Dnes, v nedeľu 6. 3. 2022, na záver sv. omše náš správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský, posvätil obraz sv. Františka, ktorý sa nachádza na ľavom stĺpe v úrovni obetného stola. Predlohou obrazu bola maľba, ktorá sa pred rokom 2004 nachádzala na stene nad vchodom do sakristie. Táto maľba musela pri rekonštrukcii sakristie ustúpiť oknu, ktoré teraz spája kostol s miestnosťou pre matky s deťmi (nad sakristiou).
Viac fotografií zo sv. omše nájdete vo fotogalérii (1) a viac fotografií z rekonštrukcie sakristie a vnútorných priestorov kostola vo fotogalérií (2).

 Prot. č.: 71/2022, V Bratislave 25. februára 2022
Drahí bratia a sestry,
v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.
Ďakujeme Vám za úctu a zbožnosť, ktorú ste viacero mesiacov prejavovali pri prijímaní Pánovho Tela do rúk, s ohľadom na pandemické okolnosti. Duchovných otcov prosíme, aby sa naďalej starali o správnu katechézu: Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s katolíckou náukou.
S láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní a v posväcujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom,
prameňom života Cirkvi i každého kresťana.
Žehnajú Vás a denne sa za Vás modlia slovenskí biskupi.
Príhovor prosíme prečítať v rámci oznamov na Prvú pôstnu nedeľu, 6. marca 2022.

Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania od kardinála Jozefa Ratzingera (Eucharistia – stredobod Cirkvi, Mníchov 1978).
Súčasný emeritný pápež Benedikt ešte ako kardinál a mníchovský arcibiskup povedal na tému spôsobu sv. prijímania tieto slová, ktoré sú aktuálne i pre nás teraz: „Najprv by som chcel povedať, že oba spôsoby sv. prijímania – na ruku i do úst sú možné a chcem poprosiť všetkých kňazov, aby s pochopením uznávali rozhodnutie každého veriaceho v tejto veci; Chcel by som okrem toho poprosiť všetkých vás veriacich, aby ste nepodozrievali tých, ktorí sa rozhodli pre jeden zo spôsobov sv. prijímania. Môžete sa ma však spýtať: Keď ide o Sviatosť Oltárnu je správne hovoriť o tolerancii? Pravda je však taká, že až do IX. storočia sa Eucharistia prijímala postojačky na ruku. Iste, to nemusí znamenať, že to musí ostať vždy tak, pretože veľké a krásne na Cirkvi je to, že rastie, že dozrieva, že chápe tajomstvo stále hlbšie. Napokon aj vývoj, ktorý začal po IX. storočí, mal ako prejav úcty voči Eucharistii svoje opodstatnenie a svoje dobré dôvody.

Čítať ďalej: Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania

V dnešnú nedeľu, 6. 2. 2022, počas tretej svätej omše požehnal vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský zrekonštruovanú monštranciu. „Roku 1892 za veľkého požiaru zhorela celá obec, iba kostol ostal neporušený. Na pamiatku toho, z darov veriacich, bol celý kostol vymaľovaný a bola zadovážená nová strieborná monštrancia.“ Toľko z kroniky farnosti. Na novej monštrancii je vygravírované poďakovanie: „Po zničení požiarom bol tento trón Eucharistického Krista, Syna Veľkej Božej Matky, obetovaný zbožnými veriacimi a starostlivosťou miestneho farára Štefana Halušku.“
Predtým používaná a požiarom zničená monštrancia sa neskôr dostala na pôjd, kde zapadla prachom. Po vyše 100 rokoch sme ju dali zrenovovať a opraviť, aby slúžila cieľu, pre ktorý bola pred rokmi vytvorená.
Na renováciu prispel finančnou čiastkou nielen vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský, ale aj veriaci z farnosti. Veľké poďakovanie a uznanie patrí pánovi reštaurátorovi a zlatníkovi a všetkým, ktorí prispeli na rekonštrukciu. Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Záznam z požehnania monštrancie.


