To, že tradície v Hladovke sú stále živé dokázali naši veriaci aj počas tohoročných vianočných sviatkov. Vyobliekaní v tradičných goralských krojoch, sa stretávali v našom farskom kostole, aby slávili sväté omše, alebo na jasličkovej pobožnosti, ktorá bola spojená so zbierkou Dobrá novina podporili dobré diela v Afrike. V kostole tak zneli nielen slovenské vianočné koledy, ale aj goralské piesne sprevádzané goralskou muzikou. Pre tých, ktorí sú ďaleko od domova, alebo ich len jednoducho zaujíma, ako žijú gorali v oravskej obci Hladovka, sme pripravili video záznamy a zhotovili niekoľko desiatok fotografií.
Fotogaléria zo sv. omše na Božie narodenie.
Fotogaléria z jasličkovej pobožnosti - Dobrej noviny..

V sobotu 8. 12. 2018 sme si aj v našej farnosti pripomenuli a slávili prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie dvomi svätými omšami. Prvou sv. omšou o 9:00 hod. a druhou o 14:00 hod, po ktorej sa naši farníci stretli v priestoroch pred farským úradom, kde bol nainštalovaný drevený betlehem, ktorý zakúpila obec Hladovka. Po jeho požehnaní nás pred ním poctil svojou prítomnosťou sv. Mikuláš, ktorý obdaroval menšie i väčšie deti a ušlo sa, ako povedal Mikuláš, aj tým, ktorých vídava v kostole najčastejšie, vdp. farárovi, kostolníkovi i obom kantorkám. Mikuláš potom spolu s deťmi rozsvietil vianočný stromček, ktorý nám bude svietiť počas celého vianočného obdobia. Po jeho rozsvietení sme sa všetci presunuli do priestorov základnej školy, kde na nás čakali vianočné trhy. Nechýbal ani horúci punč (pre deti samozrejme nealkoholický) a vynikajúca kapustnica. Krásna akcia s bohatou účasťou, ktorá podobne, ako všetky ostatné akcie v obci, stmeľuje a zbližuje jej obyvateľov. Všetky fotografie z poobedia nájdete v našej fotogalérii.

V nedeľu, 2. 12. 2018, bol tak, ako každý rok,  pri oboch sv. omšiach posvätený a adventný veniec pred obetným stolom, i adventné vence, ktoré si doniesli veriaci a ktoré budú súčasťou ich domovov počas najbližších štyroch týždňov. Adventný veniec nám pripomína blížiace sa Vianoce a jeho sviece symbolizujú nielen štyri týždne adventu, ale aj našu duchovnú prípravu na slávenie Vianoc. 

„Mnohí máme kríž zavesený vo svojich domoch, nad dverami v kuchyni, alebo v obývačke. Ten ukrižovaný je neraz svedkom našich osobných pádov i rodinných tragédií, hádok, nedorozumení, zrád a klamstiev, a pritom to z nás vychádza, ako keby tam ten Ježiš ani nevisel, akoby tam ani nebol! – Zabudnutý, zaprášený – uvedomujeme si ako mu musí prísť ľúto? Nedovoľme, aby jeho obeta na kríži bola v našich osobných dejinách márna. Nech by sme spravili čokoľvek, stále nás prijme. Pod krížom hľadajme zmysel svojho života!“
1. novembra 2018, na slávnosť Všetkých svätých, bol v cintoríne – na mieste odpočinku našich najdrahších – požehnaný nový centrálny kríž. Nech sa nad hrobmi vypína ako znamenie víťazstva i nádeje. Patrične si ho preto vždy uctime. Nech je pre nás mementom na večnosť a svetlom pre náš každodenný život. Požehnanie vykonal správca farnosti Miroslav Žmijovský za prítomnosti veriacich.
Tento kríž vyrobili miestni veriaci vrátane jeho osadenia. Aj takouto formou chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto diela. Zvlášť pánovi starostovi, Mariánovi Brnušákovi za ústretovosť a pomoc pri zháňaní materiálu na zhotovenie kríža: za dovoz dreva, obstaranie železa a betónu; firme pána Františka Jendroľa z Klina za drevené hranoly na kríž z červeného smreka; pánovi Stanislavovi Bušovi – podnikateľovi s drevom – za presušenie hranolov; pánovi Jozefovi Jašovi za zváračské práce; pánovi Augustínovi Šprlákovi za úpravu drevených trámov a finálne zhotovenie kríža; Pánovi Stanislavovi Bušovi – z Poľany – za rezbárske práce - vyzdobenie kríža našimi goralskými motívmi; zamestnancom obecného úradu, ktorí sa podieľali na odstránení starých pňov a koreňov a pri výkopových prácach. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým...
Po požehnaní kríža nasledovala pri ňom dušičková pobožnosť, pri ktorej sme sa modlitbou spojili s trpiacou cirkvou v očistci a vyprosovali sme pre nich potrebné milosti.(foto: Daniela Korčeková)

Vo štvrtok, 25. 10. 2018, navštívil našu farnosť kňaz Pavol Tondra, ktorý už niekoľko rokov pôsobí na misii v Kazachstane. Najskôr celebroval sv. omšu a po nej nám v besede predstavil prostredníctvom prezentácie, filmu i rozprávania prácu misionárov v tejto krajine, v kazašských stepiach, v priestoroch bývalého najväčšieho koncentračného tábora. Poprosil nás hlavne o duchovnú podporu. So súhlasom otca biskupa Štefana Sečku túto misiu naši farníci podporili aj formou zvončeka pri svätej omši finančným darom. Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

V nedeľu 23. 9. 2018 popoludní prežili miništranti našej farnosti športové a priateľské stretnutie pri futbale a guláši. Bolo to i poďakovanie za ich celoročnú službu pri oltári a zároveň i privítanie nových členov. Po vzájomných futbalových zápasoch si pochutili na výbornom guláši, ktorí nám pripravila pani kuchárka Helena Kubicová, ktorej i touto cestou vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Tak, ako po minulé roky, aj tento rok sme sa v nedeľu 23. 9. 2018 zúčastnili slávnostnej svätej omše, počas ktorej sme poďakovali za úrodu a pripomenuli si tak, že človek má za Božie dary vždy poďakovať. A aby to bolo slávnostnejšie, zahrala mladá goralská muzika a do čítaní a spevov sa zapojili aj členovia Detského folklórneho súboru Goral a mladé speváčky. Správca farn ich na požehnanie niesli deti. Aj výzdoba kostola sa niesla v duchu darov záhrad, polí a lúk. Všetky fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérií.

V piatok, 14. 9. 2018, na sviatok Povýšenia svätého Kríža, sme v našej farnosti slávili v tomto školskom roku i prvú svätú omšu za účastí detí. Pred svätou omšou sa deti pomodlili pobožnosť krížovej cesty obetovanú za naše rodiny, aby sme si i takto uvedomili hodnotu Ježišovej obety na kríži. Pri svätej omši, po kázni, sa uskutočnil obrad prijatia štyroch nových chlapcov za miništrantov. Ostatní miništranti si zároveň obnovili svoje miništrantské predsavzatie. Prajeme im, aby ich služba miništranta napĺňala a takto blízko pri slávení svätých tajomstiev aby rástli vo viere, ktorú dostali od rodičov. Veríme že, táto udalosť sa zapísala do mnohých sŕdc našej mládeže, ktorá tak začne veľkodušne a s ochotou slúžiť Pánu Bohu. Slávnostná sv. omša bola obohatená piesňami detského spevokolu. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.