Polnočnou svätou omšou sme začali sláviť vianočné obdobie a naša farská rodina spoločne oslávila narodenie Spasiteľa, Ježiša Krista. Slávnosť najkrajších sviatkov roku umocnilo nielen čaro noci, výzdoba chrámu, ale hlavne bohatá účasť veriacich na sv. omši. Táto svätá omša sa nesie v tradíciách dedičstva našich otcov - v goralských krojoch a v goralskom duchu. Členovia Detského folklórneho súboru Goral - detský spevokol a goralská muzika, umocnili slávnostnú atmosféru svojim spevom a muzikou. Všetky fotografie nájdete v našej fotogalérii. 

 

V dňoch od 16. - 22. 12. 2019 naša farnosť vytvorí modlitbový duchovný most s TV LUX – s jej tvorcami a pracovníkmi. TV LUX v priamom prenose pri pondelkovej rannej sv. omši o 7:00 hod. našu farnosť zahrnie do svojich modlitieb aj prosieb. Po svätej omši bude odvysielaný krátky príspevok o našej farnosti, ktorý bude následne odvysielaný i počas celého týždňa. Aj naša farnosť sa pri svätých omšiach spojí v modlitbe za TV LUX. (Video vyrobila TV LUX s.r.o.)

 Dnešná poobedňajšia pobožnosť sa niesla v znamení modlitby za naše rodiny a v znamení sv. Mikuláša. Pri pobožnosti pred Eucharistiou sme v duchu zimných kántrových dní prosili o Božie požehnanie, pokoj a vzájomné porozumenie pre naše rodiny. Aby sme si uvedomili a naplno využili prebiehajúci adventný čas i k duchovnej obnove pred sviatkami Narodenia Pána.
Po eucharistickom požehnaní prezentovalo svoju činnosť spoločenstvo mladých s názvom Hladní po Bohu a pozývalo do svojich radov mládež od tých najmenších - žiakov I. stupňa základnej školy, ale aj tých starších. Po prezentácií medzi nás zavítal sv. Mikuláš, ktorý nás povzbudil ku konaniu dobra a milosrdenstva. Deti ho potešili piesňami aj svojou hojnou účasťou. Na záver sv. Mikuláš deťom rozdal svoje darčeky a prisľúbil, že príde aj budúci rok. Všetky fotografie nájdete v našej fotogalérií. (8. 12. 2019)

Na slávnosť Všetkých svätých sme slávili na cintoríne pobožnosť za našich zosnulých a za duše v očistci. Spoločne na tomto posvätnom mieste sme za nich predniesli Nebeskému Otcovi svoje modlitby a prosby. Sami si už pomôcť nemôžu. Pred Bohom sme pre nich jediná nádej, len my im môžeme vyprosiť milosti potrebné k dosiahnutiu svätosti. Na záver pobožnosti sme požehnali obnovený hrob pána farára Jozefa Golvoňa. Všetky fotografie nájdete v našej fotogalérii.

V pondelok, 7. 10. 2019, na sviatok Ružencovej Panny Márie, pri svätej omši si členovia ružencového bratstva (RB) v Hladovke obnovili svoje zasvätenie Panne Márii a sľub člena RB. Na záver svätej omše bolo požehnanie novej zástavy RB, ktorá je akoby mariánskym majákom na poslednej ceste časného života člena RB na cintorín. Nám žijúcim cez procesie pripomína, že cesta k Ježišovi vedie cez Máriu a s Máriou. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

V nedeľu, 22. 9. 2019, sme boli na druhej svätej omši svedkami a účastníkmi nielen krstu, ale aj my sami sme sa mohli poďakovať za tohoročnú úrodu. Do liturgických spevov sa zapojili a slávnostnú atmosféru zvýraznili aj členovia Detského folklórneho súboru a zmiešaná detsko-mládežnícka goralská muzika, ktorí na túto príležitosť prišli vyobliekaní v našich tradičných krojoch. Mamičky pripravili košíčky, do ktorých uložili ukážky plodov zeme z tohoročnej úrody, ktoré potom deti priniesli k obetnému stolu ako obetné dary. Tie pred skončením sv. omše požehnal správca farnosti vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský. Všetky fotografie nájdete tu.