Televízia LUX o tejto monštrancii pripravila krátku reportáž.

Hoci je naša spoločnosť stále ponorená do prežívania pandémie, ktorá každého unavuje, je načase začať sa vážne zaoberať myšlienkou, do akej spoločnosti sa chceme „prebudiť“, keď pandémia skončí – lebo raz sa tak určite stane.
Akú krajinu odovzdáme ďalším generáciám – našim deťom a vnúčatám? Čo tu po nás ostane? Ako chceme spolu vydržať žiť aj o niekoľko (desiatok) rokov?
Začnime premýšľať, ako ďalej. Ako opraviť naše vzťahy, zvýšiť politickú a mediálnu kultúru, zmenšiť nevraživosť a nenávisť medzi ľuďmi...
Keď nad touto témou uvažuje Svätý Otec František, všíma si, že ľudia buď utekajú od reality alebo jej čelia, ale násilným spôsobom. Pápež vidí ako riešenie dialóg medzi generáciami: „Viesť dialóg znamená počúvať sa navzájom, konfrontovať sa, dohodnúť sa a kráčať spoločne. Podporovať takýto medzigeneračný dialóg znamená obrábať tvrdú a neplodnú pôdu konfliktov a ľahostajnosti, aby sme vypestovali semená trvalého a spoločného pokoja.“
Je také miesto aj na Slovensku, kde sa pestuje dialóg. Je ním Katolícka univerzita v Ružomberku. Podobné krízy, aké prežívame dnes, len podčiarkujú význam a dôležitosť nezávislého a slobodného vysokého školstva, dokonca v našom prípade takého, ktorý umožňuje preskúmavať nielen oblasť rozumu, ale aj oblasť viery, ktoré sú nerozlučne spojené.
Nedávno nás pápež František vyzval urobiť si cvičenie a vo svojich spomienkach vyhľadať znamenia, ktoré Pán vykonal v našom živote, keď sme pocítili jeho nehu a blízkosť.
Myslím si, že pre Slovensko je takýmto veľkým znamením rozhodnutie otcov biskupov založiť Katolícku univerzitu, čo sa tak stalo na prahu nového tisícročia v roku 2000, a napokon dielo, ktoré spoločne spolu s vami a s vašimi deťmi-študentmi konáme pomocou našej alma mater. Pripojte sa k nám a spojme sa v ten najvznešenejší cieľ, ktorý vo svojom vienku nosíme a ktorým je budovanie civilizácie lásky.
To by malo byť zárukou lepšieho života aj po skončení súčasnej pandémie.
Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Dnes, 6. 1. 2022, sa o 12:05 hod. v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie uskutočnilo Spoločné koledovanie Goralov Slovensku a Európe, pri príležitosti zápisu Goralskej kultúry na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zazneli goralské piesne, koledy a vinše v podaní našich goralov.
Celé podujatie si môžete pozrieť tu:

Niekoľko fotografii z tohto koledovania nájdete vo fotogalérii.
Príloha - Príhovor vdp. Mgr. Miroslava Žmijovského, správcu farnosti Hladovka 

Požehnané a milostiplné sviatky Božieho narodenia, milosť a pokoj od novorodeného Božieho dieťaťa. Radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých dní. Nech vo Vašich domovoch zavládne pokoj, láska a porozumenie.

Na nedeľu, 5.12.2021, pripravila farnosť Hladovka v spolupráci s Obecným úradom v Hladovke, stretnutie deti s Mikulášom. Aktuálna pandemická situácia nedovolila pripraviť klasické stretnutie s Mikulášom v kostole tak, ako ho poznáme z minulých rokov. Mikuláš pozval všetky deti k drevenému betlehemu, ktorý každý rok stojí v priestore medzi obecným úradom, farou a kostolom a tam všetkým deťom odovzdal svoje darčeky. Dúfajme, že budúci rok bude situácia lepšia a deti budú mať viac priestoru aj na dlhší rozhovor, zarecitovanie básničky, či zaspievanie pesničky Mikulášovi. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.