V nedeľu, 24. 9. 2023, sme sa počas druhej nedeľnej svätej omše poďakovali za tohoročnú úrodu. Naši rodičia a starí rodičia nás učili, že za všetko čo dostaneme sa patrí poďakovať. Preto tak, ako to robievame každý rok, sme to počas sv. omše urobili aj my dnes. Naša dnešná vďaka patrila Bohu, ktorý nám doprial zobrať z polí a lúk to, čo sa nám podarilo vypestovať a čo nás živí.
Ako takmer pri každej slávnostnej príležitosti, tak sa aj dnes do liturgických spevov zapojili nielen členovia Detského folklórneho súboru, ale aj goralská muzika, ktorí na túto príležitosť prišla vyobliekaná v našich tradičných krojoch a tak zdôraznili slávnostnú atmosféru dnešnej nedele. Mamičky pripravili košíčky, do ktorých uložili ukážky plodov zeme z tohoročnej úrody. Deti ich na začiatku sv. omše priniesli k obetnému stolu, kde ich počas svätej omše požehnal správca farnosti vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský. Viac fotografií v našej fotogalérii.

V sobotu, 23. 9. 2023, sa naši farníci vybrali na púť do Baziliky Nanebovzatia Panny Márie na Velehrade a Baziliky Nanebovzatia Panny Márie Svatý Hostýn. Pekný počet našich farníkov (2 autobusy) doplnili farníci z Dolného Kubína, ktorých na túto púť viezli ďalšie dva autobusy. Prvou zastávkou bola Bazilika Nanebovzatia Panny Márie na Velehrade, kde sa zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval náš správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský. Po sv. omši si pútnici pozornejšie prezreli samotnú baziliku i podzemné priestory - katakomby a hrobky, ktoré sa pod bazilikou nachádzajú. Potom sa pútnici presunuli do Baziliky Nanebovstúpenia Panny Márie vo Svatom Hostýne, kde sa najskôr pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva, následne si prezreli samotnú baziliku a zaspievali niekoľko mariánskych piesní. Potom si každý súkromne vo vonkajších priestoroch prešiel a pomodlil sa súkromne krížovú cestu. Veríme, že v každom, kto sa púte zúčastnil, ostal hlboký duchovný zážitok.


Záznam živého prenosu sv. omše z Baziliky Nanebovzatia Panny Márie na Velehrade, 23.9.2023


Korunka v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie Svatý Hostýn, 23. 9. 2023

Prehliadka priestorov Baziliky Nanebovzatia Panny Márie Svatý Hostýn, 23. 9. 2023

 
Viac fotografií z púte nájdete vo fotogalérií

 

 

Dnes, v nedeľu 10. 9. 2023, sa veriaci farnosti o 11:30 hod. stretli pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého, odkiaľ sa vybrali smerom ku krížu na Grape. Počas tejto cesty prebiehala pobožnosť Loretánskych litánií, ktoré boli obetované za nového spišského biskupa vsdp. prof. Františka Trstenského a za upevnenie viery v rodinách. Po litániách, už na mieste pod krížom, sa veriaci pomodlili ruženec a o 13:00 hod. sa začala sv. omša za veriacich. Po sv. omši nasledovalo agapé - malé občerstvenie, ktoré pre všetkých pripravil obecný úrad, jeho pracovníci, poslanci v spolupráci s členkami červeného kríža, Dobrovoľnými hasičmi, poľovníkmi a ďalšími dobrovoľníkmi. Nechýbal vynikajúci guľáš, pivko pre dospelých, kofola pre deti a abstinentov a pre všetkých výborná zmrzlina. Ešte dlho do večera sa prítomní zabávali pri našej goralskej muzike, ktorá má v repertoári nielen tie "naše" - goralské, ale aj široký výber slovenských ľudových piesní.
Fotografie nájdete v našej fotogalérii.

Dňa 8. septembra 2023, na sviatok Narodenia Panny Márie, vymenoval Svätý Otec František nového diecézneho biskupa pre Spišskú diecézu. Stal sa ním dp. prof. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Slávnostné oznámenie mena diecézneho biskupa spojené s krátkou ďakovnou pobožnosťou sa konalo vo sviatok Narodenia Panny Márie v piatok 8. septembra o 12:00 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.
Dp. František TRSTENSKY sa narodil 13. marca 1973 v Trstenej (Spišská diecéza). Filozofické a teologické štúdiá absolvoval na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1997 v Tvrdošíne. Bol kaplánom v Spišských Vlachoch a v Dolnom Kubíne. V rokoch 2000 - 2004 študoval v Jeruzaleme, kde získal licenciát z biblických vied a archeológie (SSLic.). V roku 2006 získal doktorát z biblickej teológie (ThDr.) na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove, v roku 2008 sa habilitoval na docenta a Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a v roku 2015 bol vymenovaný prezidentom SR za profesora. Od roku 2004 prednáša biblické predmety na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Od roku 2014 do roku 2020 vykonával funkciu prorektora pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od roku 2020 je farárom a dekanom v Kežmarku a zároveň prednáša Novy zákon a biblickú gréčtinu v Kňazskom seminári na Spiši. Je cirkevným cenzorom a členom viacerých diecéznych komisii. Aktívne publikuje a spolupracuje s Rádiom Lumen a TV Lux v oblasti biblickej problematiky. Okrem biblických jazykov - hebrejčiny a gréčtiny - ovláda anglicky, taliansky a francúzsky jazyk a dohovorí sa aj po nemecky a poľsky.