Aj tento rok nám počasie 25. 8. 2019 doprialo zúčastniť sa nedeľnej svätej omše na Grape. Veriaci sa, opäť po roku, stretli na dolnom konci obce, pri kaplnke Jána Nepomuckého, kde sa začala pobožnosť krížovej cesty, ktorá smerovala na Grapu, ku krížu. V sprievode kráčali mladí i skôr narodení, tých najmladších vytlačili na kočíkoch až ku krížu ich rodičia. Tí, ktorí nevládali, alebo si netrúfali dostať sa až hore po vlastných, sa vyviezli na autách, či traktoroch. Po krížovej ceste nasledovala svätá omša, ktorú celebroval miestny správca farnosti vdp. Miroslav Žmijovský. Modlitby krížovej cesty i slávenie eucharistie sa nieslo v znamení modlitieb za manželstvá a rodiny i v duchu blížiaceho sa Pochodu za život, ktorý je verejným vyhlásením viery v život, v rodinu, v manželstvo.
Po svätej omši nasledovalo spoločné posedenie, kde už všetkých čakal výborný guľáš a malé občerstvenie. O dobrú náladu sa starala naša goralská muzika. Škoda, že hroziaci dážď troška priskoro "vyháňal" všetkých domov a tak skrátil príjemné posedenie a zábavu v prírode. Aj napriek tomu to však bolo príjemne strávené nedeľného popoludnia medzi ostatnými obyvateľmi obce. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérií.

V nedeľu, 18. 8. 2019, sme o 10:30 hod. v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie slávili slávnostnú odpustovú svätú omšu, ktorú celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Spolu s ním koncelebrovali Mgr. Miroslav Žmijovský a náš rodák Mgr. Dušan Šimaľa, SVD.
Táto slávnosť bola i naším poďakovaním Pánu Bohu za práce, ktoré sme vykonali pri obnove kostola, ktorú sme začali v novembri 2018. Odvtedy sa vymenili okná a vložili nové vitráže; urobilo sa nové nerezové zábradlie v predsieni kostola a na schodisku na chór, zhotovil sa a zreštauroval sa nový oltárny kríž, vymaľoval sa interiér kostola a nainštalovalo sa nové vnútorné osvetlenie...
Na záver svätej omše otec biskup požehnal spomínané nové vitráže v lodi kostola. Do liturgických spevov a modlitieb počas svätej omše sa okrem veriacich zapájal aj chrámový spevokol, detský spevokol i goralská muzika z Hladovky.. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

Dnes, v nedeľu 28. 7. 2019, sme sa pri príležitosti sviatku sv. Jakuba a sv. Krištofa, ktorí sú patróni pútnikov, cestujúcich i motoristov zúčastnili poobedňajšej pobožnosti, na ktorej sme vo svojich modlitbách prosili za šoférov, cyklistov, cestujúcich - všetkých účastníkov cestnej premávky, aby nás Boh na cestách sprevádzal a ochraňoval. Po pobožnosti nasledovalo požehnanie vozidiel. Nielen pri takejto príležitosti, ale vždy si máme uvedomovať našu zodpovednosť za volantom i to, že Boh je s nami, no že aj v požehnanom vozidle sa nám bude dobre vodiť len vtedy, ak sa budeme správať zodpovedne, dodržiavajúc dopravné predpisy, brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky a neustále si uvedomovať zodpovednosť za seba aj za iných. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

27. júna 2019, v predvečer slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bolo pri večernej svätej omši slávnostné uvedenie nových miništrantov do liturgickej služby. Piati chlapci tretieho ročníka ZŠ zložili miništrantský sľub – zaviazali sa, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť horlivo, nábožne a radostne. Starší miništranti ich následne obliekli do liturgického odevu a potom sa zapojili do eucharistického slávenia pri oltári. Vyprosujme pre nich horlivosť v ich službe Pánovmu oltáru a vernosť ich krstným záväzkom. Všetky fotografie nájdete tu.