„Mnohí máme kríž zavesený vo svojich domoch, nad dverami v kuchyni, alebo v obývačke. Ten ukrižovaný je neraz svedkom našich osobných pádov i rodinných tragédií, hádok, nedorozumení, zrád a klamstiev, a pritom to z nás vychádza, ako keby tam ten Ježiš ani nevisel, akoby tam ani nebol! – Zabudnutý, zaprášený – uvedomujeme si ako mu musí prísť ľúto? Nedovoľme, aby jeho obeta na kríži bola v našich osobných dejinách márna. Nech by sme spravili čokoľvek, stále nás prijme. Pod krížom hľadajme zmysel svojho života!“
1. novembra 2018, na slávnosť Všetkých svätých, bol v cintoríne – na mieste odpočinku našich najdrahších – požehnaný nový centrálny kríž. Nech sa nad hrobmi vypína ako znamenie víťazstva i nádeje. Patrične si ho preto vždy uctime. Nech je pre nás mementom na večnosť a svetlom pre náš každodenný život. Požehnanie vykonal správca farnosti Miroslav Žmijovský za prítomnosti veriacich.
Tento kríž vyrobili miestni veriaci vrátane jeho osadenia. Aj takouto formou chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto diela. Zvlášť pánovi starostovi, Mariánovi Brnušákovi za ústretovosť a pomoc pri zháňaní materiálu na zhotovenie kríža: za dovoz dreva, obstaranie železa a betónu; firme pána Františka Jendroľa z Klina za drevené hranoly na kríž z červeného smreka; pánovi Stanislavovi Bušovi – podnikateľovi s drevom – za presušenie hranolov; pánovi Jozefovi Jašovi za zváračské práce; pánovi Augustínovi Šprlákovi za úpravu drevených trámov a finálne zhotovenie kríža; Pánovi Stanislavovi Bušovi – z Poľany – za rezbárske práce - vyzdobenie kríža našimi goralskými motívmi; zamestnancom obecného úradu, ktorí sa podieľali na odstránení starých pňov a koreňov a pri výkopových prácach. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým...
Po požehnaní kríža nasledovala pri ňom dušičková pobožnosť, pri ktorej sme sa modlitbou spojili s trpiacou cirkvou v očistci a vyprosovali sme pre nich potrebné milosti.(foto: Daniela Korčeková)

Vo štvrtok, 25. 10. 2018, navštívil našu farnosť kňaz Pavol Tondra, ktorý už niekoľko rokov pôsobí na misii v Kazachstane. Najskôr celebroval sv. omšu a po nej nám v besede predstavil prostredníctvom prezentácie, filmu i rozprávania prácu misionárov v tejto krajine, v kazašských stepiach, v priestoroch bývalého najväčšieho koncentračného tábora. Poprosil nás hlavne o duchovnú podporu. So súhlasom otca biskupa Štefana Sečku túto misiu naši farníci podporili aj formou zvončeka pri svätej omši finančným darom. Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

V nedeľu 23. 9. 2018 popoludní prežili miništranti našej farnosti športové a priateľské stretnutie pri futbale a guláši. Bolo to i poďakovanie za ich celoročnú službu pri oltári a zároveň i privítanie nových členov. Po vzájomných futbalových zápasoch si pochutili na výbornom guláši, ktorí nám pripravila pani kuchárka Helena Kubicová, ktorej i touto cestou vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Tak, ako po minulé roky, aj tento rok sme sa v nedeľu 23. 9. 2018 zúčastnili slávnostnej svätej omše, počas ktorej sme poďakovali za úrodu a pripomenuli si tak, že človek má za Božie dary vždy poďakovať. A aby to bolo slávnostnejšie, zahrala mladá goralská muzika a do čítaní a spevov sa zapojili aj členovia Detského folklórneho súboru Goral a mladé speváčky. Správca farn ich na požehnanie niesli deti. Aj výzdoba kostola sa niesla v duchu darov záhrad, polí a lúk. Všetky fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérií.

