Dňa 30.09.2020, v predvečer začiatku mesiaca október, ktorý je zasvätený modlitbe posvätného ruženca a Panne Márii, sme požehnali obnovenú kaplnku Panny Márie na hornom konci dediny. Celá rekonštrukcia bola podmienená napadnutím sochy Panny Márie červotočom, ktorú sme ošetrili a zachránili pred zničením. Zároveň sa z kaplnky odstránil všetok drevený materiál, ktorý mohol byť zdrojom nákazy. Boli vyhotovené nové kovové vchodové dvere s vitrážami. Celá kaplnka prešla kompletnou renováciou – urobili sa nové vnútorné omietky, nový podstavec pod sochu, vonkajšia fasáda a nová strecha. Kaplnka bola napojená na verejné osvetlenie a v noci bude osvetlená. Rekonštrukciu realizovala stavebná firma Lukáša Bonka, ktorej aj touto cestou vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Rovnako veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili toto dielo. Kaplnku sme opravili aj ako prejav vďaky a prosby k Panne Márii o ochranu farnosti i v súvislosti so súčasnou pandémiou coronavírusu. Vo fotogalérií nájdete aj niekoľko fotografií z postupu rekonštrukčných prác zachyteným mobilným telefónom.

V piatok 14. 8. 2020 o 18:00 hod. sme začali vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie sláviť vigíliu odpustovej slávnosti. Tento rok bola vigília spojená s eucharistickou procesiou po dedine. Nakoľko sa pre obmedzenia pre koronavírus procesia nemohla konať na veľkonočnú vigíliu a počas sviatku Božieho Tela pršalo, presunuli sme ju na odpustovú slávnosť. V kázni sa prihovoril správca farnosti Miroslav Žmijovský a priblížil zmysel a význam eucharistických procesií. A tak podľa vzoru Panny Márie, ktorá po zvestovaní a vtelení putovala k Alžbete ako „prvá monštrancia“ aj my sme na záver svätej omše putovali ulicami farnosti a vyprosovali si od Boha požehnanie a ochranu. Fotografie zo sv. omše i procesie nájdete v našej fotogalérii.


 

V sobotu 15. 8. 2020 sme o 10:30 hod. slávili slávnostnú odpustovú svätú omšu ku cti Nanebovzatia Panny Márie, patrónky našej farnosti. Svätú omšu celebroval František Fudaly, rodák z Lendaku. Momentálne pôsobí ako špirituál kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule a prednáša na teologickej fakulte dogmatickú teológiu. Svätú omšu za hojnej účasti veriacich aj zo susedných farností doprevádzal chrámový zbor, goralská muzika a detský folklórny súbor Goral. Krásu nášho hladovského odpustu umocnili aj veriaci oblečení v goralských krojoch. V úvode svätej omše bol požehnaný nový sédes, ktorý v liturgickom priestore svätyne chýbal. Fotografie zo sv. omše i procesie nájdete v našej fotogalérii.


V nedeľu 16. 8.2020 sme zavŕšili našu odpustovú slávnosť slávením výročia posvätenia nášho chrámu. V príhovore správca farnosti, Miroslav Žmijovský, poukázal na dôležitosť a význam chrámu v živote veriacich a farnosti a zároveň aj na osobnú zodpovednosť každého veriaceho byť živým chrámom vo farnosti – aby sme cítili i osobnú zodpovednosť za farnosť a chrám. Slávnostnosť umocnil spev chrámového spevokolu.

V nedeľu, 26. 7. 2019, sa pri príležitosti sobotňajšieho sviatku sv. Jakuba a sv. Krištofa, ktorí sú patróni pútnikov, cestujúcich i motoristov konala poobedňajšia pobožnosť, na ktorej farníci vo svojich modlitbách prosili za šoférov, cyklistov, cestujúcich - všetkých účastníkov cestnej premávky, aby ich Boh na cestách sprevádzal a ochraňoval. Po pobožnosti nasledovalo požehnanie vozidiel. Ale tak, ako to odznelo v kostole, vždy si treba uvedomiť svoju zodpovednosť nielen za volantom, ale i to, že Boh je s nami, no že aj v požehnanom vozidle sa nám bude dobre vodiť len vtedy, ak sa budeme správať zodpovedne, dodržiavajúc dopravné predpisy, brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky a neustále si uvedomovať zodpovednosť za seba aj za iných. Fotografie z požehnania nájdete vo fotogalérií.

V nedeľu, 21. 6. 2019, sme sa zúčastnili veľkej slávnosti, I. svätého prijímania, ktoré muselo byť v súvislosti s koronavírusovou pandémiou presunuté z mesiaca máj na mesiac jún. V obci sa už asi nikto nepamätá na deň, keď sa prvoprijímajúce deti všetci do jedného, vrátane nášho vdp farára vyobliekali do goralských krojov. V sprievode goralskej muziky ich kňaz priviedol pred oltár, kde po prvý krát prijali Telo a krv Ježiša Krista v podobe chleba a vína. Spolu s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi, krstnými rodičmi a veriacimi farnosti sa do liturgických spevov zapájali aj členovia nášho Detského folklórneho súboru Goral a goralská muzika. Viac fotografií zo slávnosti si môžete pozrieť vo fotogalérií.

 

Ďalšie pokračovanie Diecéznej školy viery  - poslednú prednášku na tému 8. Božie prikázanie - video, materiál na stiahnutie a prezentáciu nájdete v prílohách. Tí, ktorí absolvovali tento kurz, si budú môcť prísť na farský úrad po certifikát.

Príloha 1. - 8. prikázanie - Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu bližnému - pdf súbor
Príloha 2. - 8. prikázanie - Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu bližnému - doc súbor  
Príloha 3. - 8. prikázanie - prezentácia - ppt súbor  

Kapucínsky kostol v Dúbravici sa dostal do súťaže o grant VUB banky na reštaurovanie fresiek. Ak sa Vám ich myšlienka páči, zahlasovať za snahu kapucínov môžete tu: www.nadaciavub.sk/poklady Vopred ďakujú bratia kapucíni a veriaci farnosti Poniky.

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument si môžete pozrieť na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva. Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár

Milí bratia a sestry,
tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do našich spomienok ale aj do dejín našej krajiny ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Niekoľko týždňov sa nekonajú verejné bohoslužby v našich chrámoch a teraz po prvýkrát sa neslávia ani verejné veľkonočné obrady. Vážnosť situácie si vyžiadala chrániť naše životy aj životy druhých.
Mnohí sa pýtajú, ako máme žiť bez účasti na svätej omši, bez pristupovania k sviatostiam, no najmä bez Eucharistie? Odpoveď ponúkam cez jednu biblickú udalosť. Keď sa strhla veľká víchrica na Galilejskom jazere a vlny sa valili na loď, apoštoli zobudili Pána Ježiša so slovami: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ (Mk 4, 38) Kristus v odpovedi apoštolom odkazuje aj nám: „Čo sa bojíte, ešte stále nemáte vieru?“ (Mk 4, 40) Milí bratia a sestry, tento evanjeliový príbeh vystihuje situáciu, v ktorej sa dnes Slovensko nachádza. Je to test nášho autentického kresťanstva. Je to skúška, v ktorej si môžeme overiť úprimnosť našej viery. Nepodľahnime pochybnostiam ako apoštoli. Nezostali sme bez Krista. On je stále uprostred nás. Kristovo evanjelium a naša viera predsa nekončí za múrmi našich kostolov.

Čítať ďalej: Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020

Na prahu Veľkého týždňa sa pápež dnes večer, v piatok 3.4. 2020, prihovoril cez video, ktoré sa nesie v duchu myšlienky: VEĽKONOČNÁ VIERA ŽIVÍ NAŠU NÁDEJ

Svoj príhovor začal pápež týmito slovami:
„V tento večer mám možnosť vstúpiť do vašich domovov iným spôsobom než zvyčajne. Ak mi dovolíte, chcel by som sa s vami porozprávať na nejakú chvíľu, v tomto čase ťažkostí a utrpenia.“

Celý príhovor si môžete vypočuť tu.