Združenie mariánskej mládeže organizuje pre detí a mládež z Oravy duchovný tábor, ktorý bude prebiehať v dňoch od 20. až 27. augusta 2022 na Slanej vode. Tábor je rozdelený do troch kategórií. Prvú tvoria žiaci 6. a 7. triedy ZŠ. Druhá kategória je určená pre žiakov vyšších ročníkov: 8., 9. ZŠ a 1. roč. SŠ. Cena pre 1. a 2. kategóriu je 30€. Tretia kategória je určená pre prvý stupeň ZŠ a 5 roč. druhého stupňa ZŠ. Cena pre mladších žiakov je 25€.  Kapacita tábora je obmedzená, preto vyplnenú záväznú prihlášku spolu s príslušným poplatkom za tábor odovzdajte Simone Gallasovej najneskôr do 25.6.2022
Príloha č. 1. - plagát   
Príloha č. 2. - prihláška  

Minulý týždeň sa v našej obci konala birmovka a dnes, v nedeľu 29. 5. 2022, sa opäť konala veľká slávnosť. Tentokrát to bolo I. sväté prijímanie našich tretiakov, ku ktorému pristúpili všetci sedemnásti.
Do sprievodu a liturgických spevov sa zapojili nielen speváčky DFS Goral, ale aj mladá goralská muzika. Pekné počasie ešte viac umocnilo slávnostnú atmosféru tejto slávnosti. A ako to u nás vyzeralo môžete vidieť aj na fotografiách v našej fotogalérií.

 

Vo štvrtok, 26. 5. 2022, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, svätú omšu celebroval kňaz spišskej diecézy Mons. Peter Sakmár, ktorého svätý otec František 8. 12. 2020 vymenoval za apoštolského administrátora ad notum Sanctae Sedis Apoštolskej administratúry v Atyrau v Kazachstane. V kázni povzbudil veriacich, aby sme podľa želania Pána Ježiša boli pravými svedkami viery pre svoje okolie. Zároveň nám priblížil aj krajinu, v ktorej pôsobí.
Po svätej omši sme sa presunuli ku farskému úradu, kde sme požehnali novú kaplnku Lurdskej Panny Márie a pomodlili sa májovú pobožnosť. Touto cestou sa chceme poďakovať otcovi pána farára – Pavlovi Žmijovskému – ktorý túto kaplnku postavil. Rovnako poďakovanie patrí vedeniu a zamestnancom obce, firme Lukáša Bonka a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto dielu. Veľké Pán Boh zaplať patrí aj Bohu známym darcom a Ružencovému Bratstvu, ktoré zafinancovalo súsošie Panny Márie a Bernadety. Fotografie z požehnania nájdete vo fotogalérií.

Dnes, v pondelok, 23. 5. 2022, sme po sv. omši absolvovali procesiu do polí za obcou, počas ktorej sme prosili o Božie požehnanie a ochranu všetkého, čo sme zasiali a zasadili na našich poliach a záhradách. Niekoľko fotografií zo sv. omše a procesie nájdete vo fotogalérií.

Dnes, v sobotu, 21. 5. 2022, sa v našej farnosti konala Sviatosť birmovania. 57 birmovancov, žiakov 7. až 9. ročníka základnej školy a 1. ročníka stredných škôl, spolu so svojimi birmovnými rodičmi, zaujali popredné miesta v našom farskom kostole. Sviatosť birmovania birmovancom udelil a svätú omšu celebroval spišský diecézny administrátor Mons. ThDr. ICLic. JÁN KUBOŠ, PhD. Koncelebrovali: ICLic. Dušan Škrabek, Mgr. Miroslav Žmijovský, ThDr. PATRIK TARAJ, PhD. osobný tajomník diecézneho administrátora a ceremoniár a kňaz zo susednej farnosti Suchá Hora Mgr. Jozef Svitek, Sviatočnú atmosféru dotvárali aj naše tradičné goralské kroje, muzika i spev. V závere sv. omše mladí birmovanci poďakovali otcovi biskupovi a kňazom za ich modlitby a obety počas celoročnej prípravy na prijatie tejto sviatosti. Mladým birmovancom gratulujeme k vstupu do ich kresťanskej dospelosti a tešíme sa spolu s nimi. Fotografie zo slávnosti si môžete pozrieť vo fotogalérií.

Dnes, v pondelok 16. 5. 2022, na sviatok patróna našej obce Jána Nepomuckého, sme slávili svätú omšu pri kaplnke Jána Nepomuckého na dolnom konci obce. Niekoľko fotografii zo svätej omše nájdete vo fotogalérii.