V piatok, 14. 9. 2018, na sviatok Povýšenia svätého Kríža, sme v našej farnosti slávili v tomto školskom roku i prvú svätú omšu za účastí detí. Pred svätou omšou sa deti pomodlili pobožnosť krížovej cesty obetovanú za naše rodiny, aby sme si i takto uvedomili hodnotu Ježišovej obety na kríži. Pri svätej omši, po kázni, sa uskutočnil obrad prijatia štyroch nových chlapcov za miništrantov. Ostatní miništranti si zároveň obnovili svoje miništrantské predsavzatie. Prajeme im, aby ich služba miništranta napĺňala a takto blízko pri slávení svätých tajomstiev aby rástli vo viere, ktorú dostali od rodičov. Veríme že, táto udalosť sa zapísala do mnohých sŕdc našej mládeže, ktorá tak začne veľkodušne a s ochotou slúžiť Pánu Bohu. Slávnostná sv. omša bola obohatená piesňami detského spevokolu. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

V nedeľu, 19. 8. 2018, nám počasie prialo a tak sa obyvatelia našej omše, opäť po roku, stretli na Grape, pri kríži nad dedinou. Tí, ktorí vládali, sa stretli na dolnom konci obce pri kaplnke Jána Nepomuckého, kde sa začala pobožnosť krížovej cesty, ktorá smerovala na Grapu, ku krížu. V sprievode, v ktorom bolo viac ako 300 veriacich, sme mohli vidieť nielen tých najmladších, ktorých rodičia vytlačili na kočíkoch až ku krížu, ale aj tých skôr narodených. Tí, ktorí nevládali, alebo si netrúfali dostať sa až hore po vlastných, sa vyviezli na autách, motorkách, či traktoroch. Po krížovej ceste nasledovala svätá omša, ktorú celebroval miestny správca farnosti vdp. Miroslav Žmijovský.
Po svätej omši nasledovalo spoločné posedenie na Grape, kde už všetkých čakal výborný guľáš, malé občerstvenie, zmrzlina. O dobrú náladu sa postarala naša goralská muzika. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérií

 

V nedeľu, 12. 8. 2018, sa veriaci našej i susedných farnosti stretli v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie na odpustovej slávnosti, na svätej omši, ktorú celebroval Mgr. Pavol Žmijovský, riaditeľ Domu Charitas sv. Jána Bosca v Spišskom Podhradí. Koncelebrovali: vdp dekan - farár: ThDr. ICLic. Ján Marhefka, PhD. a Mgr. Miroslav Žmijovský. Do liturgických spevov a modlitieb sa okrem veriacich zapájal aj miestny spevokol, detský spevokol i goralská muzika z Hladovky. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

Samozrejmou súčasťou nášho každodenného života sú motorové i nemotorové dopravné prostriedky. Bez ich existencie si moderný človek nevie predstaviť svoju existenciu. Každodenne v nich trávime množstvo času, avšak často krát bývajú i nástrojom nešťastia. Pri príležitosti sviatku sv. Jakuba a Krištofa – ktorí sú patróni pútnikov, cestujúcich i motoristov –  sme v našej farnosti v nedeľu 29. 7. 2018 po pobožnosti tieto dopravné prostriedky požehnali. V modlitbe sme prosili za všetkých vodičov a za ochranu na cestách, aby Boh ochraňoval všetkých šoférov a cestujúcich. Požehnanie vozidla má smerovať k tomu, aby sme si ako vodiči uvedomili zodpovednosť za volantom a to, že Boh je s nami, že tu nie sme sami. Bolo by naivné domnievať sa, že v požehnanom vozidle sa mi bude dobre vodiť, ak o to nebudem dbať, ak nebudem dodržiavať dopravné predpisy... Tu ide aj o uvedomenie si zodpovednosti za seba aj za iných.

Z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známeho pod názvom Božie telo, sme vo štvrtok 31. 5. 2018 slávili svätú omšu a následne konali procesiu s Eucharistiou v uliciach našej obce. Procesiou vyjadrujeme, že náš Boh je medzi nami: na miestach kde žijeme, na uliciach našich všedných dní, v starostiach a pri nezdaroch nášho života. Sprievod je silným znamením pre všetkých, ktorí sa v dnešnom svete dostávajú do pochybností a strácajú zmysel i odvahu. Ježiš sa túži dostať ku všetkým ľuďom, aj k tým, ktorí sa sami považujú za nehodných stretnúť sa s ním; aj k tým, čo akýmkoľvek spôsobom stratili cestu do kostola a vzťah k Cirkvi. Práve preto vyberáme nášho Pána von z chráneného priestoru kostola a nesieme ho tam, kde sa odohrávajú príbehy ľudských životov so všetkými možnými problémami. Sprievod sa postupne zastavil pri štyroch oltároch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpali na cestu lupene kvetov.
Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa začal sláviť v roku 1246 v diecéze Liége. Neskôr, v roku 1264, pápež Urban IV. rozšíril slávenie na celú Cirkev. Fotografie z našej procesie si môžete pozrieť vo fotogalérií.