Všetkým kňazom, diakonom, zasväteným osobám a Božiemu ľudu Spišskej diecézy!
Práve som sa vrátil zo stretnutia s apoštolským nunciom na Slovensku. S veľkou vďakou Pánu Bohu a Svätému Otcovi Františkovi Vám s radosťou oznamujem, že Svätý Otec František menoval nového diecézneho biskupa pre našu Spišskú diecézu.
Slávnostné oznámenie mena diecézneho biskupa spojené s krátkou ďakovnou pobožnosťou sa uskutoční na sviatok Narodenia Panny Márie v piatok 8. septembra o 12:00 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.
Zároveň nariaďujem, aby sa v tento deň 8. septembra o 12:00 hod. rozozvučali zvony na všetkých kostoloch našej diecézy.
Mons. Ján Kuboš,
diecézny administrátor

V pondelok, 4. 9. 2023, tak ako každý rok, sme sa ráno o 8:00 hod. stretli aj so žiakmi našej základnej a materskej školy v kostole na svätej omši, pri ktorej bolo slávnostné Veni Sancte – vzývanie Ducha Svätého na začiatku školského roka. Pri tejto príležitosti správca našej farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský požehnal aj aktovky tých najmladších žiakov - prvákov a v závere sv. omše poprial všetkým žiakom, ich rodičom, učiteľom a všetkým pracovníkom školy veľa síl a trpezlivosti do nového školského roka. Fotografie z tejto sv. omše nájdete vo fotogalérii.

V utorok, 15. 8. 2020, sme o 18:00 hod. slávili v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie odpustovú svätú omšu ku cti Nanebovzatia Panny Márie, patrónky našej farnosti. Po skončení sv. omše nasledovala eucharistická procesia po dedine. Podľa vzoru Panny Márie, ktorá po zvestovaní a vtelení putovala k Alžbete ako „prvá monštrancia“, sme aj my po svätej omši, za doprovodu našej goralskej muziky, putovali ulicami farnosti a vyprosovali si od Boha požehnanie a ochranu. Fotografie zo sv. omše i procesie nájdete v našej fotogalérii.

Po roku sme sa v nedeľu, 14. 8. 2022 o 10:30 hod., opäť stretli v našom farskom kostole a slávili slávnostnú odpustovú svätú omšu ku cti Nanebovzatia Panny Márie, patrónky našej farnosti. Svätú omšu celebroval páter Pavol Noga, CM, ktorý u nás minulý rok viedol ľudové misie. Za hojnej účasti veriacich aj zo susedných farností doprevádzal svätú omšu nielen chrámový zbor, ale aj goralská muzika a spevácka zložka detského folklórneho súboru Goral. Krásu nášho hladovského odpustu umocnili aj veriaci oblečení v goralských krojoch. Všetky fotografie zo slávnosti nájdete vo fotogalérií.

Bez motorových i nemotorových vozidiel si dnes už život nevieme ani predstaviť. Sú našou bežnou súčasťou a trávime s nimi veľkú časť života. Často však bývajú aj nástrojom nešťastia - zranení i úmrtí. A,j keď patróni pútnikov, cestujúcich a motoristov sv. Jakub a Krištof, majú svoj sviatok až o niekoľko dní, my sme dnes, v nedeľu, 9. 7. 2023, na začiatku dovolenkovej sezóny, po poobedňajšej pobožnosti v modlitbách prosili za všetkých vodičov dopravných prostriedkov, za ochranu na cestách, aby Boh ochraňoval všetkých šoférov, cestujúcich i všetkých účastníkov dopravy. Nasledovalo požehnanie vozidiel, bicyklov, kolobežiek i motorových invalidných vozíkov. Nestačí však vozidla iba požehnať a modliť sa, je potrebné nezabúdať na zodpovedné správanie sa, dodržiavanie dopravných predpisov, branie ohľadu na ostatných účastníkov cestnej premávky a neustále si uvedomovať svoju zodpovednosť nielen za seba, ale aj za iných.