Dnes, v sobotu, 7. 5. 2022, sa o 14:00 hod. pri príležitosti nedávneho sviatku sv. Floriána, mučeníka a patróna hasičov (4. mája), konala sv. omša za živých a zosnulých členov Dobrovoľného hasičského zboru Hladovka. Sv. omše sa zúčastnili aj hasiči z partnerskej obce Maruszyna z Poľska. Vzhľadom na to, že pre pandemické opatrenia nemohli navštíviť našu obec už viac ako dva a pol roka a nemohli sa zúčastniť pohrebu nášho dlhoročného člena DHZ Augustína Šprláka, ktorý zomrel v decembri 2020, boli si jeho pamiatku po skončení omše uctiť položením venca a zapálením sviečok na jeho hrobe na miestnom cintoríne.
Potom nasledovalo malé spoločné posedenie, kde sa o dobrú náladu postarala naša goralská muzika.
Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Po dvoch rokoch, počas ktorých sme pre pandémiu nemohli sláviť Veľkú noc v kostole, a Veľkonočne trojdnie sme slávili pri on-line vysielaní, sme sa mohli opäť v plnom počte stretnúť na slávení liturgických obradov v našom farskom kostole.
Na Zelený štvrtok, ktorý je pamiatkou Pánovej večere, sme slávili ustanovenie dvoch sviatostí - sviatosti kňazstva (z tejto príležitosti si dopoludnia v katedrálnom chráme obnovili svoje kňazské sľuby kňazi našej diecézy) a sviatosti Oltárnej, ktorej ustanovenie sme si pripomenuli večernou svätou omšou. Umývanie nôh učeníkom, ustanovenie Eucharistie, Ježišova modlitba na Olivovej hore v Getsemantskej záhrade a napokon jeho zajatie, sú hlavnými témami tohto večera a noci. Pri umývaní nôh úlohu apoštolov na seba vzali najmladší žiaci základnej školy.
Počas sv. omše bol požehnaný aj kalich, ktorý farnosti daroval Imrich Šimaľa (*asi r. 1800, + 1878), rodák z Hladovky. Ako malý chlapec odišiel z domu, študoval v reholi cisterciánov. Po 50 rokoch prišiel na návštevu rodného kraja ako kňaz - ekonóm cisterciánskeho kláštora neďaleko Salzburgu. Kostolu v Hladovke daroval nielen spomínaný strieborný a pozlátený kalich, ale aj viaceré omšové rúcha, štyri zástavy, baldachýn a iné sakrálne predmety.
Počas obradov Veľkého piatku sme si pripomenuli Ježišove umučenie a jeho smrť na kríži. Zazneli pašie, príbeh o umučení, ukrižovaní a smrti Ježiša Krista. Po svätom prijímaní kňaz spolu s miništrantmi preniesli sviatosť oltárnu k hrobu Pána Ježiša na poklonu veriacim a po tichej adorácií sa obrady ukončili.

Veľkonočnú Vigíliu na Bielu sobotu sme začali zapálením paškálu pri kostole a od neho najskôr sviec miništrantov a od nich sviec veriaceho ľudu. Nasledovala samotná sv. omša, ktorá bola ukončená krátkou procesiou kňaza so sviatosťou oltárnou, sochou Zmŕtvychvstalého Krista a miništrantov a hasičov.
Veľká procesia všetkého veriaceho ľudu okolo kostola s požehnaním obce sa konala v nedeľu po druhej slávnostnej sv. omši.
Fotografie z veľkonočného obdobia nájdete vo fotogalérii:
Sv. omša na Zelený štvrtok, 14. 4. 2022  
Obrady Veľkého piatku - Piatok utrpenia Pána, 15. 4. 2022  
Biela sobota - Veľkonočná vigília, 16. 4. 2022  
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, 17. 4. 2022   


Sv. omša - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, Hladovka 17. 4. 2022

V nedeľu, 10.4.2022, sa naši veriaci počas kvetnej nedele - palmovej nedele - stretli na sv. omši, na ktorej boli požehnané ratolesti. Poobede to bola krížová cesta, ktorú pripravila a v ktorej účinkovala naša mládež. Po sv. omši si mohli veriaci pozrieť aj vynovený pôvodný bohostánok a krstiteľnicu. fotografie z dnešnej nedele nájdete v našej fotogalérií.