. 2022 a 6. 11. 2022.

1. novembra, na slávnosť všetkých svätých, sa o 15:00 hodine konala na cintoríne pobožnosť za zosnulých. Počas nej sme Korunkou k Božiemu milosrdenstvu vyprosovali milosti pre duše v očistci. Nasledovali litánie k všetkým svätým a modlitby za zosnulých príbuzných, priateľov, dobrodincov, kňazov a všetkých zosnulých. Po pobožnosti sa pán farár Miroslav Žmijovský, rodák kňaz Dušan Škrabek a veriaci ešte pomodlil aj pri hrobe kňaza Jozefa Golvoňa, ktorého 10. výročie úmrtia sme si nedávno pripomenuli. Viac fotografií vo fotogalérií.

V nedeľu, 9. 10. 2022, sme si na druhej svätej omši pripomenuli 10. výročie od úmrtia duchovného otca Jozefa Golvoňna, ktorý bol v rokoch 1994 - 2012 naším duchovným otcom. Po sv. omši následovala krátka modlitba pri jeho hrobe na cintoríne.

PaedDr. Jozef Golvoň pochádzal z Brezovice a narodil sa 7. 8. 1941 Štefanovi Golvoňovi a Márii, rodenej Tomčíkovej. Na kňaza bol ordinovaný 28. 6. 1964 v Bratislave. Od 1. 7. 1964 bol kaplánom v Rabči, odtiaľ po jednomesačnom pôsobení odišiel na vojenskú prezenčnú službu do Brna. Po odslúžení vojenskej povinnosti opätovne nastúpil do Rabče. Od 25. 11. 1966 nastúpil ako kaplán do farnosti v Letanovciach. Od 1. 5. 1968 pôsobil ako kaplán v Spišskom Podhradí, od 16. 7. 1970 v Markušovciach a od 17. 7. 1971 opäť v Letanovciach. V tej istej obci sa stáva správcom farnosti. 1. 7. 1994 prišiel do Hladovky, kde pôsobil až do svojej smrti. Od 1. 1. 2002 bol spišským biskupom vymenovaný za prodekana trstenského dekanátu a v tejto funkcii pôsobil až do 1. 12. 2006. V piatok 5. 10. 2012, neskoro v noci ho s krvácaním do mozgu previezli do dolnokubinskej nemocnice, kde 9. 10. 2012, krátko pred 21:00 hod. dokončil svoju životnú púť. Je pochovaný v Hladovke.
Počas pôsobenia PaedDr. Jozefa Golvoňa vo funkcii správcu farnosti sa robili vo farskom kostole rôzne drobné stavebné práce. Tou najväčšou bola prístavba a nadstavba sakristie a ozvučenie kostola zodpovedajúce požiadavkám doby.
Dlhé roky zbieral podklady, dokumenty, piesne, fakty, rozprávania starých ľudí o svojej rodnej obci Brezovici. Z obrovského materiálu, zbieraného vyše 40 rokov, vznikla vzácna kniha – monografia pod titulom Brezovice v čase dejín a v priestore kultúry. (Vydal Obecný úrad v Brezovici v roku 2000, ISBN: 9788096837069.) Knižne vyšla aj jeho rigorózna doktorská práca pod titulom Občiansky a naboženský život v Brezovici (Vydala Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2006) V rokoch 2004 – 2009 sústavne študoval archívne materiály a historické knihy o Orave, zbieral podklady a neznámy historický materiál o obci Hladovka, mnohé dokumenty xeroxoval, prepisoval, spresňoval, z čoho vznikla Monografia obce Hladovka (1597-2010) rok vydania 2010, ISBN 9788097044251.
Viac fotografii zo sv. omše i cintorína nájdete vo fotogalérií.
Ďalšie prílohy:
Fotografie:  
- 40 výročie kňazskej vysviacky vdp. Jozefa Golvoňa, 27. 6. 2004  
- Zádušná omša za vdp Jozefom Golvoňom, 12. 10. 2012    
- Pohrebná sv. omša vdp Jozefa Golvoňa, 13. 10. 2012    
- Spomienka na vdp. Jozefa Golvoňa, 9. 10. 2013   

Videa:

V našej fotogalérií i na Youtube kanáli je veľa ďalších spomienok na chvíle, ktoré sme spolu s ním v našej farnosti Hladovka prežili.
Večné odpočinutie daj mu Pane...

 

V knihe Kazateľ čítame, že všetko má svoj čas. Čas prosiť i čas ďakovať. Už od malička nás rodičia učia, ako máme prosiť a ako sa pekne poďakovať. A tak aj v našej farnosti sme v nedeľu 25. septembra 2022 sme ako Božie deti vo farskej rodine spoločne prežili krásnu ďakovnú bohoslužbu, ako výraz poďakovania Pánu Bohu za úrodu v tomto roku.
Do liturgických spevov sa zapojili a slávnostnú atmosféru zvýraznili členovia Detského folklórneho súboru, i goralská muzika, ktorí na túto príležitosť prišli vyobliekaní v krojoch. Rodiny si doma pripravili košíky, do ktorých uložili ukážky plodov zeme z tohoročnej úrody, ktoré deti na začiatku omše priniesli k obetnému stolu. Tie počas svätej omše boli požehnané a po svätej omši si ich rodiny vzali domov. Svätá omša bola spojená aj s vysluhovaním sviatosti krstu, ktorý je tiež poďakovaním Bohu za dar života. Viac fotografii nájdete vo fotogalérii.

V sobotu, 17. 9. 2022, sa v našom kostole o 10:30 hod. konala sv. omša pri príležitosti 25. výročia kňazstva a 50 rokov života nášho rodáka Dušana Kubicu. Kazateľom bol vsdp. Anton Oparty, dekan na odpočinku v Oravskej Lesnej.
Koncelebrovali: vsdp. Juraj Spuchľák, dekan v Trstenej, vdp. Dušan Škrabek, oderátor dieceznej kúrie, vdp.Vladimír Maslák, vdp. Jozef Svitek, vdp. Michal Hunčaga, farár v Hubovej, vdp. Henryk Sitek, farár v Bielom Potoku pri Ružomberku, vdp. Miroslav Žmijovský.
Oslávencovi prajeme hlavne veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania v jeho ďalšej pastoračnej činnosti.
Fotografie zo sv. omše nájdete vo fotogalérií.

V nedeľu 14. 8. 2022 sme o 10:30 hod. slávili slávnostnú odpustovú svätú omšu ku cti Nanebovzatia Panny Márie, patrónky našej farnosti. Svätú omšu celebroval kňaz a moderátor Rádia Lumen Pavol Jurčaga, kde pôsobí už 24 rokov. Svätú omšu za hojnej účasti veriacich aj zo susedných farností doprevádzal chrámový zbor, goralská muzika a detský folklórny súbor Goral. Krásu nášho hladovského odpustu umocnili aj veriaci oblečení v goralských krojoch. V závere svätej omše nám bolo priblížené Rádio Lumen, jeho poslanie v mediálnom priestore a pozvanie k duchovnej účasti na vysielaní a podpore. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérií.

Stav oplotenia farského dvora a kostolný múr s klenbou sa rozpadal a časom by bolo nutné ich renovovať. A tak súbežne s kompletnou opravou chodníka ku kostolu sme týždeň pred Veľkou Nocou vyvalili aj starý plot a múr okolo kostola a farského dvora. Keďže vstupná brána tu bola od postavenia kostola, rozhodli sme sa ju znovu postaviť, ale aj trochu pozmeniť. Už za čias pána farára Jozefa Golvoňa sa uvažovalo nad vybudovaním kaplniek v okolí kostola, k čomu jeho predčasným odchodom na večnosť už nedošlo. V máji sme požehnali kaplnku pri fare zasvätenú Lurdskej Panne Márii. Dnes, 31. 7. 2022, sme požehnali novú vstupnú bránu do nášho kostola, do ktorej sú osadené kaplnky a sochy sv. Joachima a Anny – rodičov Panny Márie, ktorej je celá farnosť i náš chrám zasvätený. A takto, v roku kedy si budeme pripomínať 10 rokov od úmrtia pána farára Golvoňa, napĺňame jeho myšlienku.
Preto, v mene nás všetkých, sa chcem úprimne poďakovať Bohu za toto dielo, ktoré sa nám podarilo vytvoriť. Bez Božieho požehnania by boli márne naše namáhania.
Ďalej sa chceme poďakovať pánu starostovi, vedeniu a zamestnancom obce, že prišli s iniciatívou obnovy prepadajúceho sa chodníka ku kostolu – vďaka čomu a popri tom vznikla aj myšlienka pustiť sa do obnovy oplotenia farského dvora a kostola.
Veľké Pán Boh zaplať od nás všetkých, patrí pánovi Pavlovi Žmijovskému z Lendaku, ktorý tu s nami strávil celé veľkonočné obdobie, počas ktorého muroval vstupnú bránu do kostola, plot a kaplnku pri fare. Ďakujeme všetkým, ktorí mu boli nápomocní – zvlášť pánovi Danielovi Hutlasovi, s ktorým túto klenbu s kaplnkami stavali. Rovnako vyslovujeme vďaku pánovi Stanislavovi Kendralovi, Jozefovi Šprlákovi, Jozefovi Kendralovi, Dušanovi Bušovi a Betonárskej firme Jozefa Šprláka.
Srdečné poďakovanie vyslovujeme Firme Lukáša Bonka a jeho zamestnancom za pomoc a za zabezpečenie stavebného materiálu. Pánovi Stanislavovi Bušovi za poskytnutie drevnej hmoty a pánovi Jozefovi Planietovi za tesárske práce spojené s prípravou na oplechovanie.
Ďalej sa chceme osobitne poďakovať a vyprosiť Božie požehnanie a ochranu pre pána Jacka Sendzika a jeho firmu z družobnej obce z Poľska, že nám dokázali v krátkom čase vyhotoviť pieskovcové sochy sv. Joachima a Anny.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili toto dielo – či už duchovne – modlitbou a obetami alebo aj finančne – počas veľkonočnej a svätodušnej ofery – či súkromným darom.
Sv. Joachim a Anna, orodujte za nás!

Pred samotným posvätením brány sa konala svätá omša pri ktorej sme boli svedkami krstného obradu. Rodičom blahoželáme a všetkým prajeme veľa šťastia, zdravia a veľa Božích milosti.
Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.