V nedeľu, 23. 4. 2023, sa v našej farnosti konala Duchovná obnova Ružencového bratstva. Túto Duchovnú obnovu viedol P. Antonín Husovský OP, spolupracovník promótora pre ruženec. Táto Duchovná obnova začala o 9:20 hod. modlitbou ruženca. Po nej nasledovala svätá omša, ktorú celebroval P. Antonín Husovský OP a koncelebroval Mgr. Miroslav Žmijovský. Po svätej omši ešte nasledovala krátka beseda a obnova bola zakončená obnovou sľubov RPM.
Fotografie z Duchovnej obnovy nájdete vo fotogalérií.

Palmovou nedeľou 2. 4. 2023 sme aj v našej farnosti začali sláviť Svätý týždeň. Na úvod sv. omše sme v daždivom počasí požehnali zelené ratolesti a sprievodom cez kostol sme si pripomenuli Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema.
Poobedňajšiu krížovú cestu mala v réžii naša mládež organizovaná v Spoločenstve mladých - Hladní po Bohu. Po krížovej ceste ešte prítomným predstavili svoju činnosť za posledné roky i plány do najbližšej budúcnosti.

Ďalšie fotografie zo sv. omše i krížovej cesty nájdete v našej fotogalérii - sv. omša, - krížová cesta 2. 4. 2023

Na Zelený štvrtok večer, sme slávili svätú omšu na pamiatku Ježišovej poslednej večere, kedy ustanovil sviatosť kňazstva a sviatosť Eucharistie. Ježiš pri tejto večeri, pred prvým prijatím Eucharistie, umyl učeníkom nohy a zanechal im tak príkaz lásky. To sme si symbolicky pripomenuli aj u nás, keď kňaz umyl nohy deťom, ktoré pristúpia v tomto roku prvýkrát k Eucharistii. Po skončení svätej omše veriaci celú noc bdeli v modlitbách pri bočnom bohostánku, ktorý predstavuje Getsemanskú záhradu, kde sa Ježiš potil krvou.


Viac fotografií zo sv. omše Štvrtka svätého týždňa nájdete vo fotogalérii 6. 4. 2023

Na Veľký piatok sme sa stali svedkami Pánovho utrpenia a jeho smrti na kríži. Najprv dopoludnia pri pobožnosti krížovej cesty a potom priamo pri obradoch Veľkého piatku. Znakom našej hlbokej pokory pred Kristom, ktorý je až do prachu zeme pokorený a potupený bolo gesto, keď si kňaz s asistenciou ľahli na zem tvárou dolu. Po pašiách a slávnostných prosbách veriacich sme vzdali úctu a poklonu svätému krížu. Na konci obradov bola vystavená sviatosť oltárna v Božom hrobe k poklone.


Fotogaléria
z Obradov Veľkého piatku (Piatku utrpenia Pána), 7. 4. 2023 

Počas dňa, na Bielu sobotu, mohli veriaci zotrvať v modlitbe pri Božom hrobe. Večer o 20:00 hod. sme začali sláviť veľkonočnú vigíliu obradom požehnania ohňa a novej veľkonočnej sviece – paškálu. Následne sme sledovali v bohoslužbe slova najdôležitejšie Božie diela v histórii Izraela a Cirkvi, ktoré vyvrcholili správou o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Po posvätení vody sme si so zažatými sviecami obnovili svoje krstné sľuby. Na záver svätej omše sme uskutočnili slávnostnú procesiu na oslavu Kristovho zmŕtvychvstania.


Fotogaléria z veľkonočnej vigilie Bielej soboty, 8. 4. 2023


Fotogaléria Veľkonočnej nedele, 9. 4. 2023


Svätá omša - Veľkonočná nedeľa, Hladovka 9. 4. 2023

Dnes, v nedeľu 5. 2. 2023, sa konala svätá omša spojená s uctením si prvostupňových relikvií a s pomazaním olejom sv. Charbela Makhloufa, libanonského kňaza, askétu, mystika (1828-1898) Sv. omšu celebroval Mgr. Miroslav Žmijovský a koncelebroval kňaz Marczin Bętkowsky z Krakova (PL). Na záver svätej omše bola Adorácia s Eucharistickým požehnaním a potom sa prítomným prihovoril Jacek Pajor (PL), ktorý nám priblížil život sv. Charbela. Na záver boli prítomní pomazaní olejom sv. Charbela. Fotografie zo sv. omše si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Po dlhšej prestávke, ktorú spôsobila v posledných dvoch rokoch pandemická situácia, sme tento rok opäť mohli sláviť vianočné sviatky všetci spolu tak, ako sme boli zvyknuttí v minulosti.
Polnočná svätá omša za účasti goralskej muziky a spevokolu. Po polnočnej sv. omši spievanie na fare, chrámový spevokol na sv. omši Narodenia Pána a v poobedňajších hodinách jasličková pobožnosť spojená so zbierkou Dobrá novina, ktorá by mala pomôcť zmierniť chudobu v afrických krajinách. Potom vítanie Nového roka, Novoročná svätá omša a koledovanie na obecnom úrade a na fare.
Kúsok tej našej radosti a zvykov v podaní našich veľkých i malých goralov vám ponúkame aj v našich video a foto záznamoch zo spomínaných stretnutí.


