Dnes, v nedeľu 28. 7. 2019, sme sa pri príležitosti sviatku sv. Jakuba a sv. Krištofa, ktorí sú patróni pútnikov, cestujúcich i motoristov zúčastnili poobedňajšej pobožnosti, na ktorej sme vo svojich modlitbách prosili za šoférov, cyklistov, cestujúcich - všetkých účastníkov cestnej premávky, aby nás Boh na cestách sprevádzal a ochraňoval. Po pobožnosti nasledovalo požehnanie vozidiel. Nielen pri takejto príležitosti, ale vždy si máme uvedomovať našu zodpovednosť za volantom i to, že Boh je s nami, no že aj v požehnanom vozidle sa nám bude dobre vodiť len vtedy, ak sa budeme správať zodpovedne, dodržiavajúc dopravné predpisy, brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky a neustále si uvedomovať zodpovednosť za seba aj za iných. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

27. júna 2019, v predvečer slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bolo pri večernej svätej omši slávnostné uvedenie nových miništrantov do liturgickej služby. Piati chlapci tretieho ročníka ZŠ zložili miništrantský sľub – zaviazali sa, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť horlivo, nábožne a radostne. Starší miništranti ich následne obliekli do liturgického odevu a potom sa zapojili do eucharistického slávenia pri oltári. Vyprosujme pre nich horlivosť v ich službe Pánovmu oltáru a vernosť ich krstným záväzkom. Všetky fotografie nájdete tu.

V sobotu 22. 6. 2019, sme sa vďaka spolupráci spoločenstva Totus Tuus Mária, členov RN z Vitanovej, RB z Hladovky, RB zo Suchej Hory a RB z Bobrova, spoločne vypravili na púť za našou milovanou Matkou Máriou na horu Butkov do Skalného Sanktuária Božieho Milosrdenstva, nad obcou Ladce. (https://www.krizbutkov.sk/)
Témou tohto stretnutia bolo: Ako prežiť 20 sobôt podľa bl. Batrola Longa (širiteľ Ruženca a Pompejskej novény (https://modlitba.sk/?p=7642/ )
Stretnutie a prvý príhovor viedol otec Ľuboš Václavek so spoločenstvom Bethany, na tému Mária Matka Milosrdenstva. Potom nasledovala Svätá omša, ktorú celebroval Mons. Tomáš Gális, a po prestávke, ktorú svojim spevom spríjemňovala Hanka Servická, nasledoval praktický príhovor ako prežiť 20 sobôt v modlitbe a slávení Svätej omše podľa bl. Bartola Longa, ktorý viedol otec František Romaňák. Potom nasledovali odprosovacie modlitby pri Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
V prvom rade by sme sa chceli poďakovať Bohu za jeho dobrotu a milosrdenstvo, za to, že nás Matka Milosrdenstva pozvala stráviť tento požehnaný čas, na takom krásnom mieste a na koniec všetkým tým ktorí toto stretnutie na oslavu Boha pripravili.Posilnení, povzbudení vytrvať v modlitbe a šírení Ruženca sme sa vo veľkej radosti, pokoji a jednote vrátili domov.
"TEN KTO BUDE ŠÍRIŤ RUŽENEC BUDE ZACHRÁNENÝ"
Niekoľko fotografií z púte nájdete tu.

Pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, známeho i pod názvom Božie Telo, sme slávili slávnostnú svätú omšu, ktorá je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo sviatosti oltárnej. Sviatok Božieho Tela už oddávna sprevádza tradícia procesií. Tú sme na záver svätej omše uskutočnili aj v našej farnosti. Touto procesiou sme symbolicky oznámili svetu tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno. Sprievod sa postupne zastavil pri štyroch oltárikoch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Pri oltárikoch sa konala bohoslužba slova, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Naše pozemské putovanie s Eucharistiou – s Ježišom Kristom spojilo všetkých veriacich v jednu veľkú rodinu okolo nášho Nebeského Otca. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsypávali na cestu lupene kvetov. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorý prispeli k dôstojnému sláveniu tohto sviatku a procesie. Zvlášť goralskej muzike za doprevádzanie pri svätej omši a procesii; hasičom; veriacim, ktorí pripravovali oltáriky. Veľká vďaka patrí i všetkým, ktorí prispeli na zakúpenie nového baldachýnu, ktorý sme pri tejto príležitosti použili prvý krát. Všetky fotografie zo slávnosti nájdete v našej fotogalérii.

V utorok, 11. júna 2019, do našej farnosti zavítal P. Ondrej Skočík, CM – z rehole Lazaristov spolu s rehoľnými sestričkami Vincentkami. Pri svätej omši nám priblížil poslanie modlitbovej aktivity – Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily. Na záver požehnal dve kaplnky a odovzdal ich zástupcom prvých rodín. Kaplnka zotrvá v každej rodine jeden týždeň a potom sa odovzdá do ďalšej rodiny, čím bude putovať po celej našej farnosti. Viac fotografii nájdete tu.

V sobotu 8. júna 2019, v predvečer slávnosti Zoslania Ducha Svätého, sme slávili vigíliu tohto sviatku, ktorá je obrazom vytrvalej modlitby podľa vzoru apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou, Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého.
Nedeľnou slávnostnou svätou omšou sme ukončili Veľkonočné obdobie s prosbou o osobné Turíce – prijatie darov Ducha Svätého. Všetci sa máme otvoriť pre dary Ducha Svätého, aby pôsobil cez nás, ale nesmieme zásluhy pripisovať len sebe, ale v pokore uznať, že sme nehodnými služobníkmi, ktorých si Boh používa, aby sme niekomu pomohli. Nie je to len pre dobro jednotlivca, ale pre dobro celého spoločenstva, ktorým je Cirkev. A ak máme Ducha Svätého na perách a Ježiša Krista v srdci, ani tá najväčšia ťažkosť nie je pre nás problémom, pretože ju zvládame s pomocou Božej milosti. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

V nedeľu, 2. 6. 2019, sme sa zúčastnili veľkej slávnosti, I. svätého prijímania. Na tento slávnostný deň sa naši tretiaci poctivo pripravovali celý rok. Slávnostne vyobliekaní, nedočkaví, čakali pred kostolom, kým kňaz neprivedie pred oltár, kde po prvý krát budú môcť prijať Telo a krv Ježiša Krista v podobe chleba a vína. Spolu s nimi sa okrem rodičov, krstných rodičov a veriacich farnosti do liturgických spevov zapájali aj členovia nášho Detského folklórneho súboru Goral a jeho mládežnícka muzika. K slávnostnej atmosfére určite prispelo aj pekné slnečné počasie, ktoré ešte viac umocnilo sviatočnú a slávnostnú atmosféru. Viac fotografií zo slávnosti si môžete pozrieť vo fotogalérií.

Na sviatok Božieho milosrdenstva – 2. Veľkonočnú nedeľu, 28. 4. 2019, sme pri svätej omši požehnali nový obraz Božieho milosrdenstva, zakúpený pre našu farnosť pri bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove. Symbolicky sme to urobili v deň, ktorý si vybral aj Pán Ježiš. Pri zjavení sv. Faustýne jej zveril úlohu, aby namaľovala tento obraz a aby bol posvätený práve na sviatok Božieho milosrdenstva. Popoludní sa konala v kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. Modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a litánií ako prejav vďaky a súčasne prosby o Božie milosrdenstvo sme prosili o milosti potrebné pre dnešné časy. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

Veľký piatok je dňom, kedy si aj my pripomíname Ježišové umučenie a jeho smrť na kríži. Po doobedňajšej krížovej ceste sme sa opäť stretli v kostole, kde sa konali samotné Veľkopiatkové obrady so spevom pašii, príbehu o umučení, ukrižovaní a smrti Ježiša Krista. Obrady sú rozdelené do troch častí - bohoslužby slova, poklony krížu a sväté prijímanie. Po svätom prijímaní kňaz spolu s miništrantmi preniesli kríž Pána Ježiša k hrobu na poklonu veriacim a po tichej adorácií kňaza i všetkých veriacich sa obrady ukončili. Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

   

Dnes sa v našej farnosti uskutočnila krížová cesta. Veriaci putovali od kaplnky Božského srdca novou ulicou, smerom ku kostolu a bola zakončená pri kríži na cintoríne. Kríž na čele sprievodu niesli miništranti, dievčatá, mladší i starší chlapci, muži i ženy a celé putovanie bolo sprevádzané spevom ľudu pod vedením našej kantorky. Veríme, že aj téma krížovej cesty zanechala v každom silný zážitok. Všetky fotografie z križovej cesty nájdete v našej fotogalérií.