Ďakovný list rektora kňazského seminára na Nedeľu Dobrého pastiera (pre tlač nájdete Ďakovný list tu)

Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní bratia a sestry!
Slávime Nedeľu Dobrého pastiera, ktorá je Svetovým dňom modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. Pán Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier“, napriek tomu ho ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a dal nám nádej Božích detí, že v jeho mene môžeme byť spasení. O týchto výrokoch dnes

Čítať ďalej: Ďakovný list rektora kňazského seminára

Drahí veriaci farnosti Hladovka,
SAVIO o.z. Vám chce zo srdca poďakovať za dlhodobú podporu v programe Adopcií tried v Južnom Sudáne.
Vďaka Vám sa podarilo sestrám FMA, ktoré slúžia v ZŠ svätého Jozefa vo Wau počas ťažkých časov pandémie udržať miesta učiteľov, ktorí by ináč ostali bez akéhokoľvek príjmu, či sociálnej podpory.
Bohužiaľ, deti nemohli väčšiu časť minulého roka chodiť do školy a keďže v krajine nie sú možnosti online vzdelávania ako u nás, mladí sa nemohli zúčastňovať vyučovacieho procesu.
Vďaka Vášmu príspevku, tu škola sv. Jozefa pre nich bude aj vtedy, keď sa budú môcť vrátiť späť do školských lavíc.
Zo srdca Vám ďakujeme aj za modlitby za Vašich adoptívnych študentov triedy 6.A.
Požehnané prežitie pôstu.

P.S.: Fotky študentov nebolo pre vládne nariadenia možné urobiť, preto posielame len foto zo slávenia sviatku Dona Bosca.

Na 1. pôstnu nedeľu bola vyhlásená jarná zbierka na charitu – Milodar budete môcť vhodiť do pokladničky pod sochou Božského Srdca počas celého nastávajúceho týždňa. Alebo vkladom na účet: IBAN: SK16 0900 0000 0000 5418 0617 – do poznámky Charita. Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877  (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom). Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. Všetky podrobnosti nájdete aj v prílohe.

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

logo konf biskup slov 5972     Drahí bratia a sestry,
v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť i veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť – ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu Sirachovcovu 44,1-5,12).
Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité na oživenie pamäti, ocenenie hodnôt, možnosť poďakovať, prejaviť ochotu a pokračovať v začatom diele.
K významným výročiam v živote Cirkvi na Slovensku patrí aj storočnica vysviacky troch biskupov v Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.

Čítať ďalej: Pastiersky list

Pamätný deň biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka – 13. február 2021


Ján Vojtaššák

 Aj počas tohto roka si pripomíname významné udalosti zo života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Po 70. výročí monster procesu, ktoré sme si pripomenuli začiatkom januára, si 13. februára 2021 pripomenieme ďalšie významné okrúhle výročie: 100 rokov od prijatia biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov Mons. Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Mons. Andreja Kmeťka pre Nitru.
Sme plní vďačnosti za dar, ktorý Spišská diecéza dostala v osobe biskupa Jána Vojtaššáka, verného, starostlivého a dobrého pastiera Božieho ľudu ochotného dať život za jemu zverené stádo. Pastiera, ktorý nezutekal pred dravými vlkmi. Pred očami máme jeho príklad oddanosti Svätému Otcovi a vernosti Cirkvi a Pravde. Jeho mučenícke svedectvo, príkoria, ktoré hrdinsky znášal a jeho príklad dal silu mnohým ďalším verne kráčať za Kristom po kľukatých cestách životnej kalvárie. Sme vďační za jeho život pokory a modlitby.
13. februára 2021 spoločne poďakujeme za dar jeho biskupskej služby nielen pre našu Spišskú diecézu, ale aj pre celé Slovensko. V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule bude celebrovať slávnostnú sv. omšu Mons. Cyril Vasil, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose Rádia LumenTV Lux o 10:30 hod. 
Keďže ešte stále platia prísne protipandemické opatrenia, a nie je možné spoločne sa stretnúť na celodiecéznej púti, vytvorme navzájom duchovné spoločenstvo. Spojme sa navzájom so všetkými, ktorí prežívajú ťažké životné obdobie spôsobené pandémiou Covid-19. Myslime na tých, ktorí sú v nemocniciach, kde zápasia o svoj život a na všetkých lekárov a zdravotný personál, ktorí sa o nich starajú. Spomeňme si na tých, ktorí oplakávajú svojich zosnulých. Spojme sa duchovne aj s tými, ktorí prežívajú opustenosť a samotu v karanténe. Vytvorme duchovné spoločenstvo pútnikov navzájom spojených v modlitbe. Obetujme všetko to, čo v týchto ťažkých časoch prežívame a aj za zdarný priebeh Kauzy blahorečenia, za všetkých, ktorí sú do tejto kauzy zapojení. A prosme aj za nového diecézneho biskupa, aby nám Boh vo svojej láske a dobrote daroval takého biskupa, akým bol Boží sluha biskup Ján Vojtaššák. 
Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy
Príloha - plagát

Vážení priatelia a podporovatelia Katolíckej univerzity,
každý, kto prečítal Exupéryho Malého princa vie, že „dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“
V súčasnosti stále našu spoločnosť „ovláda“ tiež čosi neviditeľné, čo nemá farbu ani vôňu, rozum ani vôľu. Naďalej, určite dlhšie, ako sme si mysleli, čelíme pandémii. Chceme však veriť na skorý koniec tejto skúšky, ktorá preveruje nielen našu spoločnosť a jej hodnoty, ale nás samých.
Nový koronavírus je neviditeľný, no našim očiam sú skryté aj iné tajomstvá. Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi napísal Svätý Otec František apoštolský list Patris corde, ktorým hovorí o skrytom a nenápadnom živote svätého Jozefa. „Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú „v tieni“, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová uznania a vďaky.“
Aj vo vysokoškolskom prostredí sa odohráva skrytý život. Stačí si len predstaviť niekoľko tisíc študentov, ktorí študujú na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ich interakcie, vzťahy, to, ako sa snažia vzdelať, napredovať a byť osožní. Vážim si, že naši študenti a pedagógovia – predovšetkým z fakulty zdravotníctva – neváhajú nasadiť svoje zdravie v službe blížnym a sú zapojení do prvej línie boja s ochorením COVID19.
Nadväzujúc na slová Svätého Otca, som presvedčený, že aj naša alma mater zohráva často možno skrytú, ale určite nenahraditeľnú úlohu. Katolícka univerzita formuje mysle a srdcia našich mladých. Ako zrelému mužovi mi je blízka predstava otcovstva, ktorú opisuje pápež František v spomínanom liste: „Byť otcami značí uvádzať deti do života a do reality. Nedržať ich, nebyť príliš ochranársky ani vlastnícky, ale urobiť ich skôr schopnými samostatne a slobodne sa rozhodovať, otvoriť sa pre nové možnosti.“
Ako rektor jedinej katolíckej univerzity na Slovensku ponúkam akademickej obci toto „otcovstvo“ – uvádzať novú generáciu do reality. Pozývam aj ostatných zamestnancov a pedagógov otvárať našim študentom a študentkám nové možnosti: „Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ (1 Sol 5, 21)
Aj to je „skrytý život“ na Katolíckej univerzite v Ružomberku: skúmame, vyučujeme, študujeme, komunikujeme, vstúpili sme do konzorcia s ďalšími univerzitami, s ktorými prehlbujeme vzájomnú spoluprácu, sme v intenzívnom kontakte so zahraničím.
Verím, že po „korone“ pridáme aj ďalšie činnosti: budeme viac spolu, vytvoríme spoločenstvo pri modlitbe či bohoslužbe, začneme sa socializovať, ale budeme aj športovať, cestovať, stretávať sa, chodiť do hôr či organizovať mnohé zaujímavé podujatia.
Pridávam však ešte jedno slovo: budeme sa spoliehať na vás. Prosíme vás o priazeň a podporu a najmä o modlitby, aby sme sa mohli ďalej rozvíjať. Vopred vám všetkým za to ďakujem!
v Ružomberku 31. januára 2021
Jaroslav Demko
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
(Príhovor v pdf súbore)

logo konf biskup slov 5972Pastiersky list
Konferencie biskupov Slovenska
Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva

 

Drahí bratia a sestry!

Dnes je Nový rok 2021.  Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý:  Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky.

Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa spojiť?  Áno, významy Nového roka sa spájajú v nás veriacich ľuďoch.  Sme  aj veriaci katolíci  a sme aj občania Slovenskej republiky – vo veľkej európskej rodine národov.

 Pravidelne a radi si na Nový rok vinšujeme zdravie,  šťastie a hojné Božie požehnanie.  A hoci dnešný deň slávime, s istou bolesťou si však uvedomujeme, že na nastávajúci rok ešte stále vrhá svoj tmavý tieň svetová pandémia. Oprávnene teda máme strach o seba i svojich drahých.

Preto by nás veľmi potešilo, keby sa naše krásne novoročné vinše skoro a bohato naplnili. Vieme však, že nie všetko, čo v novom roku príde a čo nás čaká, je v našich rukách. Rozhodne potrebujeme veľké Božie požehnanie prameniace z múdrej Pánovej prozreteľnosti.

Čítať ďalej: Pastiersky list

Tento rok Spoločenstvo Hladní po Bohu pripravilo pre všetkých mladých súťaž o najkrajší vyrobený Betlehem. Zapojiť sa môžete do 24.12. 2020. Fotky Betlehemov posielajte do FB skupiny Hladní po Bohu. Víťaza odmeníme 26. 12. 2020 krásnym ohňostrojom.

Dnes, na sviatok sv. Mikuláša, sme si i v našej farnosti pripomenuli čnosti tohto obľúbeného svätca. V súvislosti so súčasnou situáciou Covid19 sme boli nútení sa prispôsobiť aktuálnym hygienickým opatreniam. No i napriek tomu sv. Mikuláš medzi nás prišiel. Popoludní sa konala v kostole pobožnosť spojená s požehnaním detí a následným privítaním sv. Mikuláša, ktorý potešil detí našej farnosti malým balíčkom. Deti mu na oplátku zaspievali. Tento rok v kostole pribudla na jeho počesť aj procesiová zástava s jeho vyobrazením. Tú sa nám podarilo nájsť pri upratovaní pivničných priestorov farského úradu. Ide o hodnotné umelecké dielo, keďže celá zástava je ručne vyšívaná. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili akýmkoľvek spôsobom – zvlášť vedeniu obecného úradu. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.