Spoločné koledovanie goralov Slovensku a Európe, ako poďakovanie za zápis goralskej kultúry do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Hladovka 6. 1. 2023


Sv. omša na slávnosť Zjavenia Pána, Hladovka 6. 1. 2023


Koledovanie na fare, Hladovka 1. 1. 2023


koledovanie na Obecnom úrade, Hladovka 1. 1. 2023


Novoročná sv. omša, Hladovka, 1. 1. 2023


Vítanie nového roka 2023, Hladovka 1. 1. 2023


Polnočná sv. omša 25. 12. 2022


Jasličková pobožnosť spojená so zbierkou Dobrá novina, 25. 12. 2022


Koledovanie na fare, Hladovka 1. 1. 2023 - foto


Koledovanie na Obecnom úrade v Hladovke, 1. 1. 2023 - foto


Fotogaléria z polnočnej sv. omše, Hladovka 25. 12. 2022 - foto


Fotogaléria zo sv. omše Narodenia Pána, Hladovka 25. 12. 2022 - foto


Fotogaléria z jasličkovej pobožnosti spojenej so zbierkou Dobrá novina, Hladovka 25. 12. 2022 - foto

 

„Nebojme sa žiť sny, o ktorých v dušiach snívame, pretože na svet prichádza Ten, 
ktorý nám pomôže vstať, aj keď pri napĺňaní svojich snov padneme k zemi.“

Hovorí sa, že v živote človeka sú chvíle, na ktoré sa jednoducho nezabúda. Takou chvíľou môže byť deň svadby, narodenia syna či dcéry, ale aj deň, keď sa nám splní jeden z dávnych snov. Vtedy náš život naplní radosť a pocit šťastia. Prežívame Vianoce. Splnil sa jeden z dávnych prísľubov. Boh, ktorý v raji sľúbil Spasiteľa, ho teraz posiela medzi nás. Prichádza medzi nás ako malé dieťa. Skromne, pokorne, v tichu.
Prišiel, aby žil uprostred nás. Aby nám načúval, stretával sa s nami, uzdravoval naše zranenia. No hlavne, aby prišiel ukázať, aký je BOH. Milujúci Otec, ktorý nezabudol na svoje deti. A práve to robí túto chvíľu výnimočnou. Vedomie, že som milovaný, prijímaný, no hlavne, že som pozvaný začať znova. Boh s človekom ešte neskončil. Kristov príchod na tento svet je odkazom Boha: Ja Pán som ťa zavolal, zoberiem ťa za ruku a budem ťa ochraňovať. Táto noc je čímsi výnimočná. Pozdvihnime oči k nebu a vyslovme to krásne ĎAKUJEM.Všetkým Vám vyprosujem slovami pápeža Františka: „Nech sú tieto dni pre všetkých priaznivým časom, ak sa naučíme voliť si to, čo sa Bohu najviac páči, a neupadneme do pokušenia myslieť si, že by tu mohlo byť niečo dôležitejšie. Nič nie je dôležitejšie ako voliť si to, čo sa Bohu najviac páči, čiže jeho milosrdenstvo, jeho lásku, jeho nehu, jeho objatie, jeho prejavy nežnosti!“ 

Vyprosujem Vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky, milosť a pokoj od novonarodeného Kráľa. Radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých dní Nového roku. Nech vo Vašich domovoch zavládne pokoj, láska a porozumenie.
_________________________________________________

Miroslav Žmijovský, správca farnosti Hladovka

 
Spomienka na minuloročné koledovanie Goralov.

4. adventná nedeľa, 18.12.2022, zostane pre Filipa a Mateja pamätným dňom. Počas druhej svätej omše boli slávnostne uvedení ako noví miništranti do liturgickej služby. Zložili miništrantský sľub, v ktorom sa zaviazali, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť horlivo, nábožne a radostne. Po sľube ich starší miništranti obliekli do liturgického odevu a potom sa už mohli zapojiť do eucharistického slávenia pri oltári. Vyprosujme pre nich horlivosť v ich službe Pánovmu oltáru a vernosť ich krstným záväzkom a prajeme im, aby sa im v ich miništrantskej službe darilo. Ostatné fotografie zo sv. omše nájdete